en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Permisjon fra studiene

Er du gravid, eller påvirker helsen muligheten til å fortsette studiene som planlagt? Da kan det å søke om permisjon fra studiene være et aktuelt alternativ.

Rett til permisjon
Rett til foreldrepermisjon er regulert i Lov om universiteter og høyskoler § 4-5:

"En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel".

Rett til permisjon av andre grunner er regulert i forskrift om studier og eksamen § 3-4 (lovdata) og regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiene ved UiS (trer i kraft 1. august).

Ved ubegrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil ett års permisjon. I følgende tilfeller kan retten til ubegrunnet permisjon unntas;

  • Studenter tatt opp på studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag.
  • Studenter tatt opp på studieprogram med praksisemner dersom dette vil medføre betydelig merarbeid for koordineringen av praksisplass.

Ved begrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil to års permisjon i følgende tilfeller;

  • Verneplikt
  • Studenttillitsverv på heltid
  • Egen, barns eller ektefelles/ektepartners/samboers langvarig sykdom
  • Særskilt tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

For studenter tatt opp ved Fakultet for utøvende kunstfag kan innvilgelse av begrunnet permisjon begrenses dersom det foreligger særlige hensyn til opprettholdelse av ferdighetsnivå. Det kan også - ved innvilgelse av permisjon - settes som betingelse at studenten må dokumentere innfridd ferdighetsnivå for å kunne fortsette studiet etter endt permisjon.

Utfyllende informasjon om permisjonssøknad

Søker plikter å fremlegge dokumentasjon som gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere gyldigheten av begrunnelsen. For å søke om permisjon må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen hvor du vil finne søknaden. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

 


Frist og forutsetninger for å søke om permisjon

Kun studenter tatt opp til studieprogram kan søke om permisjon. Studenter tatt opp til enkeltemner/privatisteksamener skal ikke innvilges permisjon. Utvekslingsstudenter skal heller ikke innvilges permisjon, de må eventuelt søke sin hjemmeinstitusjon.

Studenten må ha vært registrert som student på det aktuelle studieprogrammet i minimum ett semester før vedkommende kan innvilges ubegrunnet permisjon.

Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, må du søke om om å få reservert studieplass til året etter. Slik søknad rettes til opptakskontoret ved UiS. Les mer om reservasjon av studieplass.


Studie- og eksamensretten opphører ved permisjon

Undervisnings- og eksamensretten opphører til det studieprogrammet studenten får innvilget permisjon fra. Eventuelle eksamensmeldinger vil automatisk bli annullert ved innvilgelse av permisjon. Dette gjelder ikke for ny og utsatt eksamen og ekstraordinær eksamen. Dersom du ønsker å avlegge eksamen i ett eller flere emner må du søke om endret utdanningsplan og eventuelt forlenget studierett, og ikke om permisjon.


Oppdatert utdanningsplan etter endt permisjon

Studenter må selv ta ansvar for eventuelle endringer i fag- og studieplaner som medfører ytterligere forsinkelser i studiet. Etter endt permisjon er studenten selv ansvarlig for å kontakte fakultetet dersom utdanningsplanen trenger oppdatering. Ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for nærmere informasjon og framgangsmåte for å bli registrert med oppdatert utdanningsplan.

Tilbakebetaling av allerede betalt semesteravgift

Allerede betalt semesteravgift, kopinoravgift og utgifter til undervisningsmateriell vil refunderes dersom studenten søker om dette innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknaden finner du i den digitale studentekspedisjonen