en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsmiljøutvalgets årsplan for 2020

Årsplan

Læringsmiljøutvalget skal hvert år fastsette en plan for sitt arbeid med læringsmiljø og studiekvalitet. Foreliggende plan er utvalgets årsplan for kalenderåret 2020.

Utvalgets arbeidsform og hovedområder for arbeidet 

Utvalgets arbeidsform beholdes i det vesentlige uendret fra 2019, men tilpasses universitetets nye organisering. Arbeidsformen har utvalgets møter og seminarer som sine sentrale arenaer, og utvalgets saker som de sentrale elementene. Utvalgets seminarer gjennomføres i samarbeid med utdanningsutvalget. Læringsmiljøutvalgets møter og saker publiseres på nettet og arkiveres i universitetets digitale arkivsystem. I tråd med sektordigitaliseringen og universitetets digitaliseringsstrategi er det forventet at bruken av digital arbeidsflyt øker gjennom planperioden.

Hovedområder for arbeidet

I læringsmiljøutvalgets årsplan for 2020 er to av de fire hovedområdene fra 2019 beholdt uendret, mens to av hovedområdene er justert som resultat av innspill fra utvalgene angående organisering av utvalgenes arbeid etter 2019, endringen av institusjonens organisering høsten 2019, samt de råd departementet og Universell gir om hvordan læringsmiljøutvalgene bør organisere og planlegge sitt arbeid. Den større vekt som legges på vedtak med direkte virkning på institusjonens læringsmiljø er helt i tråd med utvalgets mandat, og følges opp i årsplanen.

Hovedområdene for utvalgets arbeid i 2020 er:

 • Universell utforming av læringsmiljøet
 • Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse, tema 2020: Førsteårsstudenten
 • Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten
 • Seminarer og opplæring av nye medlemmer

Universell utforming av læringsmiljøet

Den nåværende likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018, og medførte nye krav til høyere utdanningsinstitusjoner når det gjelder universell utforming. De nye kravene er ivaretatt i læringsmiljøutvalgets mandat og i utvalgets årsplan for 2019, samt i den reviderte og forenklede handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging ved UiS som læringsmiljøutvalget behandlet i 2019. 

Plan for 2020:

 • Følge opp tilgjengeligheten til revidert og forenklet handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging ved UiS, og hvilken oppmerksomhet den har fått blant dem som er berørt av tiltakene som angår det pedagogiske og fysiske læringsmiljøet.
 • Følge opp arbeidet med de tiltakene i revidert og forenklet handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging ved UiS som angår det pedagogiske og fysiske læringsmiljøet, og hvilke resultater dette arbeidet har gitt.
 • Følge opp institusjonens arbeid med universell utforming og tilrettelegging av det psykososiale, det digitale og det organisatoriske læringsmiljøet, og vurdere om det er behov for en handlingsplan som ivaretar disse tre aspektene av læringsmiljø på en tilsvarende måte som i den reviderte handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging.
 • Holde seg løpende orientert om universell utforming og inkluderende læringsmiljø nasjonalt og innenfor ECIU, og løpende vurdere om utviklingen medfører behov for tiltak ved UiS. 
 • Læringsmiljøutvalget ved UiS skal være representert på Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2020.

Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse, tema 2020: Førsteårsstudenten

Institusjonens ansvar for læringsmiljøet er klart uttrykt i universitets- og høyskoleloven § 4-3, og UiS har i tråd med studietilsynsforskriften vedtatt ordning for og mandat for studieprogramleder og studieprogramutvalg. Ordningen har bidratt til å sikre kvalitet og kvalitetsutvikling i studiene, og til at universitetet oppfyller sitt ansvar for å sikre og utvikle læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget har siden 2017 hatt et særlig fokus på at sensurfrist ved eksamen overholdes, og utvalgets oppfølging av dette inngår nå i utvalgets faste aktivitetsområder innenfor læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse (sammen med læringsmiljøprisen og midler til læringsmiljøfremmende tiltak).

