en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Framtidens campus i støpeskjeen

Arbeidet med en ny campusplan for universitetet er i gang. Planen skal være klar i 2020.

Campus Kjølv Egelands hus

Campusplanen skal sette føringer for nåværende og framtidige planer innen både bygg og infrastruktur. Planen skal omfatte universitetets bygninger og områder på Ullandhaug, Bjergsted kulturpark og Arkeologisk museum på Våland.

Det er Statsbygg som har fått oppdraget fra UiS om å utarbeide en ny campusplan. Statsbygg eier størsteparten av bygningsmassen som brukes av universitetet på Ullandhaug.

Målet for campusplanen er:

  • En anvendelig campusplan forankret i universitetets utviklingsmål og strategier
  • Fokus og prioriteringer for videre utvikling av arealer, både innvendig og utvendig, på campus de neste fem årene, samt strategiske føringer på lengre sikt
  • Planen skal kunne brukes som underlag for å kommunisere universitetets behov og ambisjoner
  • Campusplanen skal kunne revideres jevnlig

Les mer om utviklingen av den nye campusplanen

Kartlegger behov og ønsker

Prosjektet er nå i en kartleggings- og analysefase hvor alle involverte parter skal komme med sine ønsker og behov for campusområdene. UiS og Statsbygg har etablert flere grupper som skal arbeide med hver sine tema. Styringsgruppa består av universitetsdirektør Ole Ringdal, direktør for bygg- og arealforvaltning Roar Inge Huseby, samt representanter for Statsbygg, Stavanger kommune og Universitetsfondet.

Universitetsgruppa skal beskrive eksisterende situasjon, relevante utviklingstrender og behov for forskning og studier. Fra UiS deltar prorektor Dag Husebø, førstelektor Brita Rangnes og bibliotekdirektør Gitte Kolstrup. Bygningsgruppa med representanter fra Statsbygg og arkitekt, samt direktør ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Gro Sokn fra UiS, skal se på dagens situasjon, utviklingstrender og behov for bygningsmasse. Areal- og transportgruppa skal se på tilsvarende trender og behov innen arealbruk utendørs og transport knyttet til campus. Fra UiS deltar avdelingsdirektør for bygg og arealforvaltning, Arnljot Corneliussen.

Eksterne representanter

I tillegg er det etablert en ekstern referansegruppe, med representanter for Stavanger kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, Studentsamskipnaden, NORCE, Stavanger universitetssjukehus, Greater Stavanger, Ipark, Validé og Kolumbus. Denne gruppa skal beskrive behov og interesser i utviklingen av campus, gi faglige råd, bidra til løsninger på ulike problemstillinger og sørge for forankring i miljøer som er viktige for universitetet.

Utviklingen av campus sees i sammenheng med Stavanger kommunes plan for Ullandhaug, samt revideringen av Melding om universitetsbyen Stavanger.

Framdrift

Etter at behov og interesser er kartlagt, skal funnene gjennom en første avstemming med ansatte, studenter og eksterne interessenter. Neste fase blir å utarbeide strategier og tiltak, før det i siste fase utarbeides et utkast til campusplan. Campusplanen blir deretter sendt til høring.

Mer informasjon om utviklingen av ny campusplan kommer etter at kartleggingsfasen er fullført.

Tekst: Benedicte Pentz