en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lansering av «Barn i utfordringer»

Hildegunn Fandrem har vært redaktør og forfatter for boka "Barn i utfordringer : systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid", utgitt på Fagbokforlaget. Flere andre ansatte ved UiS har også bidratt som forfattere. Fandrem lanserte boka i Bokkafeen tirsdag 12. november.

Boka "Barn i utfordringer : systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid" kom ut på Fagbokforlaget for bare en måned siden. Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem har vært redaktør for boka sammen med professor emeritus Otto Laurits Fuglestad. Førsteamanuensis Inger Kristine Løge, førsteamanuensis Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård har også bidratt med kapitler i boka. De er alle forskere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved UiS, der også Fandrem er ansatt.

Fandrem presenterte boka sammen med sin medredaktør Otto Laurits Fuglestad. Fandrem snakket først litt om hvordan boka ble til. Den er skrevet på bakgrunn av det utadretta prosjektet «De utfordrende barna», initiert av Fylkesmannen i Rogaland i 2005. Dette utadretta prosjektet ble etter hvert utvidet til også å inkludere forskning. Videre understreket Fandrem betydningen av tidlig innsats og systemrettet arbeid i forhold til barn som oppleves utfordrende. En må gripe tak i utfordringer på et tidligst mulig tidspunkt for at tiltakene skal ha størst mulig effekt, samtidig som at en må se på sakene i et videre perspektiv. For eksempel må Oliver, som oppfattes som en utålmodig rebell, forstås på bakgrunn av det han er en del av; sin kontekst, sin historie, og sine relasjoner. Systemrettet arbeid handler også om at de ulike offentlige institusjoner som er involvert må utvikle en felles forståelse for utfordringene. Samarbeid mellom hjem, skole, PPT, barnevern og helsestasjon er av avgjørende betydning.

Fuglestad understreket også betydningen av å se problemene i et bredt perspektiv, i tillegg sa han noe om forskningsprosessen. Flere deler av hjelpeapparatet har vært involvert i forskningsprosjektet gjennom at de har blitt intervjuet om saker det ble veiledet på i prosjektet. Boka inneholder flere av disse konkrete praksishistoriene, det presenteres hvordan det ble jobbet med sakene og hvordan de kan forstås ut i fra teori. Det ble framhevet som en styrke ved boka at den har en god balanse mellom teori og praksis, den viser hvordan en kan bruke teoretiske kunnskaper i skolehverdagen.

Guro Harboe Ur var kommentator under lanseringen. Hun er skolefaglig rådgiver i Strand kommune. De deltok i det prosjektet som boka bygger på. Hun fortalte at dette ble mottatt med entusiasme: De teoriene de fikk en innføring i var noe de ansatte i kommunen følte de virkelig kunne bruke i sitt daglige arbeid. De driver et målrettet arbeid i forhold til barn som kan være en utfordring for sine omgivelser, eller er i en vanskelig situasjon. Det er spesielt viktig å være til stede ved overgangen mellom barnehage og skole, barneskole og ungdomsskole og lignende overganger til en ny arena. Da kan sårbare elever ofte falle utenfor og få problemer, hvis ikke noen er der og tar tak i en vanskelig situasjon på et tidlig stadium.

Også Ur la vekt på viktigheten av et bredt perspektiv og godt samarbeid mellom de forskjellige instansene som er involvert i dette arbeidet. Å få til et godt samarbeid med foreldre kan blant annet være en utfordring, spesielt i hjem der det er problemer. Det er viktig å ha en lav terskel for å ta kontakt og be om hjelp i slike situasjoner. Dette er noe de stadig jobber med i Strand, blant annet gjennom Familiehuset.

Fagbokforlaget var representert under lanseringen, med forlagsredaktør Jannike Sunde. Hun takket redaktørene og de andre forfatterne for et godt gjennomført arbeid, og gav klart uttrykk for at forlaget er svært fornøyd med resultatet. Hun uttalte at det praktiske perspektivet som gjennomsyrer boka vil gjøre den nyttig for mange som jobber innenfor fagfeltet.

Boka kan lånes på biblioteket, eller kjøpes hos SiS bok.

Bilde av boka