en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 årig

Introduksjon
Det femårige masterstudiet i offshoreteknologi bygger på 3+2-modellen. De tre første årene følger studentene enten bachelorstudiet i maskin eller bachelorstudiet i bygg, studieretning konstruksjonsteknikk. Etter tre år kan du velge om du vil nøye deg med bachelorgrad eller fortsette og avslutte med mastergrad etter ytterligere to år. De to siste årene følger studentene ett av de engelskspråklige masterstudiene, Master of Science / sivilingeniør, Marin og offshoreteknologi eller Master of Science / sivilingeniør, Industrial Asset Management.

Marin og offshoreteknologi er rettet mot systemer og operasjoner som inngår i undervanns feltutbygginger. Fagkretsen kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg. Undervanns produksjonssystemer, Prosessanlegg og Moderne brønndesign er eksempler på sentrale valgemner.

Industrial Asset Management (Industrial Asset Management) er et tverrfaglig studium som er bygget opp rundt emner innenfor drift og vedlikehold, tilstandsovervåking, risiko og styring, industrielle tjenester, samhandling menneske, teknologi og organisasjon, prestasjonsmåling og styring, pålitelighetsanalyse og offshore feltutvikling.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Av masterstudiets 120 studiepoeng (sp) utgjør 20 sp grunnleggende metodeemner (G) som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget fra bachelorstudiet. Videre er 30 sp fellesfag (F) som skal sikre et bredt og felles grunnlag i offshoreteknologi, samt komplettere og utdype emner fra bachelorstudiet. De resterende 70 studiepoengene utgjøres av 30 sp obligatoriske spesialiseringsemner (S), 10 sp valgemner (V) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M).

Fakultetet tilbyr en liste av anbefalte valgemner. Studentene må selv kontrollere at de har nødvendige forkunnskaper for disse emnene. Andre valgemner skal godkjennes av instituttet, men studentene står i stor grad fritt til å sette sammen sin egen fagkombinasjon avhengig av interesser og forkunnskaper. Masteroppgaven kan enten tas ved fakultetet eller i samarbeid med næringslivet. Svært mange studenter har masteroppgaver hos bedrifter innenfor oljesektoren, men det er også mange som har oppgaver hos bedrifter tilknyttet andre næringer. For å få tildelt masteroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for masteroppgave).

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Undervisningsformene er en kombinasjon av forelesninger, prosjektoppgaver, obligatoriske og frivillige øvinger og laboratoriearbeid. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer

De 2 siste årene av masterutdanningen vil all undervisning og eksamen være på engelsk

Læringsutbytte
Se læringsutbyttebeskrivelsene for
 • Bachelor i ingeniørfag - Maskin (treårig) eller
 • Bachelor i ingeniørfag - Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
 • Master i teknologi/sivilingeniør - Marin og offshoreteknologi (toårig) eller
 • Master i teknologi / sivilingeniør - Industriell teknologi og driftsledelse (toårig)


RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekanen kan godkjenne lavere gjennomsnittskarakter dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet" § 5.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
 • Rammeplan

  De tre første årene er studieplanen utarbeidet iht. "Rammeplan for ingeniørutdanning", som skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

  Hva kan du bli

  Med en mastergrad i marin- og offshoreteknologi vil du tilegne deg en kompetanse som er etterspurt i et spekter av virksomheter i tiknytning til offshore næringen. Området marin- og undervannsteknologi er i dag i sterk fremvekst. I Norge produseres halvparten av all olje fra undervannsanlegg og norske bedrifter er nøkkelleverandører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologi. Det er forventet stor aktivitet offshore og nyetableringer i Norges nærområder i mange tiår fremover. Med en mastergrad i Marin- og offshoreteknologi vil du også være kvalifisert for mange attraktive stillinger i tradisjonell industri som driver med petroleumsutvikling og produksjon. Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS.
  Mange tidligere studenter med en mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse har fått arbeid i virksomheter knyttet til offshoreindustrien, men mange har også funnet interessante arbeidsplasser i landbasert næringsliv der fokus er teknologiutvikling og driftsledelse. Studiet gir kompetanse som et moderne samfunn alltid vil ha behov for, og det er derfor all grunn til å tro at arbeidsmarkedet vil være godt også i fremtiden. Innenfor offshore er det forventet at aktiviteten vil være høy i mange tiår fremover. Det gjelder kanskje særlig området industriell teknologi og driftsledelse.

  Studentene på offshoreteknologi kan kvalifisere seg til doktorgradsstudier (PhD) innen offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

  Emneevaluering

  Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

  Utenlandsopphold

  Se Bachelor i ingeniørfag - Maskin, eller Bachelor i ingeniørfag - Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk for de tre første årene.
  Se Master i teknologi / sivilingeniør -Marin- og offshoreteknologi eller Master i teknologi / sivilingeniør - Industriell teknologi og driftsledelse for de to siste årene.

  Kontaktinformasjon

  Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47, E-mail: tn-ikm@uis.no