en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS

Reglene trådte i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2004-2005. Sist revidert i Utdanningsutvalget november 2016, med virkning f.o.m. opptak til studieåret 2017-2018. Fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7 og Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 01.12.2005 § 2.

§ 1 Virkeområde

Disse reglene gjelder for opptak til mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang og for erfaringsbasert mastergrad av 90 - 120 studiepoengs omfang. Opptak til mastergradsprogram ved Institutt for musikk og dans følger egne opptaksregler.

§ 2 Opptak

For å bli tatt opp til et mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang eller et erfaringsbasert mastergradsstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang, må studenten i tillegg til generell studiekompetanse ha:

a)  oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.

b)  eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt i utfyllende regler for det enkelte mastergradsstudium, jfr. § 3, og fastsatt i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.

c)  eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i utfyllende regler for det enkelte mastergradsstudium, jfr. § 3, og fastsatt i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.

d)  For å bli tatt opp til et disiplinbasert/yrkesrettet mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg til krav beskrevet i pkt. a, krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

e)  For å bli tatt opp til et erfaringsbasert mastergradsstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg til kravene under § 2 pkt. a, evt. b og c, krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Fakultetene vurderer hva som er relevant yrkespraksis og kan for det enkelte studium fastsette krav om lengre yrkespraksis.

f)  Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2 og utfyllende regler jfr. § 3. Universitetet fastsetter minimumskrav for dokumentering av engelskkunnskaper i samsvar med GSU-listen.

g) For opptak til engelskspråklige masterstudier, hvor det foreligger en opptaksramme for både lokalt opptak og for internasjonalt opptak, må kandidater som ikke har norsk personnummer søke internasjonalt opptak. Kandidater med norsk personnummer, samt nordiske statsborgere med utdanning fra nordiske land, søker lokalt opptak.

§ 3 Utfyllende regler

Fakultetet fastsetter nærmere krav til opptaksgrunnlag for det enkelte mastergradsstudium, herunder eventuelle faglige minstekrav og eventuelt krav om examen philosophicum og examen facultatum eller tilsvarende faglig innhold, herunder kvoteringsregler. Alle mastergradsstudier skal ha opptakskomité. Komitéen kan vurdere og rangere søknader på bakgrunn av særskilt vurdering, realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende. Nærmere regler fastsettes av fakultetet. I utfyllende regler kan det videre fastsettes regler om vekting av karakterer i rangeringen. Endelig opptak vedtas av dekan.

§ 4 Betinget opptak

Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak dersom de mangler inntil 10 studiepoeng*. I utfyllende regler, jfr.

§ 3, kan det spesifiseres hvilke deler av opptaksgrunnlaget søkerne kan mangle for å få betinget opptak. Manglende eksamener må være avlagt innen 1 år.

For søkere bosatt i utlandet med utenlandsk studiebakgrunn gis det ikke betinget opptak.

§ 5-1 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn

a)  Søkerne rangeres på bakgrunn av gjennomsnitt av samtlige eksamensresultater som utgjør opptaksgrunnlaget som beskrevet i § 2 a.

b)  For rangering av søkere med bokstavkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

A= 5 poeng
B= 4 poeng
C= 3 poeng
D= 2 poeng
E= 1 poeng

c)  For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

1,0 – 1,9 = 5 poeng
2,0 – 2,5 = 4 poeng
2,6 – 3,0 = 3 poeng
3,1 – 3,5 = 2 poeng
3,6 – 4,0 = 1 poeng

d)  For rangering av søkere med karakterene bestått/ikke bestått eller tilsvarende, beregnes 3,5 poeng pr. beståtte eksamen.

e)  Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget, maksimalt 0,2 poeng.

f)  Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis, jfr. § 2, maksimalt 0,2 poeng.

g)  I tilfellet det er flere søkere med likt antall opptakspoeng, bestemmer fakultetet om søkerne skal rangeres på bakgrunn av alder eller ved loddtrekning.

h)  For søkere som gis betinget opptak, jfr. § 4, regnes ikke manglende eksamener med i utregningen av poeng som beskrevet i pkt. g.

§ 5-2 Rangering av søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn

Opptakskomiteen foretar en skjønnsmessig rangering på bakgrunn av § 5-2 pkt. a. I tillegg kan pkt. b – g tas i vurdering for å rangere søkerne.

a)  Søkers akademiske prestasjoner av samtlige eksamensresultater som utgjør opptaksgrunnlaget som beskrevet i § 2a og utfyllende regler jfr. § 3.

b)  Relevant praksis under og etter studier som gir grunnlag for opptak jfr. 2a.

c)  Balansert sammensetning av kandidatenes utdanningsbakgrunn på det enkelte mastergradsstudium.

d)  Kvalitet på utdanningsinstitusjonen hvor utdanningen for opptaksgrunnlaget ble fullført.

e)  Studenter som i nivå og omfang har fullført tilsvarende mastergrad nedprioriteres.

f)   Når flere søkere med lik rangering, bestemmer fakultetet om søkerne skal rangeres på bakgrunn av alder eller ved loddtrekning.

g)  Fakultetet kan fastsette utfyllende rangeringsregler jfr. § 3.

§ 6 Rangering av søkere som rangeres etter § 5-1 til erfaringsbaserte mastergradsstudier

Søkerne rangeres som beskrevet i § 5. Det gis likevel kun tilleggspoeng for relevant praksis ut over opptaksgrunnlaget som beskrevet i § 2 pkt.e. Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis utover dette, maksimalt 0,2 poeng.

§ 7 Opptak utenom rangeringsreglene

Inntil 10 % av søkere kan tas opp utenom bestemmelsene i § 5-1 dersom kandidaten er evaluert etter annen karakterskala enn § 5-1 b – d, dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre forhold som gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner.

Kandidater med utenlandsk studiebakgrunn bosatt i utlandet kan gis studietilbud utenom rangeringsreglene i § 5-2. Dette kan gjelde søkere med ett av følgende søkergrunnlag:

-          Søkere til Kvoteprogrammet.

-          Søkere til andre humanitære stipender.

-          Søkere som er rekruttert gjennom faglige eller institusjonelle nettverk.

§ 8 Søknadsfrist. Forhåndsløfte

Ordinær søknadsfrist for ulike søkergrupper og frist for søknad om forhåndsløfte fastsettes av universitetet.

Forhåndsløfte kan gis til søkere som oppfyller flg. vilkår:

-  på søknadstidspunktet fyller opptakskravene

-  uten tvil ville ha kommet inn ved foregående opptak

-  har et dokumentert behov for tidligere svar på søknaden om studieplass

Inntil 30 % av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte.

For søkere bosatt i utlandet med utenlandsk studiebakgrunn gis det ikke forhåndsløfte.

§ 9 Innsending av dokumentasjon

Universitetet fastsetter frister for innsending og eventuell ettersending av dokumenter, hvilken forfatning og hvordan dokumentasjonen skal leveres.

§ 10 Utsettelse av studieplass

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges ikke.

*Dette kan grunnet gamle studieprogrammer i en overgangsperiode utvides til 12 studiepoeng.