en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper får kompetanse til selvstendig arbeid og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert, og danner grunnlag for livslang læring.

Bachelorstudiet i kjemi og miljø er et 3-årig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre. Studiet har 2 studieretninger: Kjemi og Vann og miljøteknikk.

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet.
Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

Hva kan du bli

Som utdannet kjemiingeniør har du en fleksibel utdannelse som kan benyttes i petroleumsrelaterte virksomheter, konsulentselskaper, kommune/fylkeskommunes miljø- og tekniske etater, forskningsinstitutt, mattilsyn/ næringsmiddelindustri og kjemiske laboratorier.

Etter fullført bachelorgrad i kjemi og miljø kan du fortsette på master i Environmental Engineering (Miljøteknologi), som har spesialiseringene Water Science and Technology (Akvatisk miljøvitenskap) og Offshore Environmental Technology (Offshore Teknisk Miljøvern). Det er også mulig å fortsette med masterstudier i biologisk kjemi, samfunnssikkerhet eller industriell økonomi ved UiS. For studenter med bachelor i kjemi og miljø som ønsker å søke på master i industriell økonomi anbefales det å ta IND200 Økonomi og organisasjon som valgemne. Ellers vil mange universitet og høyskoler i Norge og i utlandet godkjenne en bachelorgrad for videre masterstudier, men kan i noen tilfeller kreve at du må ta enkelte fag for å supplere graden.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefales det at du tar et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.
Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.
Det er lagt til rette for et studieopphold i utlandet i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/
Opphold ved UNIS, Svalbard
Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Eli Drange Vee
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: post-tn@uis.no