en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Akademisk frihet viktig

– Muligheten til å tenke og tale fritt, evnen til å stille grunnleggende spørsmål og kunne søke etter sannhet og forståelse, skal drive vår kunnskapsutvikling framover, sa rektor Marit Boyesen i talen på årsfesten 2016. Her kan du lese hele talen.

Marit Boyesen på talerstolen. Rektor Marit Boyesen var opptatt av den akademiske friheten da hun talte på årsfesten. (Foto: Lise Bjelland)

Velkommen til årsfesten 2016!

I dag markerer vi Universitetet i Stavanger sin 12 års dag, og i god tradisjon feirer vi doktorgradskandidatene som har disputert ved UiS gjennom året som gikk fra forrige årsfest i oktober 2015, - hele 45 i tallet.
Et spesielt velkommen til Jonas Gahr Støre som er årets festtaler, til Lyse som skal dele ut årets Forskningspris, og til SR-bank som skal dele ut årets Innovasjonspris. 

Dear new doctors: 
Today’s ceremony marks your graduation from the University of Stavanger. You have supplied us with important new knowledge in a wide range of scientific areas, - for instance one of you have worked with how improved CPR can save newborn babies, - another of you have worked on how to increase stability in cloud storage, - and the third example is a thesis on how to construct safer bridges. The results of all the PhD thesis will bring new knowledge to society in technology and natural sciences, in social sciences and humanities.
Some of you will leave us now, some of you will stay, but wherever you go – stay curious, continue to seek new answers and solutions and stay true to your convictions.
                
Universitetet i Stavanger er fortellingen om et universitet som har vært tett knyttet til den regionen det er en del av. Det er det som har formet oss, og det er det vi strekker oss etter: Vi skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen.
Stavanger-området er det tredje største byområdet i Norge, men byen og regionen har aldri bare definert seg i norsk målestokk. Vi har historisk skuet over havet og vært utadrettet og internasjonale.

Denne tradisjonen preger også Universitetet i Stavanger. Vi orienterer oss internasjonalt i alt vi gjør – blant annet gjennom medlemskapet i ECIU og samarbeidet med de innovative universitetene i Europa, der UiS er eneste norske medlemmet.
                
I Horisont20-Smartbyprosjektet Triangulum, samarbeider Stavanger kommune, Lyse og Universitetet i Stavanger med Manchester i Storbritannia og Eindhoven i Tyskland om å utvikle nye løsninger for framtidens bærekraftige byer. 

UiS er ansvarlig for å utvikle IT-løsninger og for å drifte senteret som skal lagre de store datamengdene som samles inn fra brukerne innen transport, helse og energiforbruk i de tre deltakerbyene. 
UiS skal utvikle IT-løsninger for bedre trafikkflyt, raskere og sikrere helsetjenester og mer effektiv bruk av energi.
Flere av doktorene som står her i dag, har jobbet med forskning som bygger opp under disse helt nye teknologiske løsningene for å utvikle bærekraftige byer. 
                
Offshorekompetansen i regionen er i verdensklasse, og den er det god bruk for i utvikling av nye næringer. To eksempler på dette er selskapene Shoreline og Gwind innen offshore vindenergi som springer ut av forskning utført ved UiS.

Vi ser det som viktig å bidra med forskning som relaterer seg til de store utfordringene samfunnet står overfor her og nå. 
                
Men et universitet handler også mye om forskning som ikke er tett koplet til samfunnet og industrien, og som ikke medfører noen umiddelbar gevinst. Det er et viktig prinsipp at forskere selv i stor grad styrer hva det forskes på. 

UiS er for eksempel i forskningsfronten på fagområdet middelalderengelsk. Her har fagmiljøet bidratt med oppbyggingen av to unike databaser som brukes av forskere over hele verden. I dette fagfeltet samarbeider UiS med universitetene i Oxford og Glasgow, og forskergruppen har flere ganger korrigert Oxford English Dictionary med betydning og opprinnelse til ord og begreper. 
                
 Vi lurer også alle på hva som skjedde rett etter the BigBang, helt i starten av universets tilblivelse, gjør vi ikke? UiS har litt av svaret på dette. Våre fysikk- og kosmologiforskere er med i jakten på gravitasjonsbølger. Som de eneste fagmiljøet i Norge er UiS med på et storstilt prosjekt i regi av den europeiske romorganisasjonen ESA som planlegger å skyte opp en romsonde i 2034 for å registrere gravitasjonsbølger. 
                

Vi trenger nødvendigvis ikke gå lysår tilbake i tid for å finne utfordringer. Koordinering av humanitære operasjoner i krig- og kriseområder er et fagområde en forskergruppe i Samfunnssikkerhet jobber med er. Forskerne er opptatt av at de katastroferammede selv må involveres og ikke overkjøres av nødhjelpsapparatet. 

De har også sett nærmere på hvordan forståelsen av terror har endret seg radikalt bare i løpet av et par tiår. UiS er internasjonalt ledende innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet. Flere av de nye doktorene representerer dette miljøet.
                
Universitetet i Stavanger markerer seg altså på flere områder, både i Norge og internasjonalt. Utviklingen innen forskning og forskerutdanning var det viktigste grunnlaget for at vi for 12 år siden oppnådde universitetsstatus og ble Norges  femte universitet. Det er fortsatt fokuset på kvalitet i forskningen som bringer oss videre som universitet.

Akademisk frihet er en av universitetets fremste verdier. Muligheten til å tenke og tale fritt, evnen til å stille grunnleggende spørsmål og kunne søke etter sannhet og forståelse, skal drive vår kunnskapsutvikling framover.

I mye av vår forskning er forventningene at resultatene skal ha høy relevans og komme til direkte nytte i samfunnet. Ja, og det bidrar vi selvsagt med på mange samfunnsområder eksempelvis innen energi, miljø, utdanning og helse.

Men samtidig skal vi understreke i dag som vi feirer våre doktorgradskandidater, at forskningen også handler om forskernes egen nysgjerrighet og kreativitet, og deres evne og mulighet til å forfølge egne ideer over lang tid. I dette ligger også på kort og lang sikt en stor samfunnsmessig nytteverdi.

Gratulerer med dagen!