en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 48/13

HHUiS blant de ledende handelshøgskoler i Norden
I en rangering basert på publiseringer i de aller gjeveste finans- og markedsføringsjournalene rangeres finans- og markedsføringsmiljøet ved HHUIS blant de 10 ledende i Norden. I perioden 2009-2012 (siste tall) er begge miljøene rangert som nr. 9 (blant 28 rangerte skoler). Dette viser hvordan HHUiS bidrar til universitetets satsing på toppforskning, som er nedfelt i universitetets strategi for perioden 2013-2020. Samtlige journaler som ligger til grunn finnes på Financial Times listen, som benyttes til å rangere de beste handelshøyskolene i verden: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, The Review of Financial Studies, Journal of Marketing, Journal of Marketing Reseach, Marketing Science og Journal of Consumer Research.

Motivasjon og måling
22.11 hadde Mari Rege en kronikk i DN (Fredagskronikken) hvor hun presenterte forskning som viser prestasjonsmålingers påvirkning på motivasjon og innsats. Med utgangspunkt i forskning på arbeidslivet, drøftet hun hvordan skolekarakterer i barneskolen kan virke: «På den ene siden kan karakterer virke motiverende fordi de muliggjør at elevene kan sette seg konkrete mål for sitt skolearbeid, samt måle egen innsats og framgang (…) På den andre siden kan karakterer fortrenge barnas indre motivasjon til læring, viser flere eksperimenter i utviklingspsykologi». Mari mener at vi ikke vet hvordan karakterer vil slå ut, og at det derfor er «(…) viktig og riktig at vår nye kunnskapsminister har åpnet for prøveforsøk med karakterer fra femte klasse.»

Bård Kuvaas (BI) kommenterte dette i et innlegg i DN 26.11. Mari svarte på dette 27.11 i et innlegg kalt Presentasjoner og innsats, Kuvaas. Mari mener at Kuvaas ensidig bygger på forskning som tyder på at måling virker demotiverende, og at han ikke forholder seg aktivt til kunnskap som tyder på at måling kan virke motiverende. Også Anders Dysvik (BI) kommenterte Maris kronikk 26.11.


Veilederrelasjonen
4.12 arrangeres det et kvalifiseringskurs for doktorgradsveiledere på Sola Strandhotell. Marte C. W. Solheim sitter i et panel som skal ha erfaringer fra veilederrelasjonen. De andre i panelet er Sindre Høyland, Frank Asche og Ole Andreas Engen.

Færre oppdrag til verftene
25.11 skrev Stavanger Aftenblad om norske leverandører i oljeindustrien som har permittert ansatte den siste tiden på grunn av manglende oppdrag. Klaus Mohn ble intervjuet av NRK Rogaland om dette 25.11, og 26.11 var han intervjuet av Aftenbladet om samme sak. I begge intervjuer var Klaus tydelig på at det verken er Statoils eller politikernes ansvar å sørge for at leverandørnæringen har full ordrebok: «Verken selskaper eller politikere kan snu slike naturlige justeringer. For meg ville det vært rart om for eksempel Statoil skulle ha et konkret mål om å gi oppdrag til norske leverandører, bare for å opprettholde kapasiteten. Selskapets hovedoppgave er å redusere kostnadene og øke gevinsten for eierne».

Reklame og sosiale medier
Håvard Hansen var intervjuet av NRK Rogaland (TV) 22.11 om bruken av reklame på sosiale medier: «Via sosiale medier slipper små bedrifter å bruke mye penger på annonser som når mye lengre ut enn bedriftenes egentlige kjernemarked (…) Via sosiale medier kan bedriftene kjøpe mer målrettet annonseplass. Bedriftene treffer kanskje færre, men bedriftene treffer i alle fall de riktige kundene».

Tidlig innsats
Ingeborg F. Solli holdt 20.11 en presentasjon om tidlig innsats på Psykologforeningens landsmøte. I etterkant ble det laget en sak om dette på nettsidene til Norsk psykologforening: «Tidlig innsats er lønnsomt. Og det er rettferdig, for effektene er størst for barn av foreldre med lav utdanning (…) Å satse på barn tidlig virker sosialt utjevnende og bidrar til at ulikhet i mindre grad går i arv. Ut fra rettferdighetsbetraktninger og fordelingshensyn, er det ingen tvil om at dette er noe vi bør gjøre. Ingen barn velger sine foreldre».

Choice Lab
21.11 gav Ola Kvaløy seminaret "Hidden Benefits of Reward – A field Experiment on Motivation and Monetary Incentives" (artikkel skrevet sammen med Petra Nieken og Anja Schottner).

