en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 50, 2014

Brenningen av Borge
1.12 har Benn Folkvord et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad om det han innledningsvis beskriver slik: “Klimabevegelsens korstog mot klimaskeptikere er en trussel mot akademisk ytringsfrihet og derfor også en trussel mot forskningen”. Benn ser det slik at Hans Borge, instituttleder ved UiS, må betale en høy pris for å mene noe annet enn flertallet i klimasaken: «Retten – og plikten – til å være uenig med flertallet er et av de viktigste og fundamentale av alle vitenskapelige prinsipper. Flertallet har vanligvis rett, sikkert også i klimasaken. Det er likevel de som har mot til å være uenige med flertallet som ofte står for de store oppdagelser og fremskritt. Forskere som mente at klimaendringene er menneskeskapte, har også en gang vært i mindretall og sikkert blitt ledd av. Klokest å holde det for seg selv».

Prisgitt oljeprisen
Klaus Mohn er fast skribent på Sysla.no, og skriver 8.12 om sammenhengen mellom oljepris og økonomisk utvikling på Vestlandet: «Ei muleg utvikling er at oljeprisen vender opp att i løpet av ein månad eller to. I så fall vil inntekstapet være enkelt å handtere for oljeselskapa og investeringane på norsk sokkel vil kunne halde seg høge. Ei alternativ utvikling er at oljeprisen blir værande på dagens nivå dei neste 3-5 åra. Dette vil gi oljeselskapa langt mindre å rutte med, og resultatet vil etter alt å døme bli eit vedvarande fall i aktiviteten på norsk sokkel».

Klaus deltok også på frokostmøte i regi av Sysla 4.12 og skal i tillegg være med i NRK Rogalands nyhetskavalkade for 2014. Innspillingen fant sted 9.12.

Oljenedturen
I en artikkel i Stavanger Aftenblad 5.12 om SSBs prognoser for oljeinvesteringene i 2015, er Klaus Mohn intervjuet. Han mener det viktigste ved prognosene er at SSB tror at konjunkturnedgangen i norsk økonomi blir mer langvarig enn det man har lagt til grunn tidligere: «Det betyr svakere vekst i sysselsetting og lønninger og økt arbeidsledighet. På nasjonalt nivå skal vi opp i 4 prosent i 2016. I dag er den 3,5 prosent».

Internasjonale nettverk
Sammen med Rune Dahl Fitjar, presenterte Marte C. W. Solheim artikkelen "Foreign workers are associated with innovation, but why? International networks as a mechanism." på NEON-konferansen ved UiS i uke 48. Samme artikkel skal presenteres på konferansen DRUID Academy som avholdes i Roma i juni 2015.

Gult smilefjes til Omdal
9.12 har Ola Kvaløy et debattinnlegg i Aftenbladet hvor han imøtegår kritikken Svein Egil Omdal (i samme avis 6.12) framsetter mot den økte bruken av evalueringer og karaktergiving i arbeidslivet. Ola viser til at det er lite forskning når det gjelder effekten av denne typen tilbakemeldinger, og avslutter innlegget sitt slik: «Jeg vil for eksempel tro at Omdal finner glede i å telle likes og klikk på artiklene sine. Jeg har også en mistanke om at artiklenes popularitet gjennom årene har bidratt til Omdals lønnsutvikling».

Ta Statoil av børsen
10.12 arrangerte HHUiS sitt første frokostseminar. Seminaret hadde sentrale foredragsholdere fra Statoil og SR-bank og ble dekket av Stavanger Aftenblad. Spesielt ble uttalelsen fra sjefsøkonom Kyrre Knudsen i SR-bank om å ta Statoil av børsen lagt merke til. Han siteres på følgende: «For å sette det på spissen: Ta Statoil av børsen. Når selskapet legger mer vekt på en liten gruppe investorer framfor den største gruppen som er staten, er det utfordrende. Jeg ser for meg to ytterpunkter som kan bedre situasjonen; enten at staten kjøper seg 100 prosent opp eller at staten selger seg helt ut».

