en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Krav til fremmøte i undervisningsaktiviteter og prosjekter ved fakultetet

Vedtatt IMD-KU 30. august 2016. 

1
Tilstedeværelseskrav for teoriemner

1.1
All undervisning ved IMD er i utgangspunktet obligatorisk. For å kunne melde seg opp til eksamen i teorifag må studenten kunne dokumentere tilstedeværelse ved minst 80 % av undervisningen, i tillegg til godkjente øvrige pålagte oppgaver og forprøver etc. Unntak er emnene BAM212 og 222 (SAK I og II). I disse emnene anses fravær å være selvregulerende, i og med at undervisningen vil være nødvendig for å kunne besvare oppgaver og prøver underveis.

1.2
Lærer fører fravær i alle kurs/emner. I emner der flere lærere er involvert vil emneansvarlig føre en totaloversikt over fravær.

1.3
Innenfor 20 % fravær (godkjent fraværsprosent) differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

1.4 
Dersom ikke-planlagt uteblivelse fra undervisning overskrider 20 % (jf. Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær, Utdanningsutvalget 25. mai 2016) kan dette påvirke den enkeltes studieprogresjon. Studenten må da levere individuell søknad (ikke standardskjema) med de nødvendige attester for å kunne be om å fremstille seg til eksamen.

 

2

Fravær fra prosjekter og utøvende emner

2.1
For all utøvende undervisning (se punkt 2.4 vedrørende dans) samt prosjekter, forventes 100 % fremmøte. Det opereres ikke med fraværsprosenter. Forhindres studenten i å møte til oppsatte timer eller klasser, må det varsles for mulighet til å omdirigere undervisningen.

2.2
Det skal føres fravær under alle prosjekter. Dette gjøres ved opprop fra en liste som er utarbeidet ved prosjekt- eller delprosjektansvarlig, eller en person som denne har utpekt.

2.3
I de prosjekter som gjelder som obligatorisk arbeidskrav og der det er aktuelt med prøveplaner, skal det minimum tre uker etter semesterstart være gitt generell informasjon om prosjektenes innhold og karakter, samt informasjon som angår den enkelte students deltagelse (jf. Eksamensforskriftens § 1-4 pkt. 8). Senest tre uker før prosjektets start skal det meddeles studentene en detaljert prøveplan, subsidiært markeres et klart avgrenset tidsrom innenfor hvilket de medvirkende studentene må være tilgjengelige. Når planene er satt kan det forekomme endrede prøvetider innenfor den opplyste tidsramme for prosjektet. Studentene er forpliktet innenfor rammen. Overskrider denne rammen en uke (7 dager), skal planen meddeles minst seks uker før prosjektstart.

2.4
For dansefag anvendes 100 % -regelen på avgrensede prosjekter, mens det tillates 20 % fravær fra ordinære teknikk-klasser. Teknikk-klassene er derfor underlagt de retningslinjer som er beskrevet under punkt 1.

 

3
Generelle ordninger

3.1
Studenter gis anledning til å søke om godkjenning av alternativ undervisning. Dette regnes ikke som fravær. Det skal søkes om slik godkjenning minst to uker i forkant av aktiviteten på eget skjema. Skjema (Søknad om godkjent fravær fra undervisning) finnes på It’s Learning og IMDs nettsider.

Studenten forplikter seg til å tilegne seg undervisningsstoffet på egenhånd.

3.2 
I tillegg til 20% uspesifisert fravær har studentene adgang til inntil fem dagers (dvs. ekvivalent med en arbeidsukes) fravær til nødvendig og faglig eller profesjonelt relevant aktivitet som ikke trenger å kategoriseres som alternativ undervisning, innen undervisningsukene. Dette fraværet skal søkes om og begrunnes skriftlig, og den godkjente aktivitet dokumenteres/rapporteres i etterkant. Studenten forplikter seg til å tilegne seg undervisningsstoffet på egenhånd.

3.3 
For studenter som blir langtidssykemeldt bør det utarbeides en plan for hvordan vedkommende skal forholde seg i sykemeldingsperioden. Det avholdes et møte mellom student og ledelse der det skisseres hva studenten kan delta i. Denne planen vurderes med jevne intervaller, ca. hver 2.-3. uke. Med en slik plan vil muligheten til å kunne gå opp til eksamen være til stede til tross for lengre sykefravær fra obligatoriske undervisningsaktiviteter.

3.4
Studenter kan bli bedt om å føre logg over prosjekter de har deltatt i via loggbok/ eget skjema. Dette godkjennes av studiekoordinator og leveres til sekretariatet på slutten av hvert studieår.

3.5
Studenter som uteblir fra undervisning utover de rammene som her er angitt kan risikere å miste eksamensretten og måtte ta emnet på nytt.

3.6
Studentene har selv ansvar for å påse at grensene for tillatt fravær ikke overskrides. For emner som strekker seg over to semestre skal emneansvarlig likevel ved halvgått løp kommunisere skriftlig til student og studiekoordinator hvordan studenten ligger an i forhold til å oppfylle tilstedeværelseskriteriet for eksamensrett.