en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap

 • Kandidaten har spesialisert kunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og kurativ og palliativ behandling
 • Kandidaten har utvidet kunnskap innen natur- og samfunnsvitenskapelige fag
 • Kandidaten har spesialisert kunnskap innen pleie og omsorg ved livets sluttfase
 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende
 • Kandidaten har inngående kunnskap om fysiske, psykiske og sosiale kort- og langtidskonsekvenser av kreftbehandling
 • Kandidaten har inngående kunnskap om tverrfaglige helse- og behandlingstilbud til kreftpasienter og deres pårørende
 • Kandidaten har inngående innsikt i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområde

Ferdigheter
 • Kandidaten kan anvende spesialkunnskaper om kreftsykdommer
 • Kandidaten kan ta aktivt del i kurativ og palliativ behandling av kreftpasienter
 • Kandidaten kan utøve spesialisert sykepleie til mennesker med kreft i alle aldre og i alle faser av sykdommen
 • Kandidaten kan gi omfattende støtte og omsorg til kreftsyke pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen
 • Kandidaten kan handle etisk og juridisk forsvarlig i møte med kreftpasienter og deres pårørende
 • Kandidaten kan fremme kreftpasienters og pårørendes medbestemmelse og rettigheter i møte med helsevesenet
 • Kandidaten kan informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medarbeider og studenter ut fra behov og forutsetninger
 • Kandidaten kan møte og ivareta kreftpasienter og pårørende ut fra tverrkulturell respekt og forståelse
 • Kandidaten kan bidra selvstendig til profesjonelt og tverrfaglig samarbeid, samhandling og nettverksbygging innen kreftomsorg
 • Kandidaten kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre sykepleie til kreftpasienter
 • Kandidaten kan anvende selvstendig oppdatert og relevant forskning og fagutvikling innen kreftsykepleie

Generell kompetanse
 • Kandidaten kan vurdere selvstendig kreftpasienters og pårørendes behov for fysisk, psykisk, sosial og eksistensiell omsorg og støtte
 • Kandidaten kan identifisere kreftpasienters behov for forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sykepleie
 • Kandidaten kan ta selvstendig ansvar for døendes behov og være ressursperson for pasient og pårørendes ved livets sluttfase
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til et helhetlig pasientforløp
 • Kandidaten kan ivareta og fremme respekt for kreftpasienters og pårørendes integritet og deres ressurser, samt deres opplevelse av å ha en kreftsykdom og gjennomgå behandling
 • Kandidaten kan reflektere kritisk over etiske problemstillinger innen kreftsykepleie og behandling
 • Kandidaten kan ta selvstendig ansvar for å fremme samhandling og nettverksarbeid i kreftomsorg
 • Kandidaten kan bidra selvstendig til nytenking gjennom kunnskapsbasert praksis
 • Kandidaten kan ta selvstendig ansvar for å videreutvikle personlig og faglig kompetanse som kreftsykepleier