en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kreftsykepleie - videreutdanning

Hvert år får over 30000 personer kreft i Norge. Det er beregnet en stor økning i de neste tiårene, og det vil kreve økt behov for spesialutdannede kreftsykepleiere både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Studiet tar utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og har et verdigrunnlag som bygger på aktelse for livet og menneskets egenverd. Gjensidig respekt, medmenneskelighet, omsorg og verdighet er sentrale verdier. Studiets overordnede mål er å utdanne ansvarlige, reflekterte og kunnskapsrike kreftsykepleiere som utøver spesialisert sykepleie til kreftsyke pasienter i alle aldre, i alle faser av sykdommen og innen alle nivå i helsetjenesten. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, og fagets kunnskapsgrunnlag og verdier. Studiet gir kunnskap og klinisk erfaring knyttet til pasienter med kreft og deres pårørende. Studentene tilegner seg en sammensatt kompetanse i forhold til kurativ og palliativ behandling og pleie, samt omsorg ved livets sluttfase.

Rammeplan

Her er lenke til rammeplan for studieprogrammet:

Fagplan

Emner som inngår i utdanningen er utarbeidet etter Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1.des 2005. Studiets teoriemner (VKS110 og VKS210) utgjør 40 studiepoeng over to år. Studiets kliniske studier (VKSP20 og VKSP30) utgjør 20 studiepoeng fordelt på 2. og 3. semester.
Arbeids-og undervisningsformer
Studiet består av 13 teorisamlinger fordelt på fire semestre. Det må påregnes en betydelig arbeidsinnsats mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt med utgangspunkt i anerkjente pedagogiske prinsipper og studentaktive læringsformer. Studiet tar sikte på å forene et høyt teoretisk nivå med yrkesrettede og praksisnære tilnærminger. Arbeidsmåter er forelesninger, arbeid i grupper og seminarer, obligatoriske innleveringer og selvstudium. Veiledning og refleksjon inngår som viktige metoder for læring.
Praksis i studiet
Kliniske studier utgjør 12 uker fordelt på seks ukers praksisperioder i 2. og 3. semester. En praksisperiode skal gjennomføres på avdeling som gir cytostatika- og strålebehandling (VKSP 20). Den andre praksisperioden gjennomføres på annen sykehusavdeling eller i kommunehelsetjenesten (VKSP 30). Kliniske studier er veiledet praksis og inngår i vurderingsordning for kliniske studier. Det er ikke praktisk mulig å organisere studiet slik at alle studentene gjennomfører samme praksisperiode samtidig. Derfor organiseres kliniske studier i VKSP20 og VKSP30 både i 2. og 3. semester, slik at en gruppe følger VKSP20 i 2. semester og VKSP30 i 3. semester, mens den andre gruppen følger VKSP30 i 2. semester og VKSP20 i 3. semester. Kliniske studier organiseres som heltid. Den siste uken i VKSP30 er lagt til fjerde semester som hospitering/studietur.

Hva kan du bli

Kreftsykepleiere kan jobbe som kreftsykepleier eller som kreftkoordinator ved spesialavdelinger og poliklinikker på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I kommunen kan kreftsykepleiere blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmesykepleien og ved lindrende enheter. I tillegg kan kreftsykepleiere jobbe i private organisasjoner som har fokus på kreftomsorg og kreftbehandling hvor oppgavene blant annet kan være å gi informasjon, delta i forebygging, behandling og rehabilitering.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger  4036 Stavanger post@uis.no, tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)