en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitetsutvalget ved Det humanistiske fakultet

Etter styrevedtak skal alle fakulteter ha et kvalitetsutvalg. Styret har også bestemt kvalitetsutvalgets hovedoppgave, særlige ansvar, og sammensetning.

Etter styrevedtak skal alle fakulteter ha et kvalitetsutvalg. Styret har også bestemt kvalitetsutvalgets hovedoppgave, særlige ansvar, og sammensetning.

Styrets bestemmelser er gjengitt nedenfor, inklusive styrets særlige bestemmelser for Det humanistiske fakultet.

Det humanistiske fakultet har også egne vedtak angående kvalitetsutvalget. Et sentralt vedtak er at det også er etablert et utvidet utvalg, hvor prodekan for forskning samt fakultetets forskningskonsulent deltar. Det utvidede utvalg arbeider med den helhetlige virksomhetsstyringen (balansert målstyring) og kvalitet også i andre kjerneprosesser enn studieprosessene.

Styrets bestemmelser angående kvalitetsutvalget (styresak 130/03):

«Kvalitetsutvalgets hovedoppgave er:

Ivareta kvalitetssikring og -utvikling i henhold til kvalitetssystemet ved UiS, utvikle tiltaksplaner for kvalitet, og utarbeide en årlig kvalitetsrapport som skal oversendes utdanningsutvalget på institusjonsnivå.
Revidere egne tiltaksplaner i forhold til vedtak fattet i utdanningsutvalget.»


«Kvalitetsutvalget har et særlig ansvar for:

1. Kvalitet i studieprogrammene
     1.Overvåke og behandle kvalitet i undervisnings- og læringsprosesser i studieprogrammene. 
     2. Forselå endringer i fag- og studieplaner der dette er delegert til fakultetet.
     3. Påse at det gjennomføres emne-, fag-, og studieplanevalueringer innenfor studieprogrammene.
     4. Påse at studentenes rolle og aktive medvirkning i utvikling av kvalitet blir ivaretatt.
2. Koordinering og utvikling
   1. Foreslå felles fakultetsvise retningslinjer for undervisning, prøving og vurdering, herunder bruk av ekstern

        sensor, og slik at  dette er innenfor retningslinjer gitt av Utdanningsutvalget, Lov om universiteter og høgskoler, og             kvalitetssystemet ved UiS.
   2. Bidra til samarbeid om kvalitetssikring og -utvikling mellom studieprogrammer, institutter og fagmiljøer i fakultetet.
   3. Bidra til økt samarbeid og kvalitet i studieprogrammene på tvers av fakultetene.
   4. Utvikle tiltaksplaner for kvalitet for fakultetet som helhet, i studieprogrammene, eller for deler av studieprogram.
3. Rapportering
   1. Utarbeide årlig kvalitetsrapport til dekanen vedrørende undervisnings-, lærings- og studiekvalitet.
   2. Utarbeide jevnlige rapporter om kvalitetssystemets funksjonalitet ved fakultetet.
   3. Delta i og koordinere større (kvalitets)evalueringer på institusjonsnivå; nasjonalt og internasjonalt
4. Oppfølging
   1. Ta initiativ til, samordne og sørge for oppfølging av tiltak og prosjekter i samsvar med kvalitetsarbeidet.
    2. Revidere og følge opp egne tiltaksplaner i henhold til vedtak fattet i utdanningsutvalget.»

Kvalitetsutvalgets sammensetning:

«Kvalitetsutvalget sammensettes av alle instituttlederne ved fakultetet, studenter med minst 20% av representantene og en fra biblioteket. Ved HUM-fakultetet skal senterlederne for Lesesenteret og Senter for Adferdsforskning være medlemmer i kvalitetsutvalget. Studentene velges for ett år om gangen. De andre medlemmer anses som faste medlemmer av utvalget i kraft av sin funksjon.»

«Kvalitetsutvalget ledes av prodekan for undervisning, som er medlem av utvalget.»

Tillegg for det humanistiske fakultet:

  

o    Kvalitetsutvalget ved Det humanistiske fakultet skal legge til rette for et godt læringsmiljø for sine studenter. Studentene skal gjennom kvalitetsarbeidet oppleve at henvendelser vedrørende læringsmiljø og studiekvalitet tas alvorlig og følges systematisk opp. Kvalitetsutvalget skal følge dette systematisk opp gjennom samarbeid med StudentOrganisasjonen på alle felter, særlig i arbeidet med å engasjere studentene til å delta i studentpolitisk arbeid og som klassetillitsvalgte