en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Protokoll - Instituttstyremøte møte 9. november 2011ved Institutt for petroleumsteknologi

Til stede:
Hans Borge
Knut Åm
Eirik Kårstad
Unni Hakli
Bernt Sigve Aadnøy
Ole Divino Randmæl
Ahmed Aqrai

Forfall:
Reidar Bratvold


Sak 01/2011 Konstituering

Styret konstituerte seg i henhold til universitetsstyret vedtak US 53/10.

Følgende styre ble konstituert:

Reidar Bratvold  (Faste vitenskapelige ansattes reprensentant)
Eirik Kårstad   (Faste vitenskapelige ansattes reprensentant)
Unni Hakli   (Teknisk/administrativ representant)
Knut Åm   (Ekstern representant)
Ole Divino Randmæl (Student)
Abdul Aqrawi   (Student)

Varamedlemmer:
Bernt Sigve Aadnøy  (Faste vitenskapelige ansattes reprensentant)
Ola Ketil Siqveland  (Teknisk/administrativ representant)
Anne Grete Ellingsen (Ekstern representant)

Reidar Bratvold ble valgt til leder og Knut Åm valgt til nestleder.


Sak 02/2011 Økonomi

Vedtak: Styret tok orienteringen om økonomisk status til etterretning.


Sak 03/2011 Handlingsplan 2012-2014

Vedtak: Styret ber instituttleder bearbeide handlingsplan i tråd med gjeldende strategiplan og legge frem nytt plan til godkjenning neste instituttstyremøte.


Sak 04/2011 Budsjett

Vedtak: Styret tok orienteringen om budsjettprosessen til etterretning. Styret presiserer at de deler instituttleders anmerkninger om at IPTs omfattende laboratorievirksomhet ikke anerkjennes i tilstrekkelig grad i dagens budsjettmodeller.


Sak 05/2011 Strategiarbeid

Vedtak: Styret tok orienteringen om strategiarbeid til etterretning.


Sak 06/2011 Eventuelt

Ingen saker meldt.

 

 

Stavanger, 10. november 2011.

Hans Borge (sign.)
Instituttleder