en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 44/13

Professor Folkvord Benn
Folkvord ble tildelt personlig opprykk til professor i styrets ansettelsesutvalg 31.10. Alle hjerter gleder seg!

30 millioner til forskning
Statoil og UiS undertegnet 1.11 en avtale som gir UiS seks millioner kroner til forskning hvert år over en femårsperiode. Pengene skal i hovedsak gå til petroleumsforskning, og forskning ved Handelshøgskolen på UiS er ett av tre satsingsområder.

Matmarkeder og konsum

5.-6.11 arrangeres Norwegian Food Market Research for første gang. Initiativet til konferansen kommer fra Nofima og handelshøgskolene ved Universitetet i Tromsø, Universitetet for miljø- og biovitenskap og UiS. Årets konferanse holdes ved UiS, og framover (årlig) vil den arrangeres vekselvis i Tromsø, Ås og Stavanger. Håvard Hansen leder arrangementskomiteen for årets konferanse, og på UiS sine nettsider uttaler Håvard følgende: «Målet med konferansen er at vi som forsker på mat og marked skal møtes og utvikle samarbeidsprosjekter».

Tidlig innsats
Ingeborg F. Solli holdt 31.10 foredraget Barnehagens muligheter: Et samfunnsøkonomisk perspektiv på barnehagen på et møte for ordførere og rådmenn i Aust-Agder. Møtet var i regi av Fylkesmannen og ble avholdt på Hovdestøylen hotell.

American Marketing Association
Kenneth H. Wathne
har sammen med en gruppe forskere fra USA og Canada blitt invitert til å presentere forskning ved American Marketing Association’s 2014 Winter Educator’s Conference i Miami, USA. Konferansen avholdes i februar. Tema for deres sesjon er Governance and Strategy in Franchising.

Skjult nytte
Ola Kvaløy presenterte artikkelen Hidden Benefits of Reward – A Field Experiment on Motivation and Monetary Incentives på konferansen CESifo Area Conference on Behavioral Economics i München, Tyskland, 25.-26.10. Artikkelen ble også presentert intern på UiS i seminarserien Økonomi og finans 23.10 Resultatene av dette forskningsarbeidet var utgangspunkt for en tosiders artikkel i ukeavisen ledelse. Ola poengterer her – blant mye annet - at prestasjonslønn kan påvirke prestasjoner negativt hvis den ikke ledsages av motiverende lederskap: «Det vi ser i vårt eksperiment er at prestasjonslønn kan underminere motivasjon når det brukes alene. Våre funn tyder imidlertid på at prestasjonslønn i kombinasjon med motiverende ledelse kan virke motivasjonsbyggende».

Alltid bil til butikken
Stavanger Aftenblad hadde 16.10 en artikkel om Stavangerfolk og bilbruk. Det viser seg at Stavangerfolk skiller seg ut i forhold til de andre storbyregionene: Det ser ut til å være viktigere for folk fra Stavanger at det skal være lettvint å benytte bil. Stavangerfolk bryr seg også mindre om at de må betale bompenger når de velger handelssted. Håvard Hansen var intervjuet i saken: «Jeg tror folk velger de løsningene som er mest komfortable og hensiktsmessige. Så lenge man har råd til å ha bil og betale parkometeravgift, og det oppleves mer effektivt enn å bruke kollektivtransport, kjører man bil».

Kontant nei
Mari Reges kronikk i DN (Utilsiktede virkninger, 18.10) om regjeringens forslag om gjeninnføring av kontantstøtten for toåringer, har blitt flittig sitert av andre medier. 21.10 var Mari Rege i Politisk kvarter på NRK P2, og dagen etter refererte både VG og Dagens Næringsliv (begge med tittelen Kontant nei) til Mari på lederplass. Bergens Tidende hadde også en leder om dette temaet 27.10 (Sløsing med ressurser); også her ble det referert til Maris artikkel.

Ingen grunn til begeistring
I sin faste spalte (Liv og levebrød) i Stavanger Aftenblad, skriver Benn Folkvord 28.10 om kommunesammenslåing. Benn mener den nye regjeringen overvurderer fordelene med å slå kommuner sammen: «De mindre synlige ulempene med kommunesammenslåing er mange. Det er for eksempel vist at økt størrelse ofte gir tregere og mindre effektiv kommunikasjon. Økt størrelse gir ofte økt byråkratisering, konflikter mellom bedriftskulturer, tap av ansvarsfølelse/ tilhørighet og svakere insentiver til å jobbe effektivt». Benn mener at det er lett å undervurdere friksjonen som skapes, i alle fall på kort sikt: «Det er ikke slik at kommunesammenslåing alltid vil være en dårlig ide. I noen tilfeller vil det være fornuftig. Med en annen kommunestruktur ville vi hatt bro over Gandsfjorden for 30 år siden. Politikerne som skal ta beslutningene, må altså tenke seg godt om. Det kan være utfordrende nok.»
 

Energimarkedene i 2030
Klaus Mohn ga 1.11 en presentasjon på konferansen Energimarkedene i 2030: Fortsatt lønnsomhet i norsk olje og gass? Konferansen arrangeres av Handelshøgskolen ved UMB, og lar internasjonale og nasjonale eksperter belyse utviklingen i de internasjonale råvaremarkedene med vekt på olje og gass. Presentasjonen til Klaus var kalt Global energy outlook: Smooth sailing or sea change?

Solbergs privatsaker
I sin faste spalte (Fredagskronikk) i Dagens Næringsliv, skriver Ola Kvaløy 1.11 om regjeringen Solbergs satsing på private løsninger. I følge regjeringsplattformen står Norge nå foran nye runder med privatisering innenfor en rekke samfunnsområder. Solberg framviser i likhet med Stoltenberg en pragmatisk tilnærming; private og offentlige aktører skal både samarbeide og konkurrere med hverandre. Blant andre ting viser Ola fram et mulig svar på spørsmålet om når økonomiske aktiviteter bør - eventuelt ikke bør - overlates private aktører: «(D)et offentlige skal tilby tjenester der hvor dempede incentiver er ønskelig: Hvis ulempene ved sterke incentiver til kostnadseffektivisering er større enn fordelene ved sterke incentiver til innovasjon og kvalitet