Ny barnevernlov
Christian Børge Sørensen
er utnevnt som medlem i et regjeringsoppnevnt lovutvalg som skal utrede ny barnevernlov. Utvalget skal levere en NOU innen 16.11.16.

Oljeledige kommer kjapt i jobb
9.12 har Adresseavisen en artikkel som forteller at fagfolk i oljebransjen lett får seg ny jobb, mens de ufaglærte har en atskillig tyngre vei tilbake til arbeidslivet. Klaus Mohn er intervjuet i saken, og påpeker at oljeprisnedgangen kan bli langvarig, men at han ikke ser for seg noen dyp nedtur for oljebransjen: «Vi vil få en korreksjon som kanskje er større enn det vi så for oss i sommer, men vi må ikke tape terrenget helt ut av syne. Investeringsnivået vil holde seg rimelig høyt de nærmeste årene nesten uansett hva som skjer».

Slik unngår du narasin-kylling
28.11 hadde VG en større artikkel om bruk av medikamentet narasin i produksjon av kylling. Flere eksperter er svært skeptiske til narasinbruken, mens Folkehelseinstituttet sier at det er ingen grunn til å kutte ned på kyllinginntaket – norsk mat er generelt trygg. Håvard Hansen er intervjuet i saken. Han påpeker at svært mange nordmenn stoler på norskprodusert mat, og at vi stoler på tilsynsmyndighetene som håndhever reglene: «Oppslag og debatter som dette gjør at flere blir oppmerksomme. Når oppslagene i tillegg blir såpass omfattende som nå, hvor man får vite at kyllingproduksjon ikke er noe vakre greier, så begynner det virkelig å få effekt. Enda sterkere blir effekten når man ser uavhengige personer med tung faglig bakgrunn, stå frem og si at de holder seg unna kylling».

Håvard er også intervjuet en tilsvarende sak i Nationen 10.12. hvor mattilsynet beskyldes for å være utydelige og defensive i debatten. Håvard kommenterer dette slik: «Kyllingskeptikerne har i stor grad dominert debatten og folkeopplysningen, og mediene har vært flinke til å finne nye fakta og vinklinger. Mattilsynet kan jo ikke nekte for at bakteriene finnes, men prøver heller å kommunisere at de ikke nødvendigvis er farlige. Men fordi Mattilsynet ikke fastslår dette bombastisk, er det lett for folk å tenke at det er en mulighet for at kylling er farlig».

Agderprosjektet
Ingeborg F. Solli og Mari Rege organiserte og gjennomførte uke 49 en workshop i Chicago med de fremste ekspertene i USA og Canada for å få innspill til Agderprosjektet.

Oljeløft i høst
Klaus Mohn er intervjuet i Finansavisen 5.12 om økningen i offshoreleveranser. For selv om oljeinvesteringene i Norge har begynt å falle, øker offshorebedriftene på fastlandet fortsatt. På spørsmål om hvorfor offshoreleverandørene fortsatt har klar vekst selv om oljeinvesteringene trolig har begynt å falle, svarer Klaus følgende: «Fortsatt tyder oljeinvesteringstellingen på et lite løft fra i fjor til i år, men disse bevegelsene er uansett for krusninger å regne ennå, og er neppe nok til å slå ut i industriproduksjonen. Dessuten er omtrent halvparten av leverandørbedriftenes omsetning eksport, og det er mindre negative tendenser utenlands enn vi ser på norsk sokkel».

Internett og muligheter
Thomas Laudal deltok sammen med Jan Frick på et seminar (Erasmus-prosjekt) i Hamburg fra 21.- 25.11 hvor det planlegges et kurs med stor bruk av elektroniske medier for 28 studenter fra syv land. Kurset er tverrfaglig og har tittelen Future internet opportunities. Det skal først starte i april-mai 2015, men det meste er nå planlagt.

