en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag


Det treårige bachelorstudiet i petroleumsgeologi utdanner ingeniører i petroleumsgeologi som har både teoretiske og tekniske kunnskaper som er nødvendig for å kunne arbeide med leting og produksjon av olje og gass. Utdanningen holder et faglig høyt internasjonalt nivå. De fleste av geologiemnene vil bli forelest på engelsk.Studiet i petroleumsgeologi utdanner studentene til multinasjonale offshore- og landbaserte industribedrifter med tilknytning til olje- og gassvirksomheten, serviceindustri og offentlige etater.Dette er et studium som både gir et teoretisk grunnlag i fysikk/matematikk, spesialiserende emner innen petroleumsgeologi og øvrige fag (HMS og teknologiledelse). Studiet gir mulighet for videre studier på master- og doktorgradsnivå.STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNINGFor å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
  • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene er felles for alle studieprogram.
  • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag.

Programemnene er felles for alle studieretningene.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller i dybden.For hvert enkelt emne gis en beskrivelse som redegjør for:


  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer
  • LæringsutbytteBacheloroppgaven er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og inneholde vitenskapelig teori og metode.UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Rammeplan

Formålet med Rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning av høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal videre sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Hva kan du bli


Studiet skal på den ene siden utgjøre et selvstendig og avsluttende studium, som gir kompetanse og grunnlag for praktiske anvendelser innen petroleumsindustrien, og på den andre siden danne grunnlag for et masterstudium enten i petroleumsgeologi eller petroleumsteknologi.Petroleumsgeologer utgjør en viktig yrkesgruppe innen en rekke nærings- og samfunnsområder. Det gjelder petroleums- eller bergverksindustrien, miljøsektoren, tekniske etater, eller undervisning og forskning. Dagens forsknings- og yrkesliv preges sterkt av tverrfaglighet. Petroleumsgeologer har den nødvendige kunnskap og bakgrunn som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder for sammen å løse viktige oppgaver for samfunnet.

Utenlandsopphold


Utvekslingssemester

Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er

1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelor-programmet i petroleumsgeologi er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.Faglig anbefalte læresteder

University of Adelaide, Australia

University of Houston, USA

California State University Los Angeles, USA

Colorado School of Mines, USADet er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp. Noen av geologiemnene som er satt opp i studieplanen inneholder ekskursjoner/feltarbeid som er lagt til andre land.

Kontaktinformasjon

Instituttets servicetorg i Kjølv Egelands hus 3. etasje, tilbyr informasjon og veiledning til instituttets studenter. Kontakt oss fortrinnsvis per e-post eller per telefon 51 83 17 25. Samtale eller møte avtales ved behov.