en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fremgangsmåte ved søknad og klage

Som student er det flere ting du kan søke om ved behov og enkelte ting du må søke om, for å få saken vurdert. Dersom du har mottatt et enkeltvedtak med avslag på en søknad, har du klagerett på dette vedtaket. Både søknader og klager bør begrunnes for å belyse saken. Det er stilt krav til dokumentasjon ved behandling av de fleste saker, denne bør vedlegges så snart som mulig for å unngå forsinkelser i saksgang.

Søknad sendes til administrasjonen ved ditt institutt/fakultet, innen gjeldende frister for den saken det gjelder. En komplett søknad skal normalt være behandlet senest innen en måned fra den ble mottatt.

Klage sendes den institusjonen som har behandlet søknaden. Klagefristen er 3 uker fra du er eller burde være kjent med vedtaket. Ved oversittelse av klagefristen kan saken likevel tas til behandling så fremt klager ikke kan lastes for situasjonen eller det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig at klagen blir prøvd.

Ved klage foretas det en ny vurdering av saken, som kan resultere i at vedtaket oppheves, endres, opprettholdes eller at saken avvises. Dersom det ikke gis medhold i klagen, oversendes saken til overordnet klagenemnd for videre behandling.

Saksbehandlingen reguleres av flere lover, forskrifter og øvrig regelverk avhengig av type sak. For en oversikt over noen sentrale regelverk, se her: http://student.uis.no/studiehverdag/rettigheter-og-plikter/regelverk/