en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Overordnet mål for treårig bachelor i ingeniørfag er å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert, og danner grunnlag for livslang læring.
I petroleumsteknologi gis det tilbud om utdanning på bachelornivå, masternivå og doktorgradsnivå. Det utdannes ingeniører og sivilingeniører hovedsakelig for arbeid i petroleumsindustrien. Bachelor i ingeniørfag er et 3-årig lavere grads studium, som går over 6 semester, har et omfang på 180 studiepoeng og gir mulighet for opptak til masterstudiet som er et 2-årig studium. Det er også mulig å få jobb innen olje- og gassindustrien som bachelor i petroleumsteknologi.
Dette er et studium som både gir et teoretisk grunnlag i fysikk/matematikk, spesialiserende emner innen petroleum og øvrige fag (HMS og teknologiledelse). Studiet gir mulighet for videre studier på master- og doktorgradsnivå.

Studiet innhold, oppbygging og sammensetning
For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
- 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.
- 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
- 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
- 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.
For hvert enkelt emne gis en beskrivelse som redegjør for:
- Arbeids- og undervisningsformer
- Pensumlitteratur
- Evalueringsformer
- Vurderingsformer
- Læringsutbytte
En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og inneholde vitenskapelig teori og metode.
Det er tilrettelagt for internasjonal utveksling i 5. semester.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Rammeplan

Formålet med Rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning av høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal videre sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Fagplan

Skisser til studieplaner.

Hva kan du bli

Med utdanning innenfor petroleumsteknologi har du interessante jobbmuligheter både i Norge og internasjonalt. Du kan jobbe hos land- og offshorebaserte operatører, service- eller ingeniørselskaper som planlegger, designer, bygger, drifter og vedlikeholder olje- og gassfelt.

Fullført bachelorgrad kvalifiserer til å søke opptak til videre masterstudier ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
5 semester
Opplegg for utvekslingen
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med. For at UiS skal kunne motta utvekslingsstudenter på samme måte som vi sender studenter i fra oss, åpnes det for at kurs i utvekslingssemestrene kan undervises på engelsk.
Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

I 5. semester på bachelor-programmet i petroleumsteknologi er det satt opp 20 studiepoeng med valgemner, samt et obligatorisk emne på 10 studiepoeng. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Dersom du velger et annet lærested enn de anbefalte, bør du sørge for at dette lærestedet tilbyr kurs som er sidestilt med og kan erstatte det obligatoriske emnet i 5. semester, slik som hos de anbefalte lærestedene.

Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.
Ta kontakt med instituttadministrasjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Eystein S. Lysholm
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no

Kontaktinformasjon

Kontakt oss:

Det Naturvitenskapelige Fakultet, tel (47) 51831700, E-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Eystein Lysholm, tel (47) 51 83 31 33, E-post: eystein.s.lysholm@uis.no