en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 34/13

Ny artikkel i Journal of Labour Economics:
Trapped at home Mari Rege har sammen med Nina Drange fått akseptert artikkelen Trapped at home: The Effect of Mothers’ Temporary Labor Market Exits on Their Subsequent Work Career i Journal of Labour Economics (nivå 2).

Utmerkelse fra markedsføringsjournal
Kenneth H. Wathne
har mottatt utmerkelsen Outstanding editorial review member fra den fremste markedsføringsjournalen, The Journal of Marketing. Kriteriene som lå til grunn for utnevnelsen var «More reviews than average, completing them faster then average, and having a particular high level of quality».

Cubansk olje
Cuba står foran en mulig oljeboom, med store utfordringer for egen deltakelse, innflytelse og styring. Terje I.Våland deltok med faglige bidrag innen leverandørutvikling, kompetansebygging og samarbeidsrelasjoner på en workshop i Havana, Cuba, i juni. Workshopen ble arrangert av Olje for Utvikling/UD i samarbeid med det cubanske statsoljeselskapet Cuba Petroleo.

Vil ha markedsvurdering
Ikke siden 2007 har Oljedirektoratet satt sine ressursanslag i sammenheng med ulike utviklingsbaner for olje- og gassprisen. Klaus Mohn kommenterer dette i Dagens næringsliv 13.6: «Oljedirektoratet og andre offentlige myndighetsorganer undervurderer sammenhengen mellom ressursgrunnlaget på den ene siden og markedsutviklingen på den andre siden. (…) Hvis oljeprisen blir veldig lav får du én utvikling av reserver og produksjon, mens en med høy oljepris får en annen».

Kvalifiseringsstipend for kvinner
Yuko Onozaka
er tildelt kvalifiseringsstipend for kvinner på kroner 150.000,-. Hensiktet med stipendet er å gi en lengre sammenhengende periode til forskning, og slik «gi et godt tilsig i arbeidet for å få frem egne dyktige kvinner i professorstillinger ved UiS».

Exit gullalder
Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv, skriver 21.6 blant annet om hvordan lavere oljepriser vil slå inn i norsk økonomi. SSB har regnet på saken, og i følge byråets modell vil norsk økonomi fint tåle en halvering av prisene. I den forbindelse viser Bjerkholt til Klaus Mohn, som er svært skeptisk til dette. Klaus mener at et slikt resultat i beste fall er oppsiktsvekkende.

Verdien av en god lærer
I sin faste spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk) 28.6 skriver Mari Rege om den gode læreren. Det gjør hun blant annet med utgangspunkt i en studie fra Harvard som viser at et år i grunnskolen med en god lærer i stedet for en dårlig lærer gir bedre skoleresultater. I tillegg vil disse barna ta mer utdannelse og ha betydelig høyere lønn som voksne. Dette er den første studien som viser at læreren har stor betydning også for hvordan det går med barna som voksne: «Det koster samfunnet dyrt å ta til takke med dårlige lærere i grunnskolen. Det er derfor urovekkende at søkertallene til universiteter og høyskoler tydelig viser at de fleste av våre unge lovende ikke aspirerer til en lærerkarriere (…) Dette er likevel fullt forståelig: I læreryrket premieres man ikke for å være god. I tillegg signaliserer ikke læreryrket lengre at man er god». Dette ble kommentert av Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal i Dagens Næringsliv 2.7. Handal mener blant annet at Harvardundersøkelsen og lignende undersøkelser ikke er pålitelige. Dette reagerer Mari på: «Jeg måtte lese denne setningen tre ganger. Det er lettvint å underkjenne kunnskap som ikke passe ens politikk, men vi må kunne forvente mer av lærerens eget fagforbund».

Andre folks penger
Miguel Luzuriaga presenterte i juli artikkelen Taking Risk with Other People’s Money: Do stereotypes matter? på The 2013 World Meetings of the Economic Science Association (ESA), i Zürich.

NOKUT
Terje I. Våland er engasjert av NOKUT til å bistå i evalueringen av den planlagte PhD in Marketing Management. Arbeidet skal være ferdig i oktober.

Konferanse i markedsføring
Bjarte Ravndal og Kennet H. Wathne presenterte hver sin artikkel på konferansen Marketing Science Conference i Istanbul, 11.-13.7.

