en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST - Informasjonsbrev fra Handelshøgskolen UiS, uke 5-2012

ABB KOBLES TIL TERROR
Stavanger Aftenblad hadde 31.1 en artikkel som undersøkte betydningen det har for bedrifter når deres navn assosieres med negative fenomener. Dette ble i hovedsak eksemplifisert med ABB, som reagerer når Anders Behring Breiviks navn forkortes i media. Håvard Hansen er intervjuet om saken, og mener at ettersom ABB ikke er et firma som retter seg mot vanlige forbrukere, vil det neppe ha stor effekt for dem. Han er imidlertid mer bekymret når det gjelder klesmerket Lacoste – som Breivik er fotografert i på vei til avhør. Hansen siteres på følgende: ”I motsetning til ABB er Lacoste en merkevare som brukes i det offentlige rom og som retter seg mot forbrukere. Det kan gjøre at symboleffekten av å ikle seg Lacoste kan oppleves negativt for noen.”

DYRT, MEN INGEN BOBLE
I Dagens Næringsliv 26.1 har Svein Olav Krakstad (sammen med stipendiat Are Oust, NTNU) et leserinnlegg som diskuterer utviklingen i de norske boligprisene. Med utgangspunkt i nytt datamateriale forteller Krakstad at boligprisene er høye sammenholdt med lønn, leiepriser eller byggekostnader. Men det er i forhold til lønnsnivået boligprisene er svært høye: Her ligger boligprisene 46 % over det langsiktige historiske nivået. For byggekostander er det tilsvarende tallet 13 %. Krakstad mener altså at dagens boligpriser ikke skal forklares psykologisk, men med fundamentale faktorer: høye byggekostnader, lav rente og lav arbeidsledighet.

FORBRYTELSE OG STRAFF
I sin faste spalte i Stavanger Aftenblad, framlegger Ola Kvaløy 24.1 økonomiske perspektiver på strafferegimer. Økonomenes utgangspunkt vil være at en kriminell handling er en rasjonell handling, hvor det gjøres kostnad/nytte-analyser. I lys av den senere tids hjerneforskning, hvor mennesket i stadig større grad framstår som ”ofre” av sin egen hjerne, bygger denne økonomiske anskuelsen opp under det frie og rasjonelle mennesket – et menneske som har ansvar for egne handlinger. Med dét som utgangspunkt mener Kvaløy at et åpent samfunn med lave straffer er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt. Dette balanserer forholdet mellom den kriminelle, politiet og sivilsamfunnet på en slik måte at kostnadene ved å begå kriminelle handlinger i de fleste tilfeller vurderes å være høyere enn nytten disse gir..

FORDELING AV MULIGHETER
I Aftenpostens ukesluttspalte 3.2 (og i Aftenbladets Liv og levebrød-spalte 6.2) skriver Mari Rege om fordeling. Selv om vi i Norge er flinke gjeldende inntektsfordeling, har vi en urettferdig fordeling av muligheter. Familiebakgrunn har for eksempel stor betydning for barns mulighet til å lykkes i utdanningsløpet. I følge Fordelingsutvalget (som Rege var medlem av) er utdanningssystemet, og spesielt barnehagene, et av de viktigste virkemidlene for en mer rettferdig fordeling av muligheter. Førskoletiltak fører til at barn presterer bedre på skolen, økt fullføringsgrad i videregående skole, økt opptak til høyere utdanning og bedre muligheter på arbeidsmarkedet. For å sikre en bedre fordeling av muligheter, er det derfor viktig med målrettede tiltak allerede i førskolealder.

OMREGULERING AV GÅRDER TIL BOLIGOMRÅDER
28.1 hadde Rogalands Avis en større artikkel om omregulering av gårder til boligområder. På grunn av knapphet på boliger, vokser boligprisene uhensiktsmessig raskt. Gorm Kipperberg ble intervjuet i saken, og mener at folk flest ville bli fristet til å selge dersom prisen var rett: ”Hvis de fikk valget mellom en god pris eller å drive gård, tror jeg de fleste ville tatt pengene.”Kipperberg understreker imidlertid at dersom en ønsker å beholde areal utenfor boligmarkedet, vil bygging i høyden være det beste alternativet.

SINTEF-PROSJEKT I GHANA
Terje I. Våland
er tilknyttet SINTEF sitt prosjekt for oljerelatert næringsutvikling i Ghana. Prosjektet inkluderer både forskning på industriklynger og praktiske bidrag til utvikling av industrielle nettverk.

LEDERVERV I NRØA
Tarjei Mandt Larsen er oppnevnt som leder for Nasjonalt råd for økonomisk- administrativ utdanning (NRØA) sin komité for etikk.

EU-SØKNAD
Jan Frick leverte 17.1 søknad om EU-midler (samarbeid med flere institusjoner). Prosjektet det søkes støtte til har fått navnet: Audio-Visual Augmented Reality for Creative Learning (AVAR+).

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
23.-24.1 deltok Klaus Mohn ved et symposium i Riyadh (Saudi-Arabia) i regi av det internasjonale energiforumet (IEF), det internasjonale energibyrået (IEA) og organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec). Temaet var modellering og framskriving av globale energiutsikter, med sikte på å ensrette datagrunnlag, definisjoner og modelleringsteknikker. Mohn var spesielt invitert til møtet av forskningsavdelingen i Opec.

Mari Rege holdt 2.2 et innlegg på NFRs konferanse (Sykefravær, arbeid og helse) i Bergen. Innlegget hadde tittelen "The impact of relative earnings on job quitting" (artikkel skrevet sammen med Ingeborg Solli).

1.2 deltok Klaus Mohn på møte i regi av Norges Forskningsråd, Norsk Vitenskapsakademi og Norsk Teknisk Vitenskapsakademi. Tittel på møtet var Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen. Olje- og energiminister Ola Borten Moe, konsernsjef Helge Lund (Statoil) og konsernsjef Christian Rynning-Tønnessen (Statkraft) var blant talerne.

11.2 skal Mari Rege holde innlegg på Rogaland Høyres årsmøte. Innlegget har fått tittelen "Er våre velferdsordninger bærekraftige?"

Sarah Lindeberg skal 13.2 holde foredrag for Skatt Øst om et tema innenfor avhandlingen hennes (sammen med Jonas Granli fra Sentralkontoret for Utenlandssaker).

Senter for innovasjonsforskning arrangerer seminar med professor Odd Jarl Broch fra Universitetet i Nordland 14.2 (fra 12.15 -1400 i EAL H-317). Seminaret har tittelen "Olje- og gasspotensialet i Nord- Norge – klyngebygging i leverandørsystemet og åpen innovasjonstilnærming."

Seminarserien Økonomi og finans avholder åpent seminar 7.2 (fra 1130 på rom H125, EAL) med Melissa Chunmei Lin fra National University of Singapore. Seminaret har tittelen "Stock Market Fragility and the Quality of Governance of the Country."

PERSONALNYHETER
Marius Sikveland er fra og med 1.2 ansatt i en postdoc-stilling innenfor regnskap og økonomisk styring.