en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanningsutvalgets mandat og sammensetning

Styret fastsatte nytt mandat for utdanningsutvalget 3. desember 2015, gjeldende fra 1. januar 2016. Ny oppnevningsperiode for utvalget er fra 1. januar 2016 - 30. juli 2019.

Utdanningsutvalget er opprettet av styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon. Utvalget skal virke som rådgivende organ for styret i utdanningsstrategiske spørsmål, herunder utvikling av studieporteføljen. Utvalget skal bidra til at de krav NOKUT stiller til universitetet som selvakkrediterende institusjon oppfylles. Utdanningsutvalget koordinerer sitt arbeid med læringsmiljøutvalget. Universitetsdirektøren sørger for nødvendig sekretærhjelp til utvalget. Styret kan tillegge utvalget andre oppgaver.

Utvalget utarbeider årlige planer for eget arbeid, og avgir årsrapport til styret om arbeidet utvalget har utført og de resultater arbeidet har gitt.

Utdanningsutvalget skal

I. Utvikling av studiene og studieporteføljen

 1. Kunne ta initiativ til, og koordinere, strategisk utviklingsarbeid innenfor utdanningsvirksomheten ved universitetet.
 2. Gi råd til styret i forskriftssaker.
 3. Gi råd til styret i etableringssaker og andre saker som angår studieporteføljen basert på vurderinger av universitetets strategi, ressurssituasjon og totale studieportefølje.
 4. Være orientert om utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk, herunder Bologna-prosessen, og på grunnlag av dette kunne gi råd om universitetets oppfølging.

II. Utforming og gjennomføring av studiene

 1. Fastsette retningslinjer for akkreditering av og tilsyn med institusjonens studier i tråd med gjeldende lover, forskrifter og universitetets strategi.
 2. Akkreditere studier og sikre at disse oppfyller kravene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og standarder og kriterier gitt av NOKUT og universitetet.
 3. Føre tilsyn med universitetets eksisterende studietilbud, og forestå revidering av akkreditering.
 4. Fremme forslag om avvikling av studier dersom disse ikke holder tilfredsstillende kvalitet.
 5. Fastsette andre felles regler og retningslinjer for institusjonens utdanningsvirksomhet.
 6. Fastsette undervisningsterminer.
 7. Fastsette unntak for emnestørrelse.

III. Sammensetning

Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til Utdanningsutvalget. Utvalget har følgende sammensetning:

Prorektor (leder)
3 prodekaner for undervisning
2 representanter for det vitenskapelige personalet
1 representant for det studieadministrative personalet
4 studentrepresentanter
1 ekstern representant

Leder for UiS EVU og representant for universitetsbiblioteket møter med talerett.

Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor. Utvalget oppnevnes for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene oppnevnes for et år om gangen. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon. Representantene for de ansatte skal i størst mulig grad representere alle fakultetene.