en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag


Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert i planlegging av byområder, og dimensjonering og beregning av bygninger og konstruksjoner som broer, plattformer, tårn etc. Studiet gir interessante muligheter til å arbeide med teorier, metoder og eksempler for å løse morgendagens byggeoppgaver. Undervisningen tar opp problemstillinger hentet fra dagens virkelighet, og oppgaver utføres i samarbeid med private bedrifter og offentlige organer.Bachelorstudiet i bygg er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre. Bachelorstudiet i bygg ved UiS har tre studieretninger med felles første semester:


 • Konstruksjonsteknikk
 • Byplanlegging
 • Teknisk planleggingStudiets innhold, oppbygging og sammensetning

Rammeplan for ingeniørutdanning har følgende oppbygging:


 • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram.
 • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
 • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.De fleste emnene krever forkunnskaper som i stor grad bestemmer emnenes rekkefølge og dermed studieprogresjonen. Emnebeskrivelsene angir nødvendige forkunnskaper. Studiet avsluttes i 6. semester med en bacheloroppgave som er en større selvstendig oppgave. Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle, og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Oppgaven utformes og gjennomføres gjerne i samarbeid med et rådgivende ingeniørkontor, privat/offentlig planleggingskontor, entreprenørfirma eller lignende. For å få tildelt bacheloroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for bachelor- og kandidatoppgave).Undervisningsformen i mange av emnene innbefatter obligatoriske aktiviteter som må være godkjent, for eksempel regneøvinger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid i gruppearbeider eller semesteroppgaver. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:


 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • VurderingsformerDet er lagt til rette for et internasjonalt semester i 5. semester.Universitetet i Stavanger legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i faget, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Rammeplan

"Rammeplan for ingeniørutdanning" sitt formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Hva kan du bli


Kvalifikasjoner / jobbmuligheter

Aktuelle oppgaver etter å ha tatt studieretning konstruksjonsteknikk er konstruksjonsanalyser på system- og detaljnivå, deltakelse i oppføring og administrasjon av byggeprosjekter, vurdering av konstruksjonens tilstand, osv. Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor bygg studieretning konstruksjonsteknikk kan aktuelle masterstudier være Konstruksjoner og materialer - fordypning byggkonstruksjoner / offshore konstruksjoner, Marin og offshoreteknologi, Industriell teknologi og driftsledelse, Risikostyring, Industriell økonomi og Samfunnssikkerhet.Byplanlegging/Teknisk planlegging

Aktuelle arbeidssteder er arkitektkontorer, rådgivende planleggings- /ingeniørkontorer, bygge-/entreprenørfirmaer, offentlige planleggings- og forvaltningsorganer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og lignende. Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor bygg kan aktuelle masterstudier være Konstruksjoner og materialer, Byutvikling og urban design, Offshoreteknologi - Offshore systemer, Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse, Risikostyring, Industriell økonomi og Samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Utenlandsopphold


Utvekslingssemester
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Byplanlegging/Teknisk planlegging:

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet er med i nordisk nettverk som legger til rette for utveksling i Norden. Flere studenter har vært på utveksling til San Diego State University, USA, Queensland University of Technology, Universidad Politechnica de Valencia og Aalborg Universitet. Tilrettelegging av tilbud mht. internasjonalisering bør primært finne sted i 5. semester. Studenter som ønsker å reise utenlands, må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsplaner.

Konstruksjonsteknikk:
I 5. semester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

 • Newcastle University, England
 • Czech Technical University, Tsjekkia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Griffith University, Australia

University of Adelaide, Australia

Kontaktinformasjon

Bygg - teknisk planlegging og byplanlegging:

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, e-post:iorp.service@uis.no

Bygg - konstruksjonsteknikk

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47, e-post:tn-ikm@uis.no