en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gi innspill til ny campusplan

Den første delen av arbeidet med ny campusutviklingsplan er i avslutningsfasen. Statsbygg og UiS ber om tilbakemeldinger på funnene fra kartleggingsarbeidet innen 27. mai.

Campusplanen skal gi føringer for utvikling av bygningsmasse og infrastruktur ved UiS. For å få et godt grunnlag for arbeidet med å vurdere aktuelle tiltak, innsatsområder og strategier for arealutvikling har tre arbeidsgrupper kartlagt eksisterende situasjon, utviklingstrekk og behov for henholdsvis (1) universitetet (virksomheten), (2) bygningsmassen og (3) arealutvikling, uteområder og transport.

Enhetene bes gi tilbakemeldinger samlet på epost til campusutvikling@uis.no innen 27. mai 2019.

Her finner du kartleggingsrapportene som det ønskes tilbakemelding på:
(1) Universitetet (virksomheten)
(2) Bygningsmassen
(3) Arealutvikling, uteområder og transport

Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra universitetet, Statsbygg og eksterne rådgivere innen arkitektur, landskap og bygnings- og eiendomsfag. Arbeidsgruppen for areal- og transport har i tillegg hatt en representant fra Stavanger kommune.

Har intervjuet studenter og ansatte

Kartleggingene er i perioden fra januar til april gjennomført ved hjelp av ulike intervjuer, litteraturstudier, innhenting av statistikk, studier av kart og databaser mm. En rekke ansatte og studenter har blitt intervjuet om blant annet hvor og hvordan de foretrekker å lese, arbeide og undervise, hvordan de kommer seg til og fra campus, hva de synes fungerer bra og dårlig ved bygninger og uteområde og hvor egnet de mener at rommene og funksjoner ved UiS er.

Etter kartleggingsfasen skal prosjektet gjennomføre en mulighetsstudie med utgangspunkt i kartlagte behov og mål for campusutviklingen, før selve campusplanen ferdigstilles. Før ferdigstillelse vil utkastet til campusplan bli gjort tilgjengelig for kommentarer og innspill.

Innovativ og internasjonal profil

Bygninger og utendørsarealer ved campus skal understøtte at Universitetet i Stavanger skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Brukerne av campus skal oppleve at bygninger og infrastruktur ved UiS er tilgjengelige, bidrar til samfunns- og arbeidslivsrelevant forskning og studier, høy kvalitet i studiene, høy trivsel og et lavt klimafotavtrykk.

Gode og dekkende beskrivelser av dagens situasjon, relevante utviklingstrekk og behov er viktig for at campusplanen skal treffe riktig med forslag til innsatsområder, strategier og tiltak.

Eksterne interessenter bes spesielt om å beskrive eventuelle behov for bygningsmasse og infrastruktur knyttet til utvikling av helsecampus og innovasjon på Ullandhaug.