en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kreftsykepleie - videreutdanning

Hvert år får over 30000 personer kreft i Norge. Det er beregnet en stor økning i de neste tiårene, og det vil kreve økt behov for spesialutdannede kreftsykepleiere både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Studiet tar utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og har et verdigrunnlag som bygger på aktelse for livet og menneskets egenverd. Gjensidig respekt, medmenneskelighet, omsorg og verdighet er sentrale verdier. Studiets overordnede mål er å utdanne ansvarlige, reflekterte og kunnskapsrike kreftsykepleiere som utøver spesialisert sykepleie til kreftsyke pasienter i alle aldre, i alle faser av sykdommen og innen alle nivå i helsetjenesten. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, og fagets kunnskapsgrunnlag og verdier. Studiet gir kunnskap og klinisk erfaring knyttet til pasienter med kreft og deres pårørende. Studentene tilegner seg en sammensatt kompetanse i forhold til kurativ og palliativ behandling og pleie, samt omsorg ved livets sluttfase.

Fagplan

Emner som inngår i utdanningen er utarbeidet etter Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1.des 2005. Studiets teoriemner utgjør 40 studiepoeng over to år. Studiets kliniske studier utgjør 20 studiepoeng fordelt på 2. og 3. semester.
Arbeids-og undervisningsformer

Studiet består av 13 teorisamlinger fordelt på fire semestre. Det må påregnes en betydelig arbeidsinnsats mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt med utgangspunkt i anerkjente pedagogiske prinsipper og studentaktive læringsformer. Studiet tar sikte på å forene et høyt teoretisk nivå med yrkesrettede og praksisnære tilnærminger. Arbeidsmåter er forelesninger, arbeid i grupper og seminarer, obligatoriske innleveringer og selvstudium. Veiledning og refleksjon inngår som viktige metoder for læring.

Praksis i studiet

Kliniske studier utgjør 12 uker fordelt på seks ukers praksisperioder i 2. og 3. semester. En praksisperiode skal gjennomføres på avdeling som gir cytostatika- og strålebehandling (VKSP 20). Den andre praksisperioden gjennomføres på annen sykehusavdeling eller i kommunehelsetjenesten (VKSP 30). Kliniske studier er veiledet praksis og inngår i vurderingsordning for kliniske studier. Det er ikke praktisk mulig å organisere studiet slik at alle studentene gjennomfører samme praksisperiode samtidig. Derfor organiseres kliniske studier i VKSP20 og VKSP30 både i 2. og 3. semester, slik at én gruppe følger VKSP20 i 2. semester og VKSP30 i 3. semester, mens den andre gruppen følger VKSP30 i 2. semester og VKSP20 i 3. semester. Kliniske studier organiseres som heltid.

Hva kan du bli

I takt med den medisinske utviklingen og forekomsten av kreft nasjonalt og globalt, blir kreftsykepleieres kompetanse sterkt etterspurt i dagens og fremtidens helsevesen. Studiet gir kompetanse til å arbeide som kreftsykepleier og kreftkoordinator i sykehus og kommunehelsetjeneste hvor ansvars- og funksjonsområder omfatter forebygging, behandling, lindring og rehabilitering, samt oppfølging av pasient og pårørende gjennom hele behandlingsforløpet. Undervisning, veiledning, fagutvikling, administrering og ledelse av helsetjenesten inngår i kreftsykepleiers ansvar. Arbeidsfeltene er ulike avdelinger og spesialavdelinger, sykehjem, hjemmesykepleie, lindrende enheter. Kreftsykepleiekompetanse er også etterspurt i frivillig arbeid, og innen nettverksarbeid i regi av ulike organisasjoner.

Emneevaluering

Studiet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt til rette for å ta deler av utdanningen i utlandet. Men det legges til rette for en ukes hospitering som del av kliniske studier (VKSP 30) i 4. semester.

Kontaktinformasjon

Det helsevitenskapelige fakultet

Tlf.: 51 83 41 00

Epost: helsefag@uis.no