en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vår kultur for kvalitetsarbeid

Gjennom kontinuerlig oppmerksomhet på kvalitet i utdanningene, i alle tre sykluser, skal vi motivere for kontinuerlig arbeid med å forbedre studier, undervisning og læring. I en kultur for arbeid med kvalitet går forbedringsprosessene gjennom systematisk dokumentasjon og analyser, nye veloverveide planer og forsøk på å realisere best mulig undervisning og læring i de kontekstene der utdanning skjer.

Ved Universitetet i Stavanger betrakter vi utviklingen av vår kultur for arbeid med kvalitet gjennom seks aspekter1):

 

  • Ambisjoner, krav og motivasjon. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom å stille høye krav til oss selv og studentene, og til vår samhandling for å nå faglige målsetninger.
  • Inkluderende arbeids- og læringsformer. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom å legge til rette for å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet og motivere til høy grad av deltakelse i forsknings- og utviklingsbaserte læringssituasjoner.
  • Variasjon og progresjon. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom et bredt sett av arbeidsformer som henger sammen med læringsutbytte, vurderingsformer og innhold i emnene, og gjennom en naturlig progresjon hvor kunnskaper, ferdigheter og holdninger bygger på hverandre mellom emnene.
  • Bevisst begrunnet indre sammenheng. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom vår evne til å beskrive og begrunne hvordan emner og studieprogram er bygd opp og henger sammen med tanke på innhold, læringsutbytte og vurderingsformer.
  • Samspill med de yrkesfelt det utdannes for. Vår kultur for kvalitet skal utvikles i dialog med arbeidslivet, i en gjensidig utfordring av etablert tenkning og praksis i utdanning og yrke.
  • Selvstendighet i en verden preget av mangfold. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom vektlegging av internasjonalisering og etikk- og danningsperspektiver i studiene, for å fremheve kompetanser som forståelse for mangfold, selvstendighet, medansvar, inkludering og kritisk holdning.

 

1) Jamfør også de faktorer for utdanningskvalitet Kunnskapsministeren har skrevet inn i sin invitasjon til å komme med innspill til den varslede St.mld. for kvalitet i høgere utdanning. 

Teksten er hentet fra universitetets policy for arbeid med kvalitet, i sak US 60/16, vedtatt av styret 8.juni 2016.