en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialsykepleie - mastergrad


Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie skal sikre profesjonelle yrkesutøvere som kan utøve spesialsykepleie til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke, samt ivareta deres pårørende. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til profesjonell yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Studiet er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell, og søker å imøtekomme krav som stilles til spesialsykepleiere knyttet til de utfordringer som medisinsk og teknisk utvikling samt nye behandlingsmetoder krever.

Mastergradsutdanningen er et fulltidsstudium over 2 år som fokuserer på de ulike spesialområdene som praksis og forskningsfelt. Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap samt kliniske studier blir vektlagt. Obligatoriske fellesemner er Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (20 sp) og Medisinske og naturvitenskapelige emner I (10sp). Hver spesialisering består av 6 obligatoriske emner; 2 teoretiske emner (10 + 10 sp) og 3 kliniske emner (20 + 15 + 5 sp) samt mastergradsoppgave som er et selvvalgt, selvstendig vitenskapelig arbeid (30 sp).

Fagplan


Studiene bygger på intensjonene i forskrifter for videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (rammeplan) fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Deler av emnet Medisinske og naturvitenskapelige emner for de ulike spesialiseringene vil være sammenfallende. Informasjon om de ulike emnene i spesialiseringene fremkommer av emnekombinasjonen. Kliniske studier er integrerte deler av studiene.

Spesialisering i anestesisykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere som ved hjelp av kunnskap og klinisk kompetanse kan ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i et høyteknologisk miljø. Anestesisykepleie innebærer å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Anestesisykepleie består videre i å kunne iverksette livreddende tiltak, bådee i og utenfor sykehuset. Praktisk og teoretisk kunnskap betraktes som vesentlig for profesjonsutøvelsen - disse kunnskapsformene er gjensidig berikende og utfyller hverandre.

Spesialisering i intensivsykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte intensivsykepleiere som har handlingskompetanse til å overvåke, pleie og behandle mennesker i alle aldre. Intensivsykepleiere ivaretar pasienter som har svikt i livsviktige funksjoner eller vært utsatt for ulykker og trenger å få gjenopprettet sirkulatorisk og respiratorisk balanse. Intensivsykepleiere skal også ivareta pasienter pre- og postoperativt, lindre smerte og annet ubehag i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Ivaretakelse av pårørende er en viktig del av intensivsykepleierens ansvarsområde.

Spesialisering i operasjonssykepleie

Mastergradsutdanningen i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens behov ved planlagt eller akutt kirurgisk undersøkelse og behandling i et høyteknologisk miljø. Praktisk, teoretisk og vitenskapelig kunnskap skal være gjensidig utfyllende, og betraktes som nødvendig for å gjennomføre en sikker profesjonsutøvelse.Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren kvalifiseres i kritisk analyse og faglig refleksjon og vil kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Hva kan du bli

Etter studiet kan du arbeide som henholdsvis anestesi- intensiv- eller operasjonssykepleier. Aktuelle arbeidsområder kan også være undervisning, fagutvikling og forskning.

Emneevaluering

Emnene i programmet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Utenlandsopphold

Studentene kan søke om å ta deler av utdanningen i utlandet. Dette bør fortrinnsvis skje ved institusjoner Universitetet i Stavanger samarbeider med. Det er først og fremst kliniske studier i 2. og 3. semester som egner seg for inn-/utveksling. For å kunne gjennomføre studieopphold i utlandet kreves det at studenten har bestått alle eksamener så langt i studiet.

Kontaktinformasjon

Det helsevitenskapelige fakultet

epost: helsefag@uis.no

tlf. 51 83 41 00

 

Universitetet i Stavanger

4036 Stavanger

post@uis.no

tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)