en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, Uke 5-2015

ITRACT-seminar
Jan Frick og Thomas Laudal arrangerte et seminar i Stavanger 20.1 i regi av ITRACT-programmet (Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies), om forbedring av offentlig transport ved hjelp av mobile IKT-løsninger. Her var det innlegg fra Jan Frick og Thomas Laudal, som innledet om ITRACT og brukerundersøkelser for busspassasjerer i Rogaland.

I tillegg var det innlegg fra lederen av IKT-systemene i kollektivtransporttjenesten i Strasbourg. Mange anser at denne byen har kommet lengst i Europa i bruken av styring gjennom smarttelefoner innen transport og kulturområdet. FoU-sjefen i Kolumbus redegjorde for hvilke mål og erfaringer de har for utviklingen av tilsvarende løsninger i Rogaland. Lyse redegjorde for hvordan de jobber med Smart Cities-løsninger i prosjektet de nå har blitt tildelt fra EU. Seminaret avrundet med et innlegg av en representant fra Miljøpartiet de grønne.

Jan Frick og Egil C. Svela deltar 4.– 5.2 på avslutningskonferansen av iTract-prosjektet i Groningen, Nederland.

Doktorgradskurs i kvantitative metoder
Senter for innovasjonsforskning arrangerer et doktorgradskurs i kvantitative metoder i innovasjonsforskning inneværende uke (26.-29.1). Kurset er en del av den nasjonale forskerskolen i innovasjon og samler doktorgradsstudenter fra hele landet.
Regionalt virkemiddelapparat og innovasjon Senter for innovasjonsforskning har fått tilslag på et forprosjekt fra Regionalt Forskningsfond sammen med Rogaland fylkeskommune. Prosjektet skal se på samordning av det regionale virkemiddelapparatet knyttet til innovasjon. Bjørn Terje Asheim er prosjektleder.

Oljenæringen trenger ikke hjelp fra staten
Klaus Mohn er intervjuet i E24 20.1. Saken handler om hvorvidt oljenæringen trenger hjelp fra regjeringen eller ikke. Klaus er overrasket over at bransjeorganisasjoner angriper Erna Solberg for ikke å gjøre mer: «Den kraftige veksten de siste årene har etter alt å dømme bidratt til å bygge en overkapasitet i leverandørnæringen. Om kapasiteten overstiger markedsutsiktene, så er det omstilling som trengs, ikke kortsiktig stimulerende tiltak. (…) En slik omstilling må komme fra næringslivet selv. Politikken bør legge til rette for best mulig rammevilkår på tvers av næringer. Så får næringssammensetning bli et resultat av næringslivets egne vurderinger. Jeg er skeptisk til en omstilling som har en klar næringspolitisk regi, og som innebærer at politikerne plukker vinnernæringer».

Hyperaktive roboter
Bernt Arne Ødegaard deltok på FIBE-konferansen i Bergen i begynnelsen av januar. Bernt Arne presenterte artikkelen Throttling hyperactive robots - Message to trade ratios at the Oslo Stock Exchange – skrevet sammen med Kjell Jørgensen og Johannes Atle Skjeltorp.

Lønn og motivasjon
Ola Kvaløy
holdt 20.1. foredraget Lønn og motivasjon på UNIOs tariffseminar på Scandic Holmenkollen Park.

Insentiver fra norske myndigheter
Artikkelen Norwegian Government Incentives for SME companies in The Local Oil and Gas Sector: A Case Study er antatt for publisering i tidsskriftet International Journal of Strategic Engineering Asset Management. Artikkelen er skrevet av Murshid M. Ali og Jan Frick.

Instituttseminar: Gjeld og boligpriser
Postdoktor Xunhua Su fra Institutt for økonomi, NTNU, presenterte artikkelen Home Equity-Based Refinancing and Household Financial Difficulties: The Case of Norway, på åpent fagseminar ved HHUiS 27.1.

