en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, uke 19 - 2015

Nytt toppforskningsprogram ved UiS
Rune Dahl Fitjar og Krisztian Balog får innvilget fire millioner kroner hver til forskning gjennom et nytt toppforskningsprogram. UiS har i samarbeid med Universitetsfondet fått på plass et toppforskningsprogram for yngre fremragende forskere (ToppForsk-UiS). Budsjettet for programmet er på 50-60 millioner kroner og 2015 er første året prosjektet er virksomt. Forskningsdirektør Troels Jacobsen sier følgende om programmet til uis.no: «Målet med toppforskingsprogrammet er å bidra til å stimulere unge talentfulle forskere, bygge opp kompetansen og forskningsmiljøene rundt dem, slik at vi kan nå opp i konkurransen om midler fra Forskningsrådet og hevde oss med søknader til European Research Council (ERC) og andre av EUs forskningsprogrammer». Rune har søkt midler til et større forskningsprosjekt som handler om hvordan universitetet, myndigheter og næringsliv kan fremme regional utvikling og innovasjon i en global økonomi. En del av dette prosjektet handler om samspillet mellom forskning, politikkutforming og regional innovasjon.

Ny lærebok i forbrukeratferd
Sammen med Cathrine von Ibenfeldt ved Markedshøyskolen, har Håvard Hansen inngått avtale med Fagbokforlaget om utgivelse av en ny lærebok i forbrukeratferd. Boken skal etter planen være klar til studiestart høsten 2016.

Frokostmøte: Oljeprisen og norsk økonomi
Klaus Mohn gir 13.5 et frokostseminar i regi av Samfunnsøkonomenes forening i Oslo. Tittelen på foredaget er Oljeprisen og norsk økonomi: Etter festen kjem testen».

Oljen og norsk økonomi
8 mai gav sentralbanksjef Øystein Olsen en gjesteforelesning for et fullsatt auditorium på UiS om oljen og norsk økonomi. Olsen diskutere utsikter og utfordringer for norsk økonomi og pengepolitikk på bakgrunn av svingninger i oljepris og offshoreaktivitet.

Colibri-prosjektet
Jan Frick foreleste på Bogazici University i Istanbul 13.-18.4. Forelesningene ble gitt i masterkurset Future Internet Opportunities som har 31 studenter fra syv universiteter i Europa, derav fire fra UiS. Kurset er en del av Colibri-prosjektet (finansiert av Erasmus Plus- Strategic partnership).

International Journal of Research in Marketing
Den nye redaktøren av International Journal of Research in Marketing (IJRM), har invitert Kenneth H. Wathne til å ta en ny periode i tidsskriftets redaksjonsråd.

Tidlig innsats i Asker
Ingeborg Foldøy Solli holdt 7.4 et foredrag om tidlig innsats for 700 barnehageansatte i Asker kommune. Tittelen på foredraget var Barnehagen i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

No guts, no glory
Ola Kvaløy ga seminar ved University of Bristol 28.4. Han presenterte artikkelen No guts, no glory: An experiment on excessive risk-taking (skrevet med Kristoffer Wigestrand Eriksen).

Samfunnsvitenskapelig metode
Til den ledige stillingen som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, er det kommet inn syv søknader. Komiteen som skal vurdere søkerne består av Håvard Hansen, professor Geir Gripsrud fra BI og førsteamanuensis Line Christoffersen fra HiOA. Håvard leder for tiden også en komité som vurderer søkere til et professorat i markedsføring ved Markedshøyskolen i Oslo.

Klimapanel
12.5 deltar Klaus Mohn på møte i Arbeiderpartiets klimapanel hvor han vil gi en presentasjon knyttet til klimahensyn i kapitalforvaltningen (av Oljefondet).

Noturprosjektet
Gennady Zavyalov har søkt Noturprojektet og slik fått tilgang til nødvendig datakapasitet gjennom Abel (finansiert av Norges Forskningsråd og UiO). Noturprosjektet er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd, NTNU, UiB, UiO og UiT. Notur beskrives slik: “The Noture project fulfils a pronounced and sustainable vision for a Norwegian infrastructure for High Performance Computing (HPC) and computational science. The vision of the project is to provide a modern, national HPC infrastructure in an international and competitive setting, and stimulate computational science as the third scientific path.”

