en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fusk under eksamen eller prøve

Som student ved UiS er det viktig at du gjør deg kjent med regler og bestemmelser for hva som regnes som fusk under eksamen og prøver. Det er også viktig at du gjør deg kjent med retningslinjer for gjennomføring av eksamen ved UiS. Der kan du lese mer om fusk og retningslinjer i eksamenslokalet.

HJEMMEL OG KONSEKVENSER
I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-7 og § 4-8, vil fusk eller forsøk på fusk under gjennomføring av eksamen eller prøve få følgende konsekvenser:

- prøven/eksamen annulleres
- studenten utestenges fra Universitetet i Stavanger og fratas retten til å gå opp til eksamen ved alle andre institusjoner under loven for en periode på opptil 1 år.

HVA SOM REGNES SOM FUSK
All formell prøving omfattes av reglene om fusk, herunder også obligatoriske arbeidskrav. Som fusk eller forsøk på fusk under prøving regnes bl.a;

  • Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under prøving.
  • Å presentere andres arbeid som sitt eget.
  • Å sitere kilder uten at dette fremgår i oppgaven ved bruk av anførselstegn, kursiv eller annen utheving av den siterte teksten.
  • Å benytte kilder i skriftlige arbeid uten tilstrekkelige henvisninger.
  • Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.
  • Å handle i strid med gjeldene regelverk eller retningslinjer for den aktuelle prøvingen.
  • Å sitere eller på annen måte benytte eget tidligere innlevert arbeid uten tilstrekkelig henvisning

Det fakultet som har ansvar for emnet, avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved prøving. Detaljert oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag- og studieplaner


Det minnes særskilt om at å ha mobiltelefon, eller andre kommuniserbare enheter, tilgjengelig under eksamen vil bli sett på som fusk eller forsøk på fusk under eksamen. Dette gjelder selv om mobiltelefonen er slått av. Mobiltelefon skal plasseres sammen med vesker og lignende på anvist sted i eksamenslokalet.
 

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt institutt eller eksamen@uis.no