Ikke jordbærplukkere
Ola Kvaløy
skriver 19.7 om incentivordninger og skoleresultater i sin spalte (Fredagskronikk) i Dagens Næringsliv. Ola framviser forskning som sier at det er mulig å bedre skoleresultater med mer direkte incentiver. Han viser blant annet til en studie fra forskningsinstituttet CESifo som viser at elever i land hvor læreren har innslag av prestasjonsbasert lønn, presterer langt bedre enn elever i land hvor lærerne utelukkende lønnes på bakgrunn av ansiennitet. Det er også slik at skolen har et bredt spekter av potensielle incentivordninger tilgjengelig: «En kan for eksempel innføre nye faglige karriereveier der lærere som over tid kan vise til gode resultater i klasserommet får høyere fastlønn. Skolene kan også ta i bruk lønnsmidler for å konkurrere om de beste lærerne».

Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal mener i et tilsvar i samme avis 24.7 at Ola og Mari synser om lærerkvalitet og lønn. I et svar til Handal 25.7, påpeker Ola og Mari at deres «synsing» går ut på å formidle forskningsresultater som viser at gode lærere er svært verdifulle, og at prestasjonsbasert lønnsdifferensiering fremmer bedre skoleresultater. Og: «Skal læreryrket løftes i status og prestisje, må topplønna heves. En betydelig høyere topplønn er mulig hvis en forbeholder den til de beste. Hvis alle kan videreutdanne seg til topplønn, slik Utdanningsforbundet ønsker, vil lite skje».

Tidlig innsats
Ingeborg Solli holdt et foredrag kalt Rettferdig og lønnsomt: Betydningen av tidlig innsats under Arendalsuka 13.8.

Laksen puster kyllingen i nakken
I fjor høst ble et forskningsarbeid utført av Ragnar Tveterås, Yuko Onozaka og Håvard Hansen kort presentert i Alltid først. Forskningen undersøkte sjømatprodukter og deres posisjon blant europeiske forbrukere. Resultatene av undersøkelsene ble 4.7 presentert på forskning.no, og har siden vært på trykk i ulike former i flere andre medier.

Valgkampens ikke-tema
I Fredagskronikken i Dagens Næringsliv 26.7 skriver Mari Rege om sykelønnsordningen. Hun skriver at det er samfunnsøkonomenes jobb å spørre om offentlige goder er verd prisen, og at dette også må gjelde sykelønnsordningen:
«Dersom vi strammer inn på sykelønnsordningen, med for eksempel å kun tilby 80 prosent lønnskompensasjon ved sykdom i stedet for 100 prosent, kan vi få mer av andre velferdsgoder. Det kan være at disse godene er enda viktigere for vår velferd enn 100 prosent lønnskompensasjon ved sykdom». Mari påpeker videre at «(d)et er imidlertid uheldig om dagens sykelønnsordning har bred oppslutning fordi vi kun forholder oss til nytteverdien, som er så åpenbar og nær, mens vi ikke forholder oss til kostnadene som er mer sammensatte og fjerne».

Mindre grønt uten snop
Elisabeth L. Melbye har studert foreldrenes innflytelse på barns matvaner, og forskningen ble 12.8 presentert i en artikkel på forskning.no og i Nationen. Elisabeth poengterer blant annet: «Barn av foreldre med svært restriktive holdninger til hva
de yngste får lov til å spise, kan ende opp med unger med et ugunstig forhold til mat (…) Foreldre som er urimelig strenge med søtsaker og snacks, kan dessuten risikere å få barn som blir intenst opptatt av denne typen «forbudt» mat, og som overspiser den usunne maten når de får sjansen». Elisabeth er også intervjuet i en sak på babyverden.no som drøfter hvordan man kan få barn som er alt-etende: «Har man etablert gode matvaner i barndommen, vil disse ofte følge en gjennom livet – og vi som foreldre vil da videreføre disse til våre egne barn. Er man vant til å få sunne alternativer servert som barn, vil man stort sett lettere velge dette når man blir voksen.»

Formuesskatten
I en artikkel i Rogalands Avis 22.8 er Benn Folkvord bedt om å kommentere Frps skatteforslag, som blant annet innebærer fjerning av formuesskatten: «Frp kan gjerne love fradrag og fordeler til alle, men da må de finne igjen de tapte
skatteinntektene andre steder. Hvis ikke må de kutte i budsjettene sine». Benn stiller seg også tvilende til om en del av de foreslåtte skattekuttene har spesielt stor effekt: «Det er i de fleste tilfeller en myte at formuesskatten er veldig belastende,
da den egentlig er ganske lav (…) Frp kan love fradrag og fordeler til alle, men da må de finne igjen de tapte skatteinntektene andre steder».

