en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 38/12

NEDBEMANNET FAR
I sin faste spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikken) 21.9 drøfter Mari Rege hvorfor jobbtap skulle være en større påkjenning for far enn for mor. Forskning viser at når far mister jobben, gjør barna det dårligere på skolen og ekteskapet lider. Når mor mister jobben, er det tvert i mot. Sosiologisk rolleteori hevder at menn i større grad enn kvinner identifiserer seg som familiens hovedforsørger, og at det derfor er sosialt belastende å miste jobben: «Sammenlignet med far har mor flere positive rolleidentiteter, og å miste jobben innebærer i mindre grad et tap av identitet. Spesielt er mors identitet sterkere knyttet til hjem og familie».

OLJEINDUSTRIEN SETT INNENFRA
Frode Fanebust har skrevet en bok om oljeindustrien som er anmeldt av Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad 17.9. Ola Kvaløy er intervjuet i boken, og Olas bidrag blir eksplisitt behandlet i Omdals anmeldelse: «Saklig tyngde får boken når siviløkonomen Fanebust går løs på noen av mytene om oljens betydning for norsk økonomi. Vi var ikke noe fattig land før oljen kom, vi ville klart oss også uten oljen, og den betyr mindre for nordmenns daglige økonomi enn de fleste tror. Intervjuet med professor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger er folkeopplysning som burde nådd bredt ut».

SJOKOLADE HVER DAG
I forbindelse med Berit Nordstrands nye bok Mat med mer, hvor det påstås at mørk sjokolade kan inngå i kostholdsrådet fem om dagen, er Elisabeth Lind Melbye intervjuet i Stavanger Aftenblad 14.9: «Det er ingen tvil om at mørk sjokolade er sunt i begrensede mengder, men på nåværende tidspunkt ville jeg ikke anbefale å ha mørk sjokolade som en del av fem om dagen (…)En liten rute og to daglig er helt ok, men sjokolade inneholder mye sukker og fett, og det kan være vanskelig å stoppe når du først er begynt.»

BURSDAGER UTENFOR HJEMMET
Håvard Hansen var 11.9 intervjuet på TV-Vest i forbindelse med en reportasje om stadig større krav til barns bursdagsfeiringer. Det er blitt mer og mer vanlig at bursdager avholdes utenfor hjemmet - på forskjellige typer lekeland. Hansen mener denne utviklingen har en nedside, og at det i en region med mye «god råd og dårlig tid», lett kan skapes enda større skiller mellom relativt rike og relativt fattige.

JURISTER OG ANDRE KIRURGER
I sin spalte i Stavanger Aftenblad (Liv og levekår) skriver Benn Folkvord 17.9 om lekfolks rolle i rettspleien: «Lekfolks rolle i rettspleien dreier seg naturligvis om mye annet enn korrektiv. For eksempel styrker lekfolk rettssystemets legitimitet, og det har også demokratiske hensyn for seg. På den annen side gir kanskje lekfolk mindre forutberegnelighet og mindre likebehandling. Man skal likevel ikke undervurdere nytten av å blande seg inn i noe man ikke er ekspert på. Det er for eksempel ganske betryggende når både fag- og meddommere tar et selvstendig og velbegrunnet standpunkt til sakkyndiges tilregnelighetsrapporter.»

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Seminarserien i Økonomi og finans
avholdt åpent seminar 21.9 med Thomas A. Gresik, University of Notre Dame. Tittelen på Gresiks foredrag var "Optimal Compensation with Earnings Manipulation: Managerial Ownership and Retention".

19.9 holdt Mari Rege et foredrag med tittelen "Nedbemanningens pris- hva skjer med dem som mister jobben?"BI-konferansen Helsefremmende arbeidsplasser.

Bernt Arne Ødegaard
skal delta på konferansen 8th annual Central Bank Conference on Market Microstructure i Ottawa, Canada. Dette er en årviss konferanse som i fjor ble arrangert i Stavanger (av UiS sammen med Norges Bank), og som tidligere er blitt holdt i forskjellige sentralbanker i Norge, Sveits, Canada, Hong Kong, Ungarn og USA. Ødegaard har vært med programkomiteen for konferansen siden den ble holdt første gang i Oslo i 2005.

Kenneth Wathne har blitt forespurt om å sitte i Editorial Review Board til journalen International Journal of Research in Marketing. Dette blir hans tredje periode i journalen. Kenneth er også inne i sin tredje periode i Editorial Rewiev Board til den fremste markedsføringsjournalen, Journal of Marketing (fem år impact score = 7,04).

25.9 holder Mari Rege et innlegg for Arbeidsdepartementet (Arbeidsmarkedsavdelingen) med tittelen: "The Intergenerational Transmission of Work Force Attachment: An Investigation of Mechanism". Samme dag holder Mari et foredrag med tittelen "Som far, så sønn" på konferansen Unges vei til voksenlivet, Litteraturhuset i Oslo. Dagen etter, 26.9, gir Mari en forelesning på et seminar (Levekår og folkehelse – to sider av samme sak) i regi av Fylkesmannen i Aust Agder. Forelesningen har fått navnet: "Barnehagens muligheter: Et samfunnsøkonomisk perspektiv på barnehage."

27.9 gir Ola Kvaløy et foredrag med tittelen "Frykt og grådighet: Et lynkurs i investeringspsykologi"Solstrandseminaret om olje og økonomi i regi av Norsk Petroleumsforening.

28.9 presenterer Ola Kvaløy artikkelen "No guts, no glory: Excessive risk-taking in tournaments" (skrevet med Kristoffer Eriksen) på Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics i Bergen.

Kenneth Wathne er forespurt om å lede komiteen som skal utpeke vinneren av 2013 Louis W. Stern Award. Prisen gis til forfatteren av en fremragende artikkel (skal ha gitt et betydelig tilskudd til litteraturen på markedsføring og distribusjonskanaler) publisert i et anerkjent tidsskrift. Kenneth fikk selv prisen i 2008 – sammen med Jan B. Heide.

Benn Folkvord har skrevet den norske nasjonalrapporten til konferansen European Association of Tax Law Professors. Rapporten dreier seg om hvilke norske enheter som er skattesubjekter, og skal inngå som et kapitel i en bok.

Håvard Hansen er tatt opp som medlem i Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Benn Folkvord har fått antatt en artikkel i Tidsskrift for Skatterett med tittelen "Tvangslønn".