en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Publiseringsfond

UiS har et fond for å støtte opp om Open Access-publisering. Fondet forvaltes av Universitetsbiblioteket.

UiS har som målsetning å øke antallet Open Access-publikasjoner. Open Access medfører ofte at forfatteren må betale en publiseringsavgift, såkalt «article processing charge» (APC). UiS har derfor opprettet et fond for å støtte opp om Open Access-publisering. Fondet forvaltes av Universitetsbiblioteket.

Du søker om støtte ved å fylle ut DETTE SKJEMAET. 


Følgende vilkår er knyttet til dekning av publiseringsavgifter:
 

1. Hva dekkes/dekkes ikke?

1.1 Midlene skal dekke forfatterbetaling i Open Access-tidsskrift som gir åpen tilgang umiddelbart (uten opphold/embargo).  

1.2 Ekstrautgifter dekkes ikke (f.eks farge / illustrasjoner el.l.)

1.3 Frikjøp av artikler i abonnementsbaserte tidsskrift dekkes ikke (Open Choice el.l.).

1.4 Artikler som er basert på ekstern finansiering får ikke støtte. Unntak er artikler fra prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd.
 

2. Vilkår for tildeling

2.1 Tidsskriftene må være godkjente publiseringskanaler i NSDs Database for statistikk om høgere utdanning (DBH) på nivå 1 eller 2, og registrert i Directory of Open Access Journals.

2.2 Artikkelen må være antatt av tidsskriftet, men ikke utgitt, før støtte kan gis.

2.3 Artikkelen må også lastes opp i CRIStin i fulltekst, og må kunne legges i UiS Brage.

2.4 Hovedforfatter (korresponderende forfatter) må være tilknyttet UiS, og tilhørigheten må fremkomme i artikkelens angivelse av forfatterens institusjonstilhørighet.
 

3. Maks beløp som kan tildeles for en publikasjon er 20 000 kr.

4. Det er ingen søknadsfrist, Universitetsbiblioteket behandler søknadene fortløpende.


5. Retningslinjene:

5.1 Retningslinjene vedtas av Brage-gruppen ved Universitetsbiblioteket, og bibliotekdirektøren.

5.2 Retningslinjene kan endres uten varsel, men uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.

5.3 Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

 

Kostnadene knyttet til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang varierer mye, en vanlig publiseringsavgift er på ca. 10.000 kr. Enkelte tidsskrifter som har store kostnader til fagfellevurdering og redaksjonelt arbeid kan ha avgifter på ca. 20.000 kr. Vær oppmerksom på at det også finnes solide vitenskapelige tidsskrifter hvor det er gratis å publisere.