Seminarlederkurs
Thomas Laudal deltok på et seminarlederkurs ved UiS 1-3.12. ledet av James Meadowcroft som er en spesialist på studiet av bærekraftig utvikling, men som også har eksperimentert mye med ulike seminarmetoder.


Årsoppgjør
4.12 holdt Lars Atle Kjøde et heldagsseminar for Revisorforeningen. Tema for seminaret var aktuelle oppdateringer før årsoppgjøret - problemstillinger, tips og triks innenfor regnskap, bokføring og skatt.

Oppdragelse og ledelse – to sider av samme sak?
1.12 har Elisabeth Lind Melbye et debattinnlegg i Aftenposten om oppdragelse og ledelse. Elisabeth viser fram en analogi mellom ledelse og foreldreskap, fordi «både ledere og foreldre er personer hvis rolle inkluderer veiledning og det å ta ansvar for og ta vare på andre som har mindre makt og innflytelse enn dem selv». Og: «Når foreldre er autoritative ledere for sine barn ved å stille tydelige krav til dem samtidig som de lytter til dem, veileder dem og gir dem muligheten til å prøve og feile underveis, legges grunnlaget for en god utvikling gjennom oppveksten. Med andre ord; det kan synes som om foreldres fremste oppgave er å være gode endringsledere på barnas vei mot voksenlivet».

Norskfiendtlige skatteforslag
5.12 har Benn Folkvord en kronikk i Dagens Næringsliv om Scheelutvalgets forslag til endringer i skattereglene. Benn synes utvalgets forslag på en rekke punkter er skuffende: Norske virksomheter, direkte eller indirekte, skattlegges hardere enn utenlandske. Benn viser til flere eksempler, «men kanskje mest iøynefallende er utvalgets forslag om utbytte. Skattesatsen på utbytte foreslås økt fra 27 til 41 prosent – men bare for nordmenn! Utlendingers utbytteskatt foreslås – med noen få unntak – fjernet. I seg selv er det rart at utlendinger som eier norske aksjer skal slippe utbytte. Når norske aksjonærer i tillegg skal skattlegges med hele 41 prosent, fremstår det som uforståelig».


Samme dag ble Benn intervjuet om saken i DN, og understreker det samme: «Scheel-utvalgets mandat var å foreslå skatteregler som skulle bedre norsk næringslivs konkurranseevne, da er det overraskende at utvalget på flere områder foreslår det motsatte. Utvalget foreslår på en rekke punkter at norske virksomheter, direkte eller indirekte, skal skattelegges hardere enn utenlandske».

Oppkjøp og virksomhetssammenslutninger
25.11 holdt Lars Atle Kjøde et innlegg på Revisorforeningens årskonferanse. Tema for foredraget var oppkjøp og
virksomhetssammenslutninger under god regnskapsskikk.

NITO-konferanse
Siste helgen i november arrangerte NITO Takst sin landskonferanse. Ola Barkved deltok, og holdt innlegget Etablering av kontorfellesskap/felles firma.

Seminar, Senter for innovasjonsforsking
10.12 holdt Markku Sotarauta fra Universitetet i Tampere et seminar for Senter for innovasjonsforskning. Sotarauta presenterte artikkelen The end of Policy learning? The Dodgy Success of the National Innovation System of Finland.

Journal of Retailing
Kenneth H. Wathne er invitert til å sitte i Editorial Review Board for The Journal of Retailing fra og med januar 2015. Tidsskrifter er ikke bare et av de eldste innen markedsføring, men det er også rangert blant toppjournalene. Dette er det sjette tidsskriftet hvor Kenneth er bedt om å sitte i Editorial Review Board. De andre er henholdsvis Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing, Journal of Business-to-Business Marketing, Journal of Personal Selling & Sales Management og AMS Review.