en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement for klagenemnda ved Universitetet i Stavanger

Vedtatt av Styret for Universitetet i Stavanger 6. april 2006 (sak 08/06).

Med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (uhl) av 1.april 2005 nr 15 § 5-1 skal Universitetet i Stavanger ha en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets
bestemmelse, andre saker for studentene.
I henhold til vedtak i styresak 96/05 skal klagenemnda behandle saker etter uhl §§ 4-8 - 4-10 om utestenging. Etter vedtak i styresak 08/06 skal nemnda også behandle klager på tap av studierett.
 

 • I. Universitetet i Stavanger skal ha en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak for studenter, jfr punkt III.

  II. Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal følge de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To medlemmer og deres varamedlemmer skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved institusjonen. Leder, medlemmene i vitenskapelig stilling og deres varamedlemmer oppnevnes med tre års funksjonstid.

  To medlemmer og deres varamedlemmer skal være studenter, oppnevnt etter forslag fra StudentOrganisasjonen, med et års funksjonstid.

  Det skal være minst to medlemmer av hvert kjønn. Medlem i styret ved institusjonen kan ikke være medlem i klagenemnda. Medlem som har medvirket ved saksbehandlingen eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved behandlingen av dette i klagenemnda. Et medlem med varamedlem blir stående inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er avsluttet.

  III. Klagenemnda behandler følgende saker:

  • a. Klager over vedtak om opptak til studium, fag eller emner som ikke klagebehandles av Samordna opptak.

   b. Klager over vedtak om opptak til praksis, laboratoriekurs, feltkurs og lignende.

   c. Klager over vedtak om dispensasjon eller fritak for eksamen eller prøve.

   d. Klager over vedtak om å nekte oppmelding/adgang til eksamen.

   e. Klager over formelle feil ved:
    • 1. eksamen- eller prøveavvikling
     2. gjennomføring av sensur
     3. godkjenning av kurs eller praksis som er obligatorisk del av studiet
     4. avslag på søknad om selvvalgt bachelorgrad og andre frie grader


   f. Klager på vedtak om tap av studierett.

   g. Saker etter uhl § 4-7 om forsøk på fusk, eller hvor studenter forsettelig eller grovt uaktsomt har fusket.

   h. Saker etter uhl § 4-8 om utestenging og bortvisning.

   i. Saker etter uhl § 4-9 om utestenging grunnet straffbare forhold.

   j. Saker etter uhl § 4-10 om utestenging etter skikkethetsvurdering fra skikkethetsnemnda.

   k. Andre saker som styret henviser til behandling i klagenemnda.
 • IV. Klagenemnda avgjør saker i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og tre andre medlemmer er tilstede. Vedtak i saker etter uhl §§ 4-7 - 4-10 må treffes med minst to tredels flertall. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

  V. For saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven. Avgjørelsen skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

  VI. Universitetsdirektøren utpeker sekretær for klagenemnda. Etter fullmakt fra lederen kan sekretæren sørge for forberedelse av saken.