Advanced Production Management Systems
Murshid Ali og Jan Frick har fått akseptert et innlegg på konferansen APMS2013 (Advanced Production Management Systems). Konferansen avholdes på PenState University i Pennsylvania, USA, fra 8.-10.9. Jan holder innlegget, og skal også være Session Chair på samme konferanse.

Journal of International Food and Agribusiness Marketing
Yuko Onozaka, Elisabeth Lind Melbye og Håvard Hansen har fått akseptert artikkelen What if you stop and think about it: Nutrition logos and product selection behavior i Journal of International Food and Agribusiness Marketing.

Rødt-forslag kan være ulovlig
Stavanger Aftenblad (SA) hadde 7.8 en artikkel som presenterte partiet Rødts offisielle valgkampåpning hvor de blant annet foreslår 100 prosent skatt på alle inntekt over 1,5 millioner kroner. Benn Folkvord ble bedt om å kommentere dette, og rister i følge SA på hodet av skatteforslagene til Rødt: «Dette er ekstremismevarianten av sosialdemokratiet som alltid har brukt skattesystemet til å omfordele (…) Dette kan også være i strid med eiendomsretten. Retten til å eie er beskyttet i grunnloven og i menneskerettighetene. Vi vet ikke dette sikkert, ettersom vi ikke har rettspraksis her. Det har nemlig aldri skjedd før».

Oljenæring, økonomi og politikk
Klaus Mohn var invitert av Norsk Olje og Gass til å gi en presentasjon av utsiktene for energiutviklingen i verden, med implikasjoner for oljenæringen, økonomi og politikk i Norge ved et seminar for norske stortingspolitikere på Sola 23.8.

Forskerskolekonferanse
Handelshøgskolen ved UiS og Norges handelshøyskole arrangerte 22.8- 23.8 en forskerskolekonferanse. Den
nasjonale forskerskolen består av et nettverk med 15 institusjoner innen økonomi og administrasjon. Årets
konferanse er den femte i rekken og i år var konferansen lagt til Stavanger og Sola Strand hotell.

Skattebøker
Benn Folkvord er sammen med Ole Gjems-Onstad redaktør og forfatter for boken Aktuell bedriftsbeskatning. Boken kom ut på Gyldendal akademisk i august. Benn har også skrevet et kapittel i boken The burden of proof in tax matters. Boken er
publisert av European Association of Tax Law Professors i samarbeid med IBFD.

Ny representant i IRIS-styret
Ragnar Tveterås er oppnevnt som UiS-representant i styret til IRIS. Oppnevningen ble presentert slik i Rogalands Avis 23.8: «Professor Ragnar Tveterås er oppnevnt som UiS-representant i styret til IRIS. Tveterås er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved UiS og leder ved Senter for innovasjonsforskning. Han overtar som UiS-representant i styret etter Ole Ringdal. Ringdal går fra 15. september inn i rollen som ny administrerende direktør for forskningssenteret».

Nytt seminar for doktorgradsstudenter
Det er igangsatt et seminar for doktorgradsstudenter og postdoktorer. Seminaret avholdes hver andre måned og alle stipendiatene på HHUiS møtes for å drøfte forskning og presentere pågående arbeid. Postdoktorer er også invitert. Seminaret er startet på stipendiatenes eget initiativ.

Sykehus og NEON
Gunhild Bjaalid deltar på konferansen Oppgavedeling i sykehussektoren i Oslo 10.11.9. Sammen med Thomas
Laudal,
deltar Gunhild også på NEON-dagene som er en større forskerkonferanse innen ledelse i Oslo fra 27.-
28.11.

Personalnyheter
Venke Furre Haaland ansettes etter fullført doktorgrad i en postdok-stilling ved HHUiS. Stillingen er delfinansiert av Helse Vest.

Kjersti Berge Evensen begynte i sin stipendiatstilling i august. Hun har fått kontor i det nye stipendiatlandskapet i andre etasje. Der skal også Gennady Zavyalov sitte; også han er stipendiat og starter opp i begynnelsen på september.