en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
  • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene er felles for alle studieprogram.
  • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemnene er felles for alle studieretningene.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller i dybden.

For hvert enkelt emne gis en beskrivelse som redegjør for:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer
  • Læringsutbytte

Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og inneholde vitenskapelig teori og metode.
UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Rammeplan

Formålet med Rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning av høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal videre sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Hva kan du bli

Studiet i geovitenskap utdanner studentene til blant annet industribedrifter med tilknytning til olje- og gassvirksomhet, miljø, konstruksjon og offentlige etater.

Fullført bachelorgrad kvalifiserer til å søke opptak til videre masterstudier ved UiS.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
5 semester
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.
Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er
1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.
Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelor-programmet i petroleumsgeologi er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Andre faglig anbefalte læresteder
Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp. Noen av geologiemnene som er satt opp i studieplanen inneholder ekskursjoner/feltarbeid som er lagt til andre land.
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator
Karina Sanni 
Epost: karina.sanni@uis.no  Tlf: 51831145
Kan nås på kontorets drop-inn tid for studenter mandag-fredag fra kl 12-14.00, KE C-323

Studieprogramleder 
Nestor Cardozo 
Tlf: 51832391