en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høring om organisering og ledelse

Fredag 15. april sendes forslagene for faglig organisering, administrativ organisering og styring og ledelse ved UiS ut på høring.

To kvinner foran en skjerm Nå foreligger høringsnotatet om organisasjonsutvikling ved UiS. (Illustrasjonsfoto)

Høringsinstansene er fakultetene, Arkeologisk museum, stabs- og støtteenheter, tjenestemannsorganisasjoner og StOr.

Høringsnotatet (pdf) er det andre skriftlige arbeidet fra Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiS, og er ledd i oppfølgingen av styresakene 88/15, 89/15, 110/15 og 10/16.

I notatet er det utredet ulike modeller og prosesser for henholdsvis faglig organisering, administrativ organisering og ledelsesmodell på institusjonsnivå (valgt vs. ansatt rektor).

Hver av delene avsluttes med et spørsmål, som universitetsdirektøren ber høringsinstansene svare på:

Faglig organisering                                                                                                                                                
Ranger de alternative modellene for faglig organisering (1, 2a, 2b, 3a, 3b eller en kombinasjon) som bygger best opp under målene om: i) økt dynamikk i den faglige og organisatoriske utviklingen, ii) bedre ressurstilgjengelighet, ii) bedre forutsetninger for å få til god og effektiv ledelse og koordinering av virksomheten? Begrunn svaret.

Administrativ organisering                                                                                                                                  
Ranger de beskrevne modellene for administrativ organisering ut fra hvilke som bygger best opp under prinsippene om resultatorientering, brukerorientering, standardisering/likebehandling og samhandling. Begrunn svaret.

Ledelsesmodell på institusjonsnivå (valgt vs. ansatt rektor)   
Hvilke argumenter bør veie tyngst ved valg av ledelsesmodell på institusjonsnivå (valgt versus ansatt rektor)?

Høringsfristen er 13. mai.

De som har innspill kan levere disse til den høringsinstansen de tilhører.

Ved eventuelle spørsmål kan prosjektleder Kjersti Melberg kontaktes: kjersti.melberg@uis.no

Tekst: Elin Nyberg