en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Introduksjon
Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring.

Bachelorstudiet i maskin er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
 • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram.
 • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
 • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode.

Bachelorstudiet i maskin ved Universitetet i Stavanger har én studieretning: Konstruksjons- og materialteknikk.

For hvert semester gjennom studiet blir det større innslag av maskin- og materialtekniske emner. Siktemålet er at studentene skal kunne utvikle, designe og dimensjonere mekaniske komponenter og konstruksjoner og foreta materialvalg. Det fokuseres på styrkeberegninger og materialers mekaniske egenskaper.

Undervisningsformen i mange av emnene innbefatter obligatoriske aktiviteter som må være godkjent, for eksempel regneøvinger, laboratorieøvelser, prosjektarbeid i gruppearbeider eller semesteroppgaver. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • VurderingsformerDet er lagt til rette for et internasjonalt semester i 5. semester.

Universitetet i Stavanger legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i faget, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Rammeplan

Rammeplan
Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.
Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

Fagplan

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:

 • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram.
 • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
 • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden. En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Bachelorstudiet i maskin ved Universitetet i Stavanger har én studieretning: Konstruksjons- og materialteknikk. For hvert semester gjennom studiet blir det større innslag av maskin- og materialtekniske emner. Siktemålet er at studentene skal kunne utvikle, designe og dimensjonere mekaniske komponenter og konstruksjoner og foreta materialvalg. Det fokuseres på styrkeberegninger og materialers mekaniske egenskaper. Undervisningsformen i mange av emnene innbefatter obligatoriske aktiviteter som må være godkjent, for eksempel regneøvinger, laboratorieøvelser, prosjektarbeid i gruppearbeider eller semesteroppgaver. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse: - Arbeids- og undervisningsformer - Pensumlitteratur - Evalueringsformer - Vurderingsformer

Det er lagt til rette for et internasjonalt semester i 5. semester. Universitetet i Stavanger legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i faget, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Aktuelle eksempler på arbeid er i bedrifter knyttet både til landbasert virksomhet og til offshorevirksomhet, som oljeselskaper, mekanisk industri, ingeniør- og servicebedrifter, offentlig forvaltning og en rekke andre næringer med behov for allsidig og helhetlig ingeniørkompetanse. Aktuelle arbeidsområder kan være konstruksjon og design av maskiner og utstyr, materialtesting og kontroll, drift og vedlikehold og konsulentvirksomhet. Maskiningeniørens arbeidshverdag er generelt variert. Samarbeid og kommunikasjon med personer fra andre yrkesgrupper er ofte en viktig del av jobben.

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor i maskin kan aktuelle masterstudier være Konstruksjoner og materialer - fordypning maskinkonstruksjoner og fornybar energi, Marin og offshoreteknologi, Industriell teknologi og driftsledelse, Risikostyring, Industriell økonomi og Samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
5. semester
Opplegg for utvekslingen
For studenter som er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefales det et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Det anbefales å velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å lette søknadsprosessen og sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.
Femte semester på bachelorprogrammet i maskin er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har kun valgemner. I utlandet må du velge relevante emner tilsvarende fordypning innen ditt fagområde. Disse emnene må være godkjente før du reiser ut. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Dersom du planlegger videre masterstudier må du sjekke om du får tatt de emnene du trenger for videre opptak. Det er også viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet.
Tvilling-program
UiS har et Tvilling-program på bachelor maskin. Et Tvilling-program innebærer at du kan reise på utveksling til partneruniversitetene og ta emner som allerede er forhåndsgodkjente. De som er med i Tvilling-programmet er:
- Linköping University, Sverige (kun høstpakken) - Tecnológico de Monterrey, Mexico - Universidade de Aveiro; Portugal (Emnepakken Thermal Engineering og Sustainable Energy and Engineering) - University of Twente, Nederland (Begge høstpakkene) - Kaunas University of Technology, Litauen (kun våren, tilbyr foreløpig ingen høstpakker)
Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/
Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sherly Josdal
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no

Kontaktinformasjon

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47