en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 47/11

NORSK KREDITTVERDIGHET – FOR HVEM?
Siri Valseth
hadde 19.11 et leserinnlegg i Dagens Næringsliv. I innlegget diskuterer hun problematiske sider ved at DNB har signalisert at de ikke vil gi lån til bedrifter og prosjekter som de ikke allerede har et kundeforhold til. Hovedproblemstillingen blir om det er rimelig å utelukke lånesøknader fra norske bedrifter sett i lys av myndighetenes innsats for å styrke det norske banksystemet i kjølvannet av finanskrisen: Hvem skal nyte godt av Norges høye kredittverdighet? Norske myndigheter har brukt store ressurser på å vedlikeholde et velfungerende banksystem nettopp fordi dette fører til realpolitisk vekst gjennom formidling av lån til finansiering av investeringsprosjekter – noe som igjen bidrar til å sikre norske arbeidsplasser. Den nye holdningen til DNB er derfor problematisk – den kan føre til finansieringsproblemer for bedrifter som ikke allerede har et kundeforhold til banken.


FLINKE LÆRERE MÅ FÅ MEST LØNN
Ola Kvaløy ble intervjuet på radio av NRK Rogaland 24.11 gjeldende statistikk som viser at lønnsforskjellene mellom offentlig sektor og private næringer har økt de siste årene. Ola mener det offentlige må ta i bruk mange av lønnssystemene som private i stor grad er alene om i dag. Videre mener han at større lønnsforskjeller kan være veien å gå for å sikre rekruttering til en sektor som har sakket akterut i lønnsutviklingen: ”For å ta opp konkurransen må offentlig sektor ha en lønnsstruktur som gjør at du tjener mer hvis du er en god lærer. Lønnsstrukturen har en sorteringsmekanisme i den forstand at den bestemmer hvem som vil jobbe hvor.”

LEIV ERIKSSONS MOBILITETSPROGRAM
Ola Kvaløy
har fått tildelt mobilitetsstipend fra Norsk forskningsråd – Leiv Erikssons mobilitetsprogram. Stipendet dekker et tre måneders opphold ved UC San Diego i perioden april til juli 2012, og forskningsprosjektet knyttet til dette har tittelen Motivation, incentives and contract enforcement. Programstyret hadde til behandling totalt 104 søknader om støtte med et totalt søkt beløp på drøye 18 millioner kroner. Budsjettet for 2012 er på 6,2 millioner kroner, noe som gjør at mange gode søknader ikke har oppnådd bevilgning. 38 søknader ble innvilget for 2012.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Bernt Arne Ødegaard
deltok 8.11 på konferansen Investing for the long run. Konferansen ble organisert av Finansdepartementets avdeling for oppsyn med Statens pensjonsfond.

Mari Rege presenterte artikkelen Lagging behind the Joneses: The impact of relative earnings on job quitting (skrevet sammen med Ingeborg Solli) i en seminarserie ved Økonomisk institutt på BI (Nydalen) 16.11.

Fredag 25.11 arrangerer seminarserien Økonomi og finans et åpent seminar med professor Mark D. Griffiths fra Miami University. Tittelen på seminaret er The Fed and the 2007-2009 Financial Crisis: Treating a Virus with Antibiotics? Evidence from the Commercial Paper Market. Seminaret finner sted i EAL- hus, møterom H-125 klokken 1000.

Senter for Innovasjonsforskning arrangerer seminar 1.12 (EAL- hus, rom 102, 1100-1200) med tittelen Knowledge transfer from Universities to business. Foredragsholder er Matyas Kolsofszki.

Håvard Hansen har sammen med Bendik Samuelsen fra BI og James Sallis fra Universitetet i Uppsala fått akseptert artikkelen "The moderating effects of Need for cognition on drivers of customer loyalty" i European Journal of Marketing. Artikkelen er den fjerde artikkelen i Håvard´s avhandling, noe som betyr at alle artiklene i avhandlingen nå er publisert. Studien viser at effekten av sentrale lojalitetsdrivere varierer med hvor mye kognitiv aktivitet forbrukerne generelt sett er motivert til å gjennomføre. Mens Need for cognition er studert ganske omfattende for såkalt stimulus-baserte vurderinger, er det liten eller ingen forskning på effekten av dette personlighetstrekket når det gjelder hukommelsesbaserte vurderinger. Artikkelen er dermed den første som studerer dette, og finner støtte for at Need for cognition spiller inn også for hukommelses-baserte vurderinger.


Terje I. Våland og Richard Owusu har fått akseptert artikkelen "What is a responsible supply chain?" i International Journal of Business and Management. Artikkelen er teoretisk/konseptuell og viser hvordan begrepene corporate social responsibility (CSR)og supply chain management kan integreres: Ansvarlige forsyningskjeder manifesteres gjennom selskapenes kjerneverdier, strategier og taktiske aktiviteter - og samspillet mellom aktørene i kjeden. Artikkelen argumenterer for at graden av helhetsansvar i forsyningskjeden avhenger av det enkelte selskaps relative størrelse og innflytelse.


Tatiana Iakovleva (sammen med 4 andre forskere) har fått akseptert artikkelen "Entrepreneurship and sustainability in nature-based tourism – the role of institutional profiles in Norway and North-West Russia" i Journal of Small Business Entrepreneurship.

Ola Barkved har sammen med Einar Vaardal- Lunde skrevet og utgitt boken "Etablering av egen bedrift". Førsteopplaget av boken gis ut i november 2011.