en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gi innspill til organisasjonsutviklingsprosessen

Alle ansatte og studenter inviteres til å gi tilbakemeldinger til prosjektgruppen innen 1. mars 2016.

Kjersti Melberg er prosjektleder for organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiS. Send innspill til prosjektleder Kjersti Melberg.

Gruppen ønsker innspill på hvilke prinsipper, kriterier og mål som bør ligge til grunn for å endre og utvikle organisasjonsmodellen og vil gjerne ha konkrete tilbakemeldinger fra organisasjonen på spørsmålene listet opp under.

  1. Har du/dere forslag til organisatoriske grep som kan fremme høyere grad av tilfredshet med primæraktivitetene og tjenesteytingen hos interne og eksterne brukere/aktører, målgrupper og interessenter?
  2. Hva mener du/dere er eventuelle hindringer for ønsket faglig utvikling ved UiS i dag?
  3. Har du/dere forslag til alternative løsninger til organisering som eventuelt bedre kan fremme faglig utvikling og samarbeid på Universitetet?
  4. Hvilke kriterier synes du/dere skal tillegges vekt i utforming av ny faglig organisering?
  5. Hvilke administrative prosesser/tjenester ved UiS synes du/dere fungerer godt i dag, og hvilke fungerer mindre godt?
  6. Hvilke administrative oppgaver mener du/dere egner seg best til henholdsvis å leveres lokalt på enhetsnivå (institutt, senter o.l.), på fakultetsnivå og fra sentralstaben?
  7. Hvordan kan man på UiS skape en mer integrert administrativ organisasjon på tvers, og en bedre faglig-administrativ samhandling? Hva slags arbeidsdeling, «mekanismer», arenaer og kanaler trenger man for å få til dette?
  8. Hvilke fordeler og ulemper ser du/dere med en ledelsesmodell med valgt versus en med ansatt rektor for å lede fremtidens UiS?
  9. I hvilken grad og eventuelt hvorfor mener du/dere det er hensiktsmessig for UiS å videreføre en organisasjon med tre styrings- og forvaltningsnivåer? Hva er eventuelt et godt alternativ til denne modellen?

Gruppen ønsker korte, skriftlige innspill/tilbakemeldinger som kan sendes til prosjektleder Kjersti Melberg. 

Etter 1. mars vil innspillene bli gjort tilgjengelige på prosjektets nettside enten direkte eller via oppsummeringer. 

Prosjektgruppens arbeidsnotat med invitasjon til innspill (pdf). 

Tekst: Elin Nyberg