en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2årig mastergrad i informasjonsteknologi, fagfeltet datateknikk, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Kandidaten har avansert kunnskap innenfor informasjonsteknologi og spesialisert innsikt i robotteknologi, automatisering og signalbehandling.
  • Kandidaten har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder


Ferdigheter
  • Kandidaten skal kunne evaluere og utvikle systemer og metoder for overvåking eller automatisering av prosesser.
  • Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
  • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen informasjonsteknologi.
  • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer


Generell kompetanse
  • Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
  • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
  • Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.