en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arbeidsplan for 2019 - føringer for utvalgets arbeid i 2019 gitt i sak LU 44/18 og sak LU 02/19

Plan

Behandlingen av planen i sak LU 44/18 Utvalgets arbeidsplan for 2019

Behandlingen la følgende føringer for utvalgets arbeid med planen i 2019 (jmf referatet fra utvalgets behandling av saken):

«Planlegging av arbeidet i Læringsmiljøutvalet inngår i universitetets helhetlige planleggings- og virksomhetsoppfølging (PVO-prosessen). Planen skal fastsettes i forkant av planperioden, og skal sammenfalle med kalenderåret. Utdanningsdirektøren la fram saken, og presenterte forslag til plan for utfalget for 2019. I den etterfølgende debatt framkom blant annet følgende:

  • Det bør vurderes om opplæringen i læringsmiljøarbeid kan vinne seg på å koordineres bedre med institusjonens opplæring i arbeidsmiljøarbeid.
  • Den aktive rolle som læringsmiljøutvalget nå har i miljøfyrtårnarbeidet og institusjonens miljøarbeid (jmf sak LU 37/18 Miljøfyrtårn og miljøarbeidet ved UiS og utvalgets vedtak i den saken) gjennom at utvalget v/Jakob Ryen har fast plass i universitetets miljøråd bør reflekteres i utvalgets arbeidsplan for 2019.
  • Den fysiske utformingen gir både begrensninger og muligheter. Universitetsbiblioteket arbeider mye med dette, og biblioteksdirektøren inviterer utvalget til å ta kontakt for å undersøke hvordan utvalget kan koble seg bedre på disse aktivitetene.
  • Knyttet til campusplanen som er under utarbeidelse vil det være nyttig å kunne vise til grunnlagstenking, gjerne i form av noen prinsipper for hva vi tenker som campusmessige forutsetninger for et godt studie- og læringsmiljø. StOr-leder Cathrine Sønvisen etterspurte at det settes ned en arbeidsgruppe. Prodekanmedlem Brita Strand-Rangnes forespurte om universitetsbiblioteket v/bibliotekdirektøren kan initiere et slikt arbeid, med tanke på at det i løpet av 2019 utarbeides et grunnlagsdokument angående kriterier for et godt fysisk campus.
  • Anne-Marie Lund informerte om at StOr fra har fått på høring Kunnskapsdepartementets forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020, og etterspør at universitetet inngir høringssvar innen fristen (som er 08.02.2019). Siden neste møtet i læringsmiljøutvalget er etter at fristen har gått ut, må en eventuell høringssak til utvalget behandles utenfor møtet, slik utvalgsreglementet gir anledning til.
  • Læringsmiljøutvalget nedsatte i sak LU 35/18 en arbeidsgruppe for å gjennomgå og revidere tillitsvalgtordningen. Gruppen skal legge frem en rapport samt konkrete forslag til tiltak for ny og forbedret studenttillitsvalgtordning for læringsmiljøutvalget i møtet 9. april 2019. Arbeidet er reflektert i arbeidsplanen for 2019, men arbeidsgruppens leder peker på at et forslag om etablering av tillitsvalgtforum vil komme til å inngå, slik at dette tiltaket trygt kan forskotteres og konkret inngå i utvalgets arbeidsplan for 2019.
  • Arbeidsplanen bør inneholde konkrete planpunkt rettet mot det psykososiale læringsmiljø og oppfølging av SHoT 2018 (jmf strategisk tema Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 på utvalgets møte 16.10.2018, det NFR-omsøkte prosjektet Helse, Utvikling og Samhold (HUS) som ble presentert under strategisk tema, og jmf resolusjon fra studentparlamentet 14.11.2018).

Vedtak i sak LU 44/18: Utvalget vedtar læringsmiljøutvalgets plan for 2019 som vedlagt saken under hensyn til innspill som framkom i utvalgets behandling av saken.  .

Behandlingen av planen i sak LU 02/19 Årsrapport 2018 og plan for utvalets arbeid i 2019

Behandlingen la følgende føringer for utvalgets arbeid med planen for 2019 (jmf referatet fra utvalgets behandling av saken):

  • Det rapporterte og planlagte arbeid for å tydeliggjøre koblingen mot læringsmiljøarbeidet på fakultetene og instituttene er viktig, og må følges tett av utvalget.
  • Sløyfene ut til fagmiljøene kan også knyttes tilbake fra fagmiljøene til læringsmiljøutvalget og tilsvarende organ på fakultetene.

Vedtak i sak LU 02/19Utvalget godkjenner årsrapport for læringsmiljøutvalget for 2018 og plan for 2019 som framlagt, med de kommentarer som framkom i utvalgets behandling av saken.