en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsmiljøutvalget (LU)

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalget har fokus på omgivelsene studienes innhold tilbys i, herunder det fysiske, digitale, psykososiale og pedagogiske lærings- og studiemiljøet. Utvalget skal bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høgskoler § 4-3 gjennomføres og etterleves.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for kvaliteten på omgivelsene som studienes innhold tilbys innenfor. Arbeidet er tett knyttet opp mot utdanningsutvalgets arbeid. Utdanningsutvalget har et særlig ansvar for kvaliteten på det innholdet som tilbys i studiene. Til sammen utgjør utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget institusjonens lokale organ for kvalitet i utdanningene (i sektoren referert til som LOKUT).

Læringsmiljøutvalgets sentrale bidrag er å bidra aktivt til at læringsmiljøet ved UiS blir stadig bedre, og til at læringsmiljøet for hvert enkelt studietilbud oppfyller minstekravene.  

Mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS

Læringsmiljøutvalget er universitetets sentrale organ i læringsmiljøspørsmål, og utgjør samtidig institusjonens læringsmiljøutvalg i lovens forstand. Læringsmiljøutvalgets hovedanliggende vil være de omgivelser (fysisk, digitalt, psykososialt og pedagogisk) universitetet tilbyr sine studier i. Utvalget skal bidra til at de krav som stilles til det pedagogiske, det psykososiale, det digitale og det fysiske læringsmiljø er oppfylt.

Læringsmiljøutvalget koordinerer sitt arbeid med utdanningsutvalget, som har studienes innhold, omfang, relevans og nivå som sitt hovedanliggende.

I. Utvikling av studie- og læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalget skal:

 1. Gi råd til styret i saker som angår læringsmiljøet og utviklingen av det.
 2. Være orientert om den praktiske så vel som den strategiske og politiske utvikling av læringsmiljøområdet nasjonalt og internasjonalt, og på grunnlag av dette kunne gi råd om universitetets oppfølging av utviklingen.
 3. Ta initiativ til, og koordinere strategisk utviklingsarbeid angående læringsmiljøet ved universitetet.
 4. Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og institusjonens læringsmiljø, og om hvilke tiltak universitetet bør prioritere i den videre utviklingen av studie- og læringsmiljøet. Rapporten inngår i universitetets rapportering av kvalitetsarbeidet, og skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet.

II. Utforming av studie- og læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalget skal:

 1. Fastsette retningslinjer for institusjonens læringsmiljø i tråd med gjeldende lover, forskrifter og universitetets strategi.
 2. Føre tilsyn med universitetets læringsmiljø.
 3. Fremme forslag om endringer og tiltak når læringsmiljøet ikke holder tilfredsstillende kvalitet.
 4. Bidra til at læringsmiljøet utvikles i tråd med studentenes forutsetninger, behov og forventninger.

Styret kan tillegge utvalget andre oppgaver enn disse.

III. Sammensetning

Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til læringsmiljøutvalget. Utvalget har følgende sammensetning:

 • Prorektor
 • 1 prodekan for undervisning
 • Representant for institusjonens drift/infrastruktur
 • 1 fakultetsdirektør
 • 4 studentrepresentanter
 • 1 ekstern representant

Bibliotekdirektør, SiS-leder og IT-direktør eller driftsleder samt studentombudet utgjør faste observatører til utvalget, og har talerett på utvalgets møter. Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær.

Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet.

Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor. Styret oppnevner 4 studenter etter anbefaling fra Studentorganisasjonen (StOr). To av studentrepresentantene oppnevnes for to år, slik at det ene året er overlappende mellom de to. De to øvrige studentrepresentanter oppnevnes for ett år. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.

Prodekan for undervisning og fakultetsdirektør oppnevnes begge for to studieår. Begge disse medlemmer oppnevnes rullerende mellom universitetets fakulteter og med ett års overlapp de to medlemmene i mellom, og også slik at de to medlemmene til enhver tid er oppnevnt fra to ulike fakulteter.

Eksternt medlem oppnevnes for to år av gangen. Utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes.