en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årleg revisjon av emne og studieprogram

Kvart år går faglærarar og emneansvarlege gjennom studieprogram og emne for påfølgande studieår, og eventuelle endringar blir gjort. Dette blir kalla program- og emnerevisjon.

Kva vert vurdert som del av revisjonen?

Som del av program- og emnerevisjonen blir blant anna følgjande punkt vurdert:

  • Studiets mål og innhald, samansetning av emne i studieprogrammet, mobilitetssemester.

  • Beskriving av læringsutbytte for studieprogrammet som heilskap og for det enkelte emne: Læringsutbyttebeskrivingar må stemme overeins med kvalifikasjonsrammeverket for høgre utdanning, og formulert for kunnskapar, ferdigheter og generell kompetanse på programnivå.

  • Vurdering av samanheng mellom læringsutbytte, arbeidsmåtar og vurderingsformer, inkludert obligatoriske aktiviteter.

  • Studentane sin arbeidsmengde: I høve til NOKUT- forskrifta skal arbeidsmengda for 10 studiepoeng tilsvara ca 250- 300 arbeidstimer. 

  • Beskriving av eksamen, inkludert tillatne hjelpemiddel.

  • Pensum/ litteratur.

Korleis vert arbeidet gjort?

Arbeidet vert utførd i eit program som heiter EpN (emne på nett). Dette er ein del av FS (Felles studentsystem), eit studieadministrativt system for universitet og høgskular i Norge. Faglærar gjer fyrst sine endringar i emna i EpN, så sjekkar studieadministrasjonen om alt er på plass og til slutt blir studieprogram og emne godkjent av dekan.

Kvar finn eg reviderte program- og emnebeskriving?

Reviderte studieprogram og emne, gjeldande for påfølgjande studieår, blir publisert på www.uis.no rundt 1. februar. På studentsidene finn du studieprogram og emne for inneverande studieår.