Tilslag på NFR-prosjekter
Senter for innovasjonsforskning med samarbeidspartnere har fått tilslag på to store prosjekter i Norges Forskningsråds program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI): 1) Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development med Bjørn T. Asheim som prosjektleder og IRIS som prosjekteier, i samarbeid med Universitetet i Agder, Høgskolen i Bergen, NIFU og Universitetet i Tromsø. Det er søkt om 8 mill kr over tre år. 2) Path development in different regional settings: Regional policy approaches in the global economy med Arne Isaksen fra Agderforskning som prosjektleder og Rune Dahl Fitjar som leder for Rogalandsgruppen. Her er partnerne Agderforskning, IRIS, Høgskolen i Bergen og Norut Alta. Det er søkt om 12 mill kr over tre år, som skal matches med like mye i egenfinansiering fra fylkeskommunene.

Etikk i kapitalismens tid
I en artikkel i Stavanger Aftenblad 19.11 diskuteres etikkens plass i moderne næringsliv. Utgangspunktet for artikkelen var en konferanse som skal avholdes på Bryne i januar 2014 der ni foredragsholdere fra nærings- og samfunnsliv skal snakke om etikk, ledelse og kommunikasjon. Tarjei Mandt Larsen var intervjuet i denne forbindelse: «Det er ikke tvil om at det er penger å tjene på å være uansvarlig, men jeg tror det blir mindre attraktivt å drive på en uetisk måte. Det er en tendens til at virksomheter ser det som viktig å fremstå som om de tar samfunnsansvar».

Demosreg
DEMOSREG-prosjektet "Creating capabilities for regional innovation in a globalizing world", som doktograden til Marte C. W. Solheim er en del av, har fått en tilleggsbevilging fra forskningsrådet for å kunne samarbeide med et annet DEMOSREG-prosjekt kalt Economic Development paths in Norwgian regions. I den forbindelse var Marte gjesteforsker ved NIFU uke 48.

Regional innovasjon
Virkemidler for regional innovasjon (VRI) avholder 3.- 4. desember en storsamling på Quality Hotel Residence, Sandnes. Temaet for konferansen er Forskning og innovasjon for regional vekstkraft. Hvordan passer VRI inn? Bjørn Terje Asheim holder foredraget VRI sett fra utsiden; har VRI bedret forutsetningene for forskningsbasert næringsutvikling i regionene. Hvilke funksjoner bør ivaretas også etter at VRI er over?

Når omdømmet overstyrer
Med utgangspunkt i den pågående dekningen av strippeklubbene i Sandens, hadde Rune Dahl Fitjar en kronikk om omdømme i Stavanger Aftenblad 29.11: «Uavhengig av hvilket syn man måtte ha i den aktuelle saken, er begrunnelsen for avslaget interessant, og ikke bare fordi formannskapet åpenbart ikke anser kommunale pleonasmer som noen trussel mot omdømmet. Der diskusjoner om stripping tidligere gjerne ville dreid seg om hensynet til den offentlige bluferdighet og menneskeverd sett opp mot enkeltmenneskets rett til å gjøre egne valg så lenge de ikke skader andre, er disse politiske og moralske spørsmålene redusert til et spørsmål om kommunens omdømme (…) Folk må gjerne strippe, tigge eller prostituere seg, bare ikke i vår bakgård».

Energipolitikk
Klaus Mohn holdt en presentasjon for Olje- og energidepartementet i Oslo 25.11. Presentasjonen var kalt Global Energy Outlook: Impact on markets, industry and the economy. 28.11 gav Klaus en presentasjon kalt Energy, Oil and Gas: Market and Industry Outlook for Oljedirektoratets ledergruppe på et seminar på Sola Strandhotell.

Kaleidoskop
Marte C. W. Solheim skal presentere artikkelen Kaleidoscope thinking: Is there a relationship between foreign workers and innovation? på konferansen DRUID Academy 2014. Artikkelen er skrevet sammen med Rune Dahl Fitjar.

Vestlandsindeks
I den kvartalsvise forventningsindeksen for vestlandsk næringsliv, Vestlandsindeks, er Klaus Mohn intervjuet i en sak om oljeindustriens framtid. Dette var utgangspunktet for to avisartikler, en i Bergens tidende (BT) og en i Firda Tidend. I BT er Klaus sitert på følgende: «Olje- og gassproduksjon er et forbigående fenomen. Derfor må vi være forberedt på å omstille oss etter som investerings- og produksjonsaktiviteten avtar på norsk kontinentalsokkel. Spesielt gjelder dette på Vestlandet».

Privatisering og økonomer
I Fredagskronikk i Dagens Næringsliv (DN) 1.11 redegjorde Ola Kvaløy for hvordan økonomer kan vurdere forholdet mellom private- og offentlige tjenester med referanse til Solbergregjeringens signaler om en større rolle for private tjenesteytere.

Dette kommenterer Thomas Laudal i et innlegg 20.11 i samme avis: «Vurderingen av de økonomiske konsekvensene av en privatisering bør bygge på et bredere sett med faktorer enn det vi finner i kost-nytte-vurderinger. Institusjonell teori og institusjonell økonomi favner bredere enn modellene som bygger på incentivteori og bør derfor supplere disse når man vurderer privatisering av offentlige tjenester».