RescuePod
Reemsys AS, utviklet av Murshid M. Ali i hans doktorgradsarbeid, har med prosjektet RescuePod fått prosjektstøtte fra Norges forskningsråd. Det er lagt opp til finansiering av en ny næringsdoktorgradsstudent gjennom prosjektet. Jan Frick er veileder.

Kunnskapsallianse
8 – 9.1 var Jan Frick og Egil C. Svela i Berlin i forbindelse med utarbeiding av søknad om Erasmus+, kunnskapsallianseprosjekt med tyske, danske, svenske, spanske og greske partnere. Fra Stavanger deltok også en representant fra Greater Stavanger. Prosjektet skal utvikle innovasjonssamarbeid mellom arbeidsliv og akademia. Reisen ble støttet av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennom midler for prosjektetablering.

Kvinnens plass
I fredagkronikken 23.1 i Dagens Næringsliv, skriver Mari Rege om kjønnsforskjellene i fulltidsarbeid. Mari presenterer forskning hun har gjort sammen med Venke Furre Haaland, Kjetil Telle (SSB) og Mark Votruba (Case Western Reserve University, USA). En omfattende forskningslitteratur viser hvordan jenter og gutter stadig møter forskjellige krav og forventninger. Mari undersøker om denne forskjellsbehandlingen basert på kjønn spiller noen rolle for hvordan gutter og jenter senere velger å tilpasse seg på arbeidsmarkedet. Hun konkluderer slik: «Selvsagt er det fra naturens side forskjell på gutter og jenter som også vil påvirke deres valg i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet for vår studie var å undersøke i hvilken grad oppvekstmiljøet forsterker de forskjellene som allerede finnes fra naturens side. Analysen tyder på at forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn i oppveksten kan forklare en stor del av kjønnsforskjellen vi ser i fulltidsarbeid i dag».

Helseopprøret
17 ansatte i helsevesenet bidrar i en ny bok (Helsesviket) som er skrevet av P4-programleder og eks-kreftpasient Lise Askvik. Sammen skriver de om hva de oppfatter å være galt i helsevesenet. Stipendiat Linda Susanne Krüger er en av bidragsyterne, og er intervjuet i en stor sak om boken og tematikken i Dagbladet 24.1: Jeg synes absolutt det er et helsesvik. Det er ikke det at Helse-Norge ikke er godt, det er det jo. Men på gulvnivå er folk strukket for langt». Dagbladet skriver: «I seks år var hun leder for over 50 ansatte på en demensavdeling på Stokka sykehjem i Stavanger. Hun kjente stadig på presset. Grunnbemanningen var for lav, mener hun. Det var årlige kutt. Pleierne fikk stadig nye oppgaver, de må vaske klær, tømme søppel og bestille mat i tillegg til å ta hånd om pasientene. Vaktmestertjenester var satt ut på anbud, kjøkkenverter var sagt opp. Behandlingen de ga var uforsvarlig i perioder, mener hun».

Framtida avgjør lønnsomheten
Klaus Mohn er 16.1. intervjuet i Dag og Tid i det faste Intervjuet, om status og utsikter for olje- og gassvirksomheten. På spørsmål om hvordan rogalendinger ser på framtiden nå, svarer Klaus slik: «Den rogalandske ånda er ei entreprenørånd som lever i beste velgåande. Sjølvsagt er det tungt for dei som mister jobbane sine, men næringslivet er framleis budd på å møta dei utfordringane som dette oljeprisfallet kan koma til å gjeva oss. Ein har det som skal til for å koma gjennom dette. På den andre sida er denne delen av landet det området som vil verta råka hardast. Men eg opplever ikkje noka Detroitstemning.»

Mange utvekslingsstudenter ved HHUIS
HHUiS har hele 56 innreisende utvekslingsstudenter som følger ett eller to semestre for studieåret 2014-2015 her i Stavanger. Det er nest best ved UiS. Den største gruppen er fra Frankrike, men også Nederland, Belgia, Danmark, Sverige, Østerrike, Tyskland og Spania er representert.