en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag


Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. Noen eksempler er IT-systemene bak mobiltelefonen, nettbank, nett-tv og fildelingsnettverk. Som dataingeniør kan du jobbe med alt fra programvareutvikling til styring av datanettverk. For å kunne lage slike systemer må du tilegne deg gode kunnskaper i matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder.

Undervisningen foregår gjennom forelesinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i programmering. Blant andre viktige emner kan vi nevne webprogrammering, databaser, kommunikasjonsnettverk og operativsystemer.

Bachelorstudiet i datateknologi er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelorstudiet i datateknologi bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap, som gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet. Slike grunnlagsfag er derfor plassert i første del av studiet. Senere i studiet blir det etter hvert større innslag av data- og elektrotekniske emner. Disse er tekniske emner, som innledningsvis gir en introduksjon til områder som er spesielt viktige for studiet.

UiS har lagt forholdene godt til rette for bachelorstudentene i data. Studentene har eget arbeidsrom/datarom, samt et sosialrom som disponeres sammen med bachelorstudentene i elektroteknikk.

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentering. Valgemner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp).

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
  • 30 studiepoeng fellesemner, som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.
  • 50 studiepoeng programemner, som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode.

Det er lagt til rette for et internasjonalt semester i 5. semester.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Rammeplan


"Rammeplan for ingeniørutdanning" sitt formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Rammeplanen skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal videre sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal også sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv, og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Url:http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-02-11-rammeplan-for-ingenior.html?id=651375

Hva kan du bli

Ingeniører i datateknikk er etterspurt i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, flyselskap, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og det er data- og elektroingeniørene som virkeliggjør informasjonssamfunnet.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold


Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med. Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
I femte semester på bachelorprogrammet i datateknologi er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

Norden:

Aalborg Universitetet

Danmarks Tekniske Universitetet

Europa:

Newcastle University, UK

Australia:

Queensland University of Technology

Griffith University, Brisbane

USA:

California State University, Monterrey Bay

San Diego State University, San Diego

Andre

California State University Los Angeles,USA

State University og New York-Brockport,USA

University of New Haven,USA

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-mail: post@uis.no