en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for rangering av søkere til av konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet

Vedtatt av Utdanningsutvalget, 12.09.12. Revidert 18.09.2013

Rangering av søkere til av konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet foretas etter følgende retningslinjer

1. Søker med lavest rangeringspoeng får eventuelle tilgjengelige friplasser. Først regner man snittpoeng ut etter et vektet (studiepoeng pr emne) gjennomsnitt av avlagte eksamener, der A=1 og E=5 poeng. Rangeringspoeng regnes deretter ut ved at det for hvert fullført studieår (60sp) på nåværende utdannelse/utdannelsesløp trekkes 0,1 fra snittpoenget. Ved like poeng foretas poeng fordeling ved loddtrekning.

2. I de tilfeller der det er flere søkere enn plasser til konkurranseutsatte studieplasser vil studenter som ikke har full studiepoengprogresjon på søkertidspunktet rangeres sist.

3. Ved praksisopphold i utlandet foretar det aktuelle instituttet fordeling av ledige praksisplasser før Internasjonalt kontor rangerer disse studentene mot andre søkere til konkurranseutsatte studieplasser (friplasser).

4. Dersom aktuelle søkere har bakgrunn fra ulike karaktersystemer vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning. I disse tilfellene forelegges innstillingen til utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.