en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Introduksjon
Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi / sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.

Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi / sivilingeniør hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studentene som tas opp til det femårige studiet i industriell økonomi, tar først en treårig bachelor i ingeniørfag før de fortsetter med den toårige masterutdanningen. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen.

Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20sp), andre fellesemner (10sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20sp), ingeniørfaglig fordypning (20sp), valgemner (20sp) og masteroppgave (30sp).

Grunnleggende metodeemner (G) (20sp)
STA500 Sanns.regning med statistikk 2 (H,10)
Eller MØA145 Økonometri (H,10)
IND520 Beslutningsanalyse med Excel (V, 10)
Andre fellesemner (F) (10sp)
IND510 Prosjektledelse 1 (H, 5)
IND500 Investeringsanalyse (H, 5)

I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.

Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (I) (20sp)
Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS.

Spesialisering (20sp)
Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 4 spesialiseringer:
 • Kontraktsadministrasjon
 • Prosjektledelse
 • Entreprenørskap og teknologiledelse
 • Investering og finans
 • Risikostyring

For valg av emner som kreves for de enkelte spesialisering, se neste seksjon: "Studieplan 2017-2019 for industriell økonomi-Master i teknologi/siv.ing."
Emnene som inngår i spesialiseringsretningene tilbys også som valgemner.
Studenter kan dermed få opptil to spesialiseringer angitt på sitt vitnemål.
Studiet er de to siste årene tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er da gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene har valget mellom de 5 spesialiseringsretningene. I ingeniørfaglig fordypning er det blant annet tilbud i risikostyring, drift og vedlikehold, datateknikk og petroleumsteknologi.

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årig masterprogram
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90 % av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet".


 • I tillegg kreves det bestått eksamen i 10sp bedriftsøkonomi og 10sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler begge eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:
  • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
  • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.


  I begge overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.
  Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

  Rammeplan

  "Rammeplan for ingeniørutdanning" skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå slik at utdanningen Bachelor og høgskolekandidat i ingeniørfag framstår som enhetlig og gjenkjennelig, uavhengig av institusjon. Rammeplanen skal også sikre at norsk grunnutdanning i ingeniørfag er på høyt internasjonalt nivå.

  Hva kan du bli

  Kvalifikasjoner/jobbmuligheter
  Det er et klart behov både i privat næringsliv og offentlig sektor for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.
  Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

  Emneevaluering

  Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.