Læringsfestival
Som ledd i den pedagogiske kvalifiseringen ved UiS deltok Thomas Laudal på Læringsfestivalen i Trondheim 4.- 5.5. Temaet var hvordan ny teknologi påvirker undervisningsformene og læring generelt. Tre ting kan nevnes i stikkordsform herfra: Høyskolen i Østfold (Magnus Nohr) synes å være et av miljøene hvor de er kommet lengst i utviklingen av MOOC på norsk. Det var innlegg fra den verdenskjente forfatteren Howard Rheingold som handlet om radikale løsninger i måten virtuelle rom og økt studentinnflytelse innen høyere utdanning kan benyttes. Og det mest interessante innlegget for HHUiS, var kanskje innlegget til Jose Ferreira som er CEO for Knewton - som er et selskap med base i New York som nå utnytter MOOC-trender som Big Data og bygger konsulenttjenester på dette.

Åpent fagseminar
HHUiS arrangerte åpent fagseminar 5.5 ved professor Bård Kuvaas fra BI. Kuvaas presenterte artikkelen The relative impact of extrinsic and intrinsic motivation on employee.

Organisatorisk klima
Tatiana Iakovleva har fått akseptert artikkelen Organisational climate, employability and innovative work behaviour as drivers of firm innovation performance til presentasjon på International Forum on Knowledge Asset Dynamics som blir avholdt 10. -12.6 i Bari, Italia. Artikkelen beskriver hvordan organisatorisk kontekst påvirker innovativ atferd hos ansatte, og hvorvidt dette også overføres til innovasjon på bedriftsnivå.

Ansettelser
Monica Lange er nå ansatt i fast stilling som konsulent ved HHUiS. Monica vil ha hovedansvaret for eksamensavvikling og timeplanlegging ved instituttet.

Heidi Victoria Skeiseid er midlertidig ansatt (1.5-30.6) som forskningsassistent tilknyttet prosjektet Norske råvarer, som er ledet av Håvard Hansen.

Kvinner er verst til å konspirere
I en artikkel på forskning.no 4.5, er doktorgradsprosjektet til Åshild Auglænd Johnsen presentert i en større artikkel. I doktorgradsavhandlingen sin undersøker Åshild hvordan hensynet til fellesskapet påvirker samarbeid: «Samarbeidet økte når det skjer på bekostning av fellesskapet, og det er kvinnene som er verst til å konspirere mot fellesskapet. Det er særlig dem som driver fram sammensvergelsene, viser mitt eksperiment. (…) Det finnes teorier som sier at menn foretrekker tette nettverk med få, sterke relasjoner. Når kvinnene får valget mellom å samarbeide tett med en partner, så velger de denne i stedet for å prioritere tredjeparten».

Klima, kol og kapitalforvaltning
«Å satse på uttrekk av kolaksjer i veddeløpet om effektive klimatiltak er som å spele på ein daud hest», skriver Klaus Mohn i en kommentar på sysla.no 14.4. Og videre: «Ein må nesten være norsk politikar for å tru at uttrekk av kolaksjer frå Oljefondet skal gi kostnadseffektive reduksjonar i CO2-utsleppa som vil monne. Dermed vil tiltaket etter alt å dømme ha størst verknad der det spelar minst rolle, nemleg i den norske politiske andedammen. (…) Det norske Oljefondet er avhengig av tillit, frå norske veljarar og politikarar, frå finansmarknaden og frå selskapa ein investerer i. Så langt er denne tilliten blitt opparbeid gjennom grundigheit, openheit og gode resultat. I framtida vil tilliten til fondet avhenge av at tilpassingar og tiltak fortsatt blir styrte av ein fakta- og kunnskapsbasert strategiprosess. I motsett fall risikerer ein å sette både omdømme og avkastning på spel».