MENY

Hva er Open Access?


Definisjon
"Open Access literature is digital, online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions"     (Suber 2012, s. 4)

Grønn og gull
Det finnes to hovedtyper av Open Access:

Du kan publisere i et tidsskrift som er Open Access. Dette kalles gull Open Access. Slike tidsskrifter er ikke begrenset av abonnement. Alle som er interessert kan lese dem.

Du kan legge ut artikler og andre publikasjoner på egen nettside eller i et åpent vitenarkiv, for eksempel UiS Brage. Dette kalles grønn Open Access. Les mer om åpne vitenarkiver.

Open Access i Norge
Fra offisielt hold har det lenge vært ytret et ønske om mer Open Access i Norge. I St.meld nr. 30 (2008-09) ble det uttalt at «Prinsipielt mener regjeringen at alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forskning, skal være åpent tilgjengelige.» 

Dette ble videre fulgt opp i Meld. St. 18 (2012-2013) fra Kunnskapsdepartementet. Der sies det blant annet:

Regjeringen vil:

  • kreve at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten skal publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver
  • be Forskningsrådet legge inn mulighet for at publiseringsavgifter knyttet til åpen tilgangs-publisering i vitenskapelige tidsskrifter aksepteres som en del av ordinære prosjektsøknader


Open Access ved UiS
På styremøtet 18. april 2012 ble følgende forslag godkjent:

"Det foreslås innført en generell plikt til å avlevere en ”post print versjon” (siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering) av vitenskapelige artikler som er produsert i forbindelse med ansettelsesforholdet til institusjonens elektroniske vitenarkiv (institusjonell arkivering). […] Med hensyn til etterfølgende tilgjengeliggjøring av avleverte vitenskapelige artikler foreslås derfor følgende tekst:

”Den ansatte plikter å gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig, via det elektroniske vitenarkivet på UiSs nettsted.”


I 2015 ble det for første gang bevilget penger til opprettelse av et publiseringsfond på UiS.

Open Access internasjonalt
Over 10 000 tidsskrifter er registrert i DOAJ. En regner med at det er minst 25 000 vitenskapelige tidsskrifter i verden (Swan 2012, s. 13), så en betydelig andel av vitenskapelige tidsskrifter som gis ut er Open Access.

National Institutes of Health (NIH), som er verdens største forskningsfinansierende institusjon, krever at alle publikasjoner som finansieres av dem skal bli gjort offentlig tilgjengelig senest et år etter første publisering.

Harvard Business University påbyr Open Access for sine forskere. En rekke andre ledende universiteter i USA har gjort lignende vedtak (Suber 2006, s. 153).


Kilder:

Suber, P. (2006). Open access in the USA. I: Open access : key strategic, technical and economic aspects, s. 149-160

Suber, P. (2012). Open Access. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. URL: http://mitpress.mit.edu/books/open-access

Swan, A. (2012). Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access. Paris : UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf (Lest 11.04.2013)