Plan for 2020:

 • Behandle og eventuelt fastsette ordningen som utarbeides av arbeidsgruppen for revisjon av tillitsvalgtordningen for studenter.
 • Vurdere hvordan universitetets nye kvalitetssystem sikrer at studieprogramledere og utdanningsledelse er kjent med og følger opp det ansvar de har for utdanningenes og studieprogrammenes læringsmiljø, og eventuelt gi innspill og råd til justeringer.
 • Følge opp opplæringen i læringsmiljøarbeid som i 2019 inngikk i lederopplæringen for nye studieprogramledere, og vurdere om den har tilfredsstillende resultater.
 • Vie særskilt oppmerksomhet til førsteårsstudentenes læringsmiljø, og vurdere i hvilken grad det psykososiale, digitale, fysiske, organisatoriske og pedagogiske læringsmiljø fyller de særskilte behov førsteårsstudenten har.
 • Følge opp tilgjengeligheten til resultatene fra Studiebarometeret 2019, og at resultatene får tilstrekkelig oppmerksomhet fra studieprogramledere og andre sentrale aktører.
 • Følge opp utvalgets øvrige faste aktivitetsområder knyttet til læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse. 

Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten

Fellesseminaret i desember 2018 hadde Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget i ny organisasjon etter 2019 som tema, og UiS sitt reviderte kvalitetssystem ble innført i 2019. I 2020 skal utvalget følge opp at arbeidet med læringsmiljøets kvalitet gjennomføres i tråd med det reviderte kvalitetssystemet, og at det gir tilfredsstillende resultater når det gjelder sikring og utvikling av læringsmiljøet ved UiS.

Plan for 2020:

 • Bidra til at universitetet digitaliseres gjennom å utarbeide og ta i bruk digitale løsninger for å oppnå bedre og enklere tilgang til informasjon samt enklere og mer effektive prosesser og enklere og mer effektiv gjennomføring av arbeidsoppgavene.
 • Bidra til å fremme læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten gjennom å utlyse midler til læringsmiljøfremmende tiltak
 • Bistå styret i dets arbeid for å fremme læringsmiljøet gjennom å vurdere og innstille på kandidater til å motta læringsmiljøprisen.
 • Bidra til å fremme læringsmiljøets plass i institusjonen ved å representere universitetet på årlig LMU-forum, årlig Universellforum og NOKUTs årlige konferanse om høyere utdanning.

Seminarer og opplæring av nye medlemmer

Universitetet har siden 2015 arrangert opplæring i utvalgsarbeid for utdanningsutvalgets og læringsmiljøutvalgets nye medlemmer. Kurset er blitt arrangert i tilknytning til det årlige fellesseminaret. I 2019 ble formatet for opplæringen betydelig endret, og gjennomført som et felles introduksjonsseminar på Ydalir, mens fellesseminaret er planlagt gjennomført som et felles utdanningskvalitetsseminar med utvidet målgruppe i desember 2019. For 2020 planlegges det en videre utvidelse av seminaret som arena for disse aktivitetene, med semestervise utdanningskvalitetsseminarer og et felles årlig introduksjonsseminar. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for gjennomføring av utdanningskvalitetsseminarene, der to medlemmer fra hvert av de to utvalgene inngår.

Plan for 2020:

 • Videreføre og videreutvikle det felles introduksjonsseminaret for de to utvalgene. Det skal vies spesiell oppmerksomhet til førsteårsstudenten som utvalgsmedlem.
 • Vurdere hvordan førsteårsstudentens læringsmiljø kan inngå i årets utdanningskvalitetsseminarer, og gi innspill til arbeidsgruppen for utdanningskvalitetsseminarene.
 • Vurdere opplæringstilbudene som står til rådighet for utvalgsmedlemmene, med særskilt oppmerksomhet på de digitale tilbudene, hvor tilgjengelige de er spesielt for førsteårsstudenter, i hvilken grad tilbudene blir benyttet, og hvor tilfredse brukerne er med tilbudene. Tilrå justeringer og forbedringer.

 

Saksbehandler: Stig Atle Selmer-Anderssen, seniorrådgiver