en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper får kompetanse til selvstendig arbeid og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert, og danner grunnlag for livslang læring.
Bachelorstudiet i Kjemi og miljø er et tre-årig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre. Studiet har 2 spesialiseringer: Studieretning Bachelor ingeniør kjemi og miljø med spesialisering Kjemi; Studieretning Bachelor ingeniør kjemi og miljø med spesialisering Vann og miljøteknikk.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Bachelorstudiet i kjemi og miljø har emner innen matematikk, fysikk og data som er felles for alle ingeniørstudenter. Gjennom kjemiemnene får studentene solide kjemikunnskaper, samtidig som det er et miljø-perspektiv i fagene. Innen spesialisering Kjemi. har studentene mulighet til å velge emner innen miljøbioteknologi og petroleumsrelaterte fag. Innen spesialisering Vann og miljøteknikk har studentene mulighet til å velge emner innen planleggingsfag og miljøkjemi.
Undervisningen er allsidig. I noen fellesemner er det felles forelesninger, i andre emner undervises det i mindre grupper og prosjekter. Mange av kjemikursene har laboratorieoppgaver som gir praktisk øving og mulighet til å studere teorien i praksis. I bacheloroppgaven jobber en alene eller i små grupper på 2-3 studenter. Her får studenten spesialtilpasset veiledning og jobber på et prosjekt, enten som del av forskningen til de ansatte eller i en vertsbedrift. Utdanningen har tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv.
For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag har kandidaten bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
  • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenking og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.
  • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg inngår en del vitenskapsteori og etikk.
Det er lagt til rette for et internasjonalt semester i 5. semester
Emnebeskrivelsene på nettet gir informasjon om:
- Arbeids- og undervisningsformer
- Pensumlitteratur
- Vurderingsformer
- Emneevalueringsformer
Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Rammeplan

"Rammeplan for ingeniørutdanning" sitt formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø. Kjemi og miljø-studiet følger rammeplanen for fagfeltet kjemi.

Hva kan du bli

Som utdannet kjemiingeniør har du en fleksibel utdannelse som kan benyttes i petroleumsrelaterte virksomheter, konsulentselskaper, kommune/fylkeskommunes miljø- og tekniske etater, forskningsinstitutt, mattilsyn/ næringsmiddelindustri og kjemiske laboratorier.
Etter avlagt bachelorgrad i kjemi og miljø kan du fortsette på master i Environmental Engineering (Miljøteknologi), som har spesialiseringene Water Science and Technology (Akvatisk miljøvitenskap) og Offshore Environmental Technology (Offshore Teknisk Miljøvern). Det er også mulig å fortsette masterstudier i biologisk kjemi, samfunnssikkerhet eller industriell økonomi ved UiS. For studenter med bachelor i kjemi og miljø som ønsker å søke på master i industriell økonomi anbefales det å ta IND200 Økonomi og organisasjon som valgemne. Ellers vil mange universitet og høyskoler i Norge og i utlandet godkjenne en bachelorgrad for videre masterstudier, men kan i noen tilfeller kreve at du må ta enkelte fag for å supplere graden.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.