en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Overordnet mål for treårig bachelor i ingeniørfag er å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert, og danner grunnlag for livslang læring.
I petroleumsteknologi gis det tilbud om utdanning på bachelornivå, masternivå og doktorgradsnivå. Det utdannes ingeniører og sivilingeniører hovedsakelig for arbeid i petroleumsindustrien. Bachelor i ingeniørfag er et 3-årig lavere grads studium, som går over 6 semester, har et omfang på 180 studiepoeng og gir mulighet for opptak til masterstudiet som er et 2-årig studium. Det er også mulig å få jobb innen olje- og gassindustrien som bachelor i petroleumsteknologi.
Dette er et studium som både gir et teoretisk grunnlag i fysikk/matematikk, spesialiserende emner innen petroleum og øvrige fag (HMS og teknologiledelse). Studiet gir mulighet for videre studier på master- og doktorgradsnivå.

Studiet innhold, oppbygging og sammensetning
For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
- 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.
- 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
- 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
- 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.
For hvert enkelt emne gis en beskrivelse som redegjør for:
- Arbeids- og undervisningsformer
- Pensumlitteratur
- Evalueringsformer
- Vurderingsformer
- Læringsutbytte
En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og inneholde vitenskapelig teori og metode.
Det er tilrettelagt for internasjonal utveksling i 5. semester.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Rammeplan

Formålet med Rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning av høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal videre sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Hva kan du bli

Bachelorstudiet i Petroleumsteknologi utdanner ingeniører til et vidt spekter av jobber i all industrivirksomhet som er rettet inn mot produksjon av olje- og gass. De fleste jobbene for petroleumsingeniørene finnes i serviceselskaper, ingeniørfirma (Engineering) og konsulentselskaper som har spesialisert sin virksomhet inn mot oppdrag for oljeindustrien, men det er også muligheter for jobber innen oljeselskaper og hos operatørselskapene. De fleste selskaper som har tilknytning til oljeindustrien er internasjonale og det kan være anledning til å eksponere seg mot et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning.

Hva har du lyst til å jobbe med? Ser du for deg en jobb innenfor:
- Land- og offshorebasert serviceindustri tilknyttet petroleumsvirksomheten?
- Ingeniørfirma?
- Konsulentselskap?
- Operatør- eller oljeselskaper?

Da er petroleumsteknologi sannsynligvis det riktige studievalget for deg.

Fullført bachelor i ingeniørfag, petroleumsteknologi kvalifiserer for opptak til to-årig master i teknologi / sivilingeniørstudium i petroleumsteknologi.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.