en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS-studenters rolle i kvalitetssystemet for utdanning

I juni 2019 ble det innført et nytt kvalitetssystem ved UiS. For deg som student betyr dette at du har mer innflytelse på din utdanning enn tidligere.

Kvalitet i utdanningen er et felles ansvar mellom de ansatte og studentene.
Som student er det forventet at du deltar aktivt i undervisningen og svarer på evalueringer ærlig og nøyaktig (både interne emneevalueringer, samt nasjonale undersøkelser som studiebarometeret og SHOT). Det er også viktig at du deltar i dialoger med emneansvarlige, slik at emnene kan utvikle seg i en positiv retning. 

I utarbeidelsen av det nye kvalitetssystemet er det trukket ut syv spesielt viktige faktorer for å måle kvalitet i utdanning: 

  1. Engasjement
  2. Tilbakemelding
  3. Undervisning
  4. Læringsutbytte
  5. Arbeidslivsrelevans
  6. Internasjonalisering
  7. Forskningsbasert utdanning og undervisning

Det nye kvalitetssystemet er dialogbasert og hver dialog blir dokumentert ved et referat som brukes som en del av dokumentasjonen for dialogen i neste ledd.
I praksis betyr dette at dere får større påvirkningskraft over studieprogrammene.
Dere skal kunne se hvordan deres tilbakemeldinger blir tatt hensyn til i hele organisasjonen. 


Delene av dialogprosessen studentene deltar i er:

1. Tidligdialog

En dialog mellom studenter og faglærer tidlig i semesteret, slik at tilbakemeldingene fra dere kan bli tatt hensyn til, og små justeringer i emnet kan gjøres i samme semester. Større endringer må noteres i referatet og bli tatt med videre til årlig emnerevisjon. Faglærer skal initiere tidligdialogen, og det skal skrives referat fra samtalen som skal være godkjent av begge parter før det blir lastet opp på canvas (slik at dere er sikre på at viktige poeng fra dere blir tatt med videre)

2. Standardisert emneevaluering

En standardisert evaluering av emner. Evalueringen vil foregå inne på Canvas gjennom verktøyet EvaluationKit, minimum en tredjedel av alle emnene skal bli evaluert hvert år, slik at alle emner blir evaluert over en 3-års periode. Emneevalueringen fokuserer på de syv faktorene plukket ut som spesielt viktige for kvalitet i utdanning. Evalueringen er anonym, og det er viktig at alle svarer så nøye og ærlig som mulig for at UiS skal være klar over hva dere virkelig synes om studiene deres.

3. "Dialog 2"

Dette er dialogen emneansvarlig tar med studenter etter resultatene av emneevalueringen er klar. I denne dialogen diskuteres resultatene fra evalueringen, tidligdialogen, samt andre refleksjoner og observasjoner både studenter og emneansvarlig har hatt gjennom semesteret. Faglærer skriver referat fra dialogen, som blir tatt videre til den årlige emnerevisjonen.

4. "Dialog 3"

I denne dialogen er det gått videre fra kvalitet i emner til kvalitet i studieprogram. I denne dialogen er det studenttillitsvalgte som representerer studentene i dialog sammen med emneansvarlig, studieprogramleder, samt fagfellesskap/faglige fora. Referatene fra de tidligere dialogene samt emneevalueringen blir diskutert i denne dialogen, og det blir skrevet referat som blir tatt med videre til oppfølgingen av dialog 3 som er den årlige emne- og programrevisjonen.

Se hele dialogprosessen illustrert her (pdf)

Her kan du kan lese hele kvalitetssystemet for utdanning ved UiS (pdf)