en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 39/19 Universitetsbibliotekets rolle i læringsmiljøutvalget.

Vedtak

Hva saken gjelder: 

Det årlige fellesseminaret mellom utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget ble i 2018 avholdt tirsdag 11. desember, og hadde som tema Sentrale utvalg i ny organisasjon etter 2019. I utvalgenes arbeid med tema kom det blant annet fram spørsmål om universitetsbibliotekets rolle i læringsmiljøutvalget burde være medlem heller enn fast observatør. Spørsmålsstillingen er blitt fulgt opp våren 2019, blant annet gjennom forespørsel om sak til utvalget.  

Sakens bakgrunn:

På fellesseminaret mellom utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget 7. januar 2014 gjennomførte utvalgene en selvevaluering av utvalgene og utvalgenes arbeid i forhold til mandatene. På basis av resultatene fra fellesseminaret vedtok utvalgene senere på våren (i sakene UU 15/14 og KLU 14/14) å be om at det gjøres en evaluering av utvalgene, og at en modell for slik evaluering ble lagt fram for utvalgene. En slik modell ble lagt fram for utvalgene i sak UU 24/14 «Evaluering av Utdanningsutvalet» og KLU 30/14 «Evaluering av KLU». Utvalgene gjorde i de sakene vedtak om å be om evaluering i tråd med modellen. Utdanningsdirektøren utnevnte i januar 2015 en arbeidsgruppe til å vurdere utvalgene og avgi rapport i tråd med mandat gitt av utdanningsdirektøren.

Arbeidsgruppen avga en grundig rapport som ble behandlet av de to utvalgene i sak UU 24/15  og sak KLU 28/15, der begge utvalgene støttet hovedkonklusjonene og ba om at disse ble fulgt opp i utvalgenes videre arbeid. Oppfølgingsplanen utdanningsdirektøren utarbeidet ble fastsatt av utvalgene i sak UU 44/15 og sak KLU 38/15, der utvalgene vedtok å tilrå styret å vedta nye mandater og sammensetninger for utvalgene, med virkning fra 1.1.2016. Styret vedtok i sak US 115/15 nytt mandat og ny sammensetning for UU og LU.

Utdanningsdirektørens vurdering:

Etter utdanningsdirektørens vurdering står følgende forhold sentralt i spørsmålet om justering av universitetsbibliotekets rolle i læringsmiljøutvalget:

  • Universitetsbiblioteket gir et vesentlig bidrag til universitetets studie- og læringsmiljø. Bidraget har vært økende, blant annet gjennom etableringen av Dataverkstedet som ble åpnet i februar i år, og som er et studie- og læringsmiljømessig tilbud i tillegg til universitetsbibliotekets eksisterende tilbud (som omfatter blant annet Studieverkstedet og Læringsmiljøsenteret, i tillegg til bibliotekets samling av litteratur (fysisk og digtalt).
  • Når utvalgene ble evaluert i 2014, var det at begge utvalgene over tid hadde vokst i omfang ett av problemene som skulle løses. Ikke minst gjalt dette læringsmiljøutvalget, som på det tidspunkt hadde 10 medlemmer og hele 16 faste observatører. Det var et sentralt mål å redusere utvalgets omfang betydelig, og samtidig ha større oppmerksomhet på at eventuelle utvidelser av utvalgenes omfang måtte vurderes svært nøye.
  • Sammensetningen er justert 1 gang siden det nye mandatet og den nye sammensetningen ble fastsatt, gjennom at studentombudet fikk rolle som fast observatør til utvalget høsten 2018. I forbindelse med den justeringen ble det kartlagt at substansielle endringer i sammensetningen ville måtte fastsettes av styret selv, mens justeringer som ikke innvirket på utvalgets quorumforhold (vedtak, vedtaksførhet m.v.) kan gjøres av styret på rektors fullmakt.

Utdanningsdirektøren vurderer at utvalgets behandling av spørsmålet om justering av universitetsbibliotekets rolle i læringmiljøutvalget trolig vil gi ett av følgende tre resultater:

  1. Ingen endring - utvalget fortsetter med samme sammensetning som i dag.
  2. Universitetsbibliotekets rolle endres fra fast observatør til nytt utvalgsmedlem. Etter universitets- og høyskoleloven medfører dette at antall studentmedlemmer da også må økes fra fire til fem. Dette vil medføre at utvalget får 11 medlemmer - et høyere antall enn antallet før utvalgsevalueringen i 2014/2015. 
  3. Universitetsbiblioteket inngår som rullerende medlem, en ordning som i dag omfatter de to infrastrukturrepresentantene (direktør for bygg- og arealforvaltning for den fysiske infrastruktur, og IT-direktøren for den digitale infrastruktur). Om bibliotekdirektøren inngår i rulleringen vil hver av de tre bli oppnevnt som fast observatør to av tre år og som medlem det tredje året.

Andre muligheter foreligger, som å bytte rolle med en av dagens ansattmedlemmer. Dette må eventuelt utredes grundig før utvalget ville kunne ta stilling til det.
 

Utdanningsdirektøren framsetter følgende forslag til vedtak:

Utvalget ber styret justere læringsmiljøutvalgets sammensetning slik at bibliotekdirektøren inngår i rulleringsordningen som i dag omfatter de to infrastrukturrepresentantene (direktør for bygg- og arealforvaltning  og IT-direktøren), med tanke på at bibliotekdirektøren kan oppnevnes som utvalgsmedlem for utvalgsåret 2020/2021.

 

 

 

Saksutkastet er godkjent av utdanningsdirektøren 1. oktober 2019.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen