en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Programmet gir et grundig fundament innen automatisering, robotisering, signal- og bildebehandling. I tillegg til det generelle programmet er det også mulig å velge en profil innen helseteknologi.
Utdanningen er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk. Målgruppen er studenter som har gjennomført 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, fortrinnsvis innen elektrofaglige emner eller tilsvarende, studenter med relevant teknisk bakgrunn fra universiteter og andre vitenskapelige høgskoler, og eventuelt realkompetansesøkere.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Det toårige masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling gir 120 studiepoeng. Studiet inneholder grunnleggende metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.
I emner som videregående reguleringsteknikk, bildebehandling med robotsyn og prosjekter i robotteknologi lærer studenten om hvordan roboter kan reguleres, hvordan kameraer kan brukes som sensor og input til robotsystemer, og de får prøve seg på bla programmering av industriroboter og humanoidroboter. I tillegg formidles mer generell reguleringsteknikk som har anvendelser i f.eks. robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandlings emner skal gi innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. I dagens samfunn omgis vi med digitale signaler i større og større grad, og mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av medisinske bilder og data, analyse av seismiske data, bilde, lyd og videoformat til bruk for komprimering og streaming er eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signal- og bilde behandling. Maskinlæring og AI (artificial intelligence) som verktøy for å analysere digitale data er høyaktuelt i dagens samfunn der datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data, og hører tett sammen med både robotteknologi og signalbehandlingsapplikasjoner. Programmet har flere valgmuligheter for emnekombinasjoner.
Profil: Helseteknologi
Etter påbegynt masterstudium i robotteknologi og signalbehandling kan man, om ønskelig, velge profilen Helseteknologi. Da er alle valgmuligheter bestemt, slik at man får en master i teknologi - robotteknologi og signalbehandling, samtidig som der er en tydelig helseteknologiprofil. Emner som signal- og bildebehandling, maskinlæring, AI og robotisering blir mer og mer aktuelle, også innen medisinsk utstyr og automatiske diagnostiseringsverktøy. Helseteknologiprofilen kommer i hovedsak til syne i et par obligatoriske emner, bla. anatomi og fysiologi, i tillegg til et prosjektemne og et masterprosjekt som må være relatert til en medisinsk problemstilling. Ved Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS er der mange eksempler på masteroppgaver, og forskning, som er gjennomført i samarbeid med sykehus og helseteknologirelaterte bedrifter.
Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium, laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.
Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Evalueringsformer
  • Pensumlitteratur
  • Vurderingsform

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Ingeniører innen elektroteknikk er etterspurt i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, flyselskap, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og det er elektro- og dataingeniører som virkeliggjør informasjonssamfunnet.

Fullført mastergrad i informasjonsteknologi gir grunnlag for opptak på PhD-studier innen samme fagområde.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.