en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Etter endt studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

har avanserte kunnskaper om fagområdets etikk, vitenskapelige teorier og metoder, og har inngående forståelse for forskningsfronten innen det sosialfaglige feltet

kan identifisere sosialfaglige utfordringer og sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst

kan analysere sosialfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet

kjenner til og kan identifisere personlig og yrkesmessig risiko og belastninger som kan følge av å utføre sosialfaglig arbeid

har utførlig kunnskap om brukermedvirkning og deltakelse i sosialfaglig praksisFerdigheter

kan kritisk analysere behov og interesser hos individer og grupper som er i utsatte sosiale og/eller pedagogiske nødsituasjoner

kan vurdere, planlegge og iverksette ulike sosialfaglige tiltak

kan anvende relevante metoder for forskning, faglig utviklingsarbeid og fagutøvelse på en selvstendig måte

kan anvende relevant kunnskap og metoder for selvutvikling og konflikthåndtering

kan vurdere og anvende metoder for brukermedvirkning og deltakelse i sosialfaglig praksis

kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normerGenerell kompetanse

kan reflektere kritisk og selvstendig over sosiale og etiske verdier, og normer og relasjoner

kan reflektere kritisk over profesjonsrollen, risiko, konflikter og brukermedvirkning

kan anvende vitenskapelige tenke-, arbeids- og skrivemåter

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og vitenskapelig erkjennelse innen det sosialfaglige feltet

kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser