en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentombudets verdier

Uavhengighet - Nøytralitet og upartiskhet - Konfidensialitet - Uformell

Studentombudet ved UiS har eksistert siden 2015. Som nytt studentombud høsten 2018 har jeg valgt verdier for ombudet, basert på andre nasjonale og internasjonale studentombuds verider, og på en vurdering av hva jeg anser som viktig for studenten i møte med studentombudet. 

Studentobmudets verdier i arbeidet for og med studenter ved UiS er derfor:

  • Uavhengighet 
  • Nøytrallitet/upartiskhet
  • Konfidensialitet
  • Uformell

Uavhengighet

Uavhengighet er selve fundamentet for å gjøre en god jobb som studentombud og et derfor en veldig viktig verdi for ombudet.

Studenter som møter utfordringer og problemer i studiesituasjonen kan i mange tilfeller ha mistet, eller være i ferd med å miste, sin tillit utdanningsstedet. Da er det viktig for studenten å vite at det finnes en uavhengig instans ved UiS som kan gi råd og bistand. Studentombudet har god oversikt over regler og rutiner og kan derfor forstå og forklare hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og bidra til å belyse problemet for studenten. 

Studentombudets rolle er å se problemstillingen eller utfordringen studenten kommer med fra utsiden og forsøke å hjelpe partene til å finne frem til den løsningen som er best for begge innenfor gitte rammer. En slik uavhengighet kan bidra til at partene kan tenke kreativt og åpent om ulike muligheter og komme frem til gode løsninger, innenfor det regelverket som gjelder ved UiS. 

Nøytralitet/upartiskhet:

Studentombudet er nøytralt og upartisk. Med det menes at ombudet ikke uttaler seg om politiske spørsmål som rører seg ved UiS. I tillegg er studentombudet upartisk i den forstand at ombudet aldri vil "ta side eller parti" med den ene parten i en sak. Studentombudet er ikke studentens advokat og skal derfor ikke tale studentens sak, men være en upartisk bistandsperson som skal forsøke å belyse og løse saken til beste for alle og innenfor rammen av de regler og rutiner som gjelder ved UiS. Studentombudet kan hjelpe studenter med å finne hvilke argumenter som er relevante for at de skal kunne ivareta sine interesser i en sak, og hjelpe til med å finne ut av og bistå i ulike prosesser. Men ombudet vil ikke eksempelvis skrive en klage for en student, eller føre en sak for en student i universitetets klagenemnd. 

Konfidensialitet:

Studentombudet har tauhetsplikt for alt det får vite i forbindelse med rollen som ombud. Det betyr at når en student kommer på kontoret, ringer eller sender epost så skal han eller hun være trygg på at det som blir sagt ikke forlater kontoret. Det betyr at du soms student kan fortelle studentombudet det du vil, uten å være redd for at noen andre skal få vite om det. Studentombudet har taushetsplikt om saken din overfor alle andre, både ved UiS og utenfor universitetet.

At studentombudet har taushetsplikt betyr at studentene kan snakke med ombudet om det de måtte ønske uten å tenke på om de ønsker at ombudet skal gjøre noe videre med saken eller ikke. Derfor er det avgjørende for studentombudet i alle saker, å avklare helt konkret hva studenten ønsker at ombudet skal gjøre med saken. Dersom det er nødvendig for å kunne belyse saken best mulig, ber ombudet om å bli løst fra taushetslikten av studenten. Det er det helt opp til student å avgjøre.

I noen saker ønsker studenten å være anonym. Dette gjelder særlig i saker der studenten ønsker å varsle om kritikkverdige forhold. Studentombudet kan hjelpe studenter som ønsker å varsle anonymt om for eksempel trakassering, mobbing, underslag eller brudd på sikkerhetsrutiner.

Noen ganger kan studenten ha behov for å si ifra om noe som har skjedd uten at saken tas videre. Informasjonen kan likevel være viktig fordi studentombudet kan se tendenser som det kan jobbes videre med på et overordnet nivå, uten at man behøver å gå inn på den enkelte saken.

Uformell:

Studentombudet skal være et lavterskeltilbud for studenter ved UiS. For studentombudet er det viktig at studentene ikke skal føle at det er vanskelig å komme til studentombudet eller at det føles å være til bry å ta kontakt med ombudet. Døren er åpen enten du har en vanskelig og alvorlig bekymring, eller om du bare er usikker på hva dine rettigheter er som student, eller hvordan du bør gå frem i en sak.

Ingen sak er for stor eller for liten, og dersom studentombudet ikke kan hjelpe, kan ombudet være en veiviser for studenten slik at studenten får den hjelpen han eller hun trenger.