en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført masterstudium i byutvikling og urban design skal ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap

 • Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Kan forstå teknisk og estetisk utforming av både ny og eldre bebyggelse

Ferdigheter
 • Kan delta i og lede tverrfaglig planlegging på by-, regional- og detaljnivå
 • Kan analysere steders topografi, historie, bebyggelse og trafikk
 • Kan lage utkast til sammensatte reguleringsplaner og detaljreguleringsplaner
 • Kan forme bærekraftige, levedyktige, trygge og robuste omgivelser
 • Kan kritisk vurdere konsekvenser av ulike løsningsforslag til planer for arealbruk, bebyggelse og transport

Generell kompetanse
 • Